<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 2 25, 2006

No. 0786 (Thiện Ngự dịch)
110 vị Tỳ kheo và tỳ kheo ni bộ hành tới Penang

Một nhóm 110 vị Tỳ kheo và tỳ kheo ni đi từ Thái lan, trong khóa tu khổ hạnh hàng năm tới Mã Lai là Tân Gia Ba đã tới được Penang vào thứ 2 sau 2 tháng đường trường.
Đi bộ và đôi khi được các phật tử thuộc các hội và phật tử tự do đưa đón , các vị tỳ kheo mặc áo tràng màu vàng và tỳ kheo ni mặc áo tràng màu trắng đã khởi hành từ tỉnh Uttaladit , phía bắc thái lan vào ngày 7 tháng 12 năm 2005.

Các Tỳ kheo và tỳ kheo ni dừng chân ở các chùa và thọ thực tại đó.

Vị Sư trưởng dẫn đòan Phrakhru Suntharathanmalangkan, 40 tuổi, từ chùa Nahong thuộc tỉnh Uttaladit cho biết là mỗi ngày đòan di chuyển từ 25 đến 30 cây số , phần lớn là đi kinh hành. “ Trong phái đòan có đủ già trẻ từ 11 đến 67 tuổi”, Sư cho biết khi gặp chúng tôi trong giờ thọ trai ở chùa Wat Buppharam thuộc Penang vào thứ Năm.
Phái đòan viếng thăm chùa Wat Chaiyamangalaram và khởi hành ngay sau đó bằng xe bus để tiếp tục tới Johor và Tân Gia Ba. Ðòan sẽ trở về bằng đạo trình tương tự sau khi tới Tân Gia ba, nghỉ ngơi 1 tuần và tiếp tục đi tới Ấn Độ.

110 monks and nuns reach Penang by foot

Saturday February 25, 2006

Kuala Lumpur, Malaysia - A GROUP of 110 Buddhist monks and nuns from Thailand, who are on their annual ascetic practice trip to Malaysia and Singapore, reached Penang on Monday after more than two months on the road.

By foot, and occasionally using transport sponsored by temple committees or devotees, the monks in yellow and nuns in white robes started off from the Uttaladit Province in northern Thailand on Dec 7 last year.

They stayed and ate at Buddhist temples along the way.

The monk leading the group, Phrakhru Suntharathanmalangkan, 40, from Nahong Temple in Uttaladit Province, said they travelled an average of 25km to 30km every day, mostly by foot.

“The youngest in our group is only 11 years old while the oldest is already 67,” he said when met during lunch at the Wat Buppharam Buddhist Temple in Penang on Thursday.

The group also visited the Wat Chaiyamangalaram Temple nearby before leaving the same day, by bus to the Penang mainland to continue their journey to Johor and Singapore.

They will return to Bangkok in a similar way upon reaching Singapore and rest for a week before going to India.

http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2006/2/25/north/13486693&sec=North