<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 3 04, 2006

No. 0796 (Hạt Cát lược dịch)

Ðại giới đàn, truyền giới xuất gia tập thể ở Thái Lan bởi danh tăng.
by Nai Chan Mon, IMNA, March 2, 2006

Bangkok, Thailand - Sư Uttama, một danh tăng người Mon Thái Lan và giáo hội đã tổ chức giới đàn tập thể, truyền giới cho khoảng 100 người trong việc truyền bá Phật Giáo vào hôm lễ sinh nhật lần thứ 96 của Sư.

Phara Uttama, một danh tăng Mon, người đã truyền bá Phật Pháp trong nhiều thập kỷ tại Thái Lan, đã truyền giới cho hàng trăm người ở làng Wangka, Sanghklaburi, nơi ngôi chùa do ông tạo lập tọa lạc ở đấy và mặc dù ông đang được chữa bệnh tại một bệnh viện ở Bangkok.

Khoảng một ngàn cư dân trong làng từ Wangka đi bộ từ trung tâm ngôi làng đến ngôi chùa trong y phục truyền thống và mang theo tứ vật dụng dành cho tu sĩ.

Gia đình của những người xuất gia, dân làng và chư Tăng tại chùa đã đặt bát hội và cúng dường trong hai ngày.

Sư Uttama truyền giới cho những người muốn xuất gia một cách riêng biệt trong những năm trước. Nhưng năm trước dân làng mong muốn được cùng làm việc với nhau nên ý tưởng này được thực hiện.

Sư Uttama vốn là người thành lập làng Wangka 30 năm trước. Ða số là những người đến từ Burma. Gần đây, có khoảng 2000 người đã được gia nhập quốc tịch Thái Lan. Ngôi làng nổi tiếng nhờ vào nền văn hóa Mon của nó và nó vẫn được duy trì truyền thống Mon cho đến ngày nay.


Famous Thai monk ordains hundred to monkhood
by Nai Chan Mon, IMNA, March 2, 2006

Bangkok, Thailand -- Phara Uttama a famous Mon monk in Thailand and the head of the monastic association ordained about hundred men to monk hood to spread Buddhism on his 96 th birthday ceremony.

Phara Uttama, a Mon monk who has been spreading Buddhism for many decades in Thailand ordained a hundred villagers in Wangka village, Sanghklaburi, where his temple is based even though he was under treatment in a hospital in Bangkok .

About a thousand villagers from Wangka walked from the centre of the village to the temple in traditional dresses and carried the prescribed articles for use by the monk such as bowls, lower garments and robes.

The families of the people keen on monk hood; villagers and monks in the temple were offered food and donations for two days.

“On his birthday, he donates to every body who wants to be a monk earlier villager who wanted to be monks did it separately. But now for two years villagers join in on the donation,” said Phara Jorndimar, a senior monk in Phara Uttama's Wat Vi-Vay-Karam temple.

Phara Uttama sponsored most people ordained as monks separately in the past year. Since last year villagers wanted to work together and the idea was implemented.

“It is our tradition and is similar to that of Mons in Burma such as in Kawsite and Khayart village in Karen state,” the senior monk explained.

Phara Uttama founded the Wangka village more than 30 years ago. Most people moved from Burma . Recently about 2000 of them were given Thai citizenship. The village is known for its Mon culture and it still maintains Mon traditions.

Phara Uttama is famous for making and giving amulets and quite a few Thai Generals and army officers respect him. He has helped Nai Shwe Kyin, the New Mon State Party founder in founding the party.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2387,0,0,1,0