<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 3 02, 2006

No. 0781 ( Nhị Ðộ Mai dịch)
Tích Lan đề xướng một lộ trình du lịch hành hương thánh tích Phật Giáo đa quốc gia..
by R.K. Radhakrishnan, The Hindu, Feb 21, 2006
CHENNAL,INDIA: Sri Lanka đưa ra bàn thảo ý tưởng một lộ trình hành hương Phật Giáo để thu hút du khách từ Trung Quốc, Nhật Bản và Đại Hàn.

Bộ trưởng du lịch Anura Bandaranaike nói với Hindu Nepal, India, Sri Lanka có tiềm lực thu hút du khách từ những nước này nếu họ hợp tác lẫn nhau.

Ông Bandaranaike, trong chuyến viếng thăm cá nhân tại đây, nói “Tôi viếng thăm Trung Quốc 2 ky` năm qua, giới trung lưu tại Trung Quốc đang gia tăng. Nhưng họ không ưa thích chỉ về cát và biển. Họ muốn thêm gì đó. .Sau vài lần nghiên cứu, chúng tôi phát hiện lộ trình hành hương thánh tích Phật giáo sẽ có kết quả”.

Bộ trưởng nói lộ trình sẽ bắt đầu từ Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật Đản Sanh, và sẽ bay qua Bồ Ðề Ðạo Tràng, Lộc Uyển và các trọng điểm khác tại Ấn Độ trước khi chấm dứt tại Sri Lanka. Trong đất nước của ông, nơi đó có nhiều nơi chùa chiền linh thiêng như chùa thờ Phật Nha (Tooth Relic) tại Kandy. Hiện tại chúng tôi có đường bay trực tiếp từ Colombo đến China, và tôi nghĩ đó sẽ đạt được kết quả tốt”. Lâm Tỳ Ni nằm dưới chân núi của Himalayas tại Nepal, và là một trong bốn thánh địa của Phật Giáo. Nơi Đức Phật chứng đắc (Bồ Đề Ðạo Tràng),nơi Ngài thuyết bài Pháp đầu tiên( Saranath). Và nơi viên tịch Kusinara tại Ấn Độ.
Ông đã bàn thảo với Renuka Chowdhury, là người từng là Bộ trưởng du lịch cho đến khi Nội Các cải tổ gần đây. “ Tôi dự định nói với tân Bộ Trưởng, Ambika Soni, càng sớm càng tốt để xem chúng ta đẩy mạnh việc này như thế nào”.

Vấn đề khó khăn chính là ở nơi bắt đầu Lâm Tỳ Ni, Ông Bandaranaike nói ông đã được báo cáo phi trường chỉ có thể sẵn sàng vào tháng 12. “Không có phi trường, như không có chân để đi. Tôi không nghĩ mọi người sẽ muốn kéo dài một lộ trình cam go để đến đó. Cũng có thể lộ trình du lịch Phật Giáo khởi sự không tính đến Lâm Tỳ Ni, ít nhất là buổi ban đầu”.

Sri Lanka cũng nhiệt tình đẩy mạnh chương trình trọn gói tới Nam Ấn Độ. “Tôi nghĩ những địa điểm tại Kerala, như là Kochi, và nhiều nơi tại Tamil Nadu có thể là những phần nằm trong chương trình trọn gói . Chúng ta phải làm việc trên chiều hướng đó.” Bộ Trưởng của ông sẽ thương lượng với Chính phủ Quốc Gia sau cuộc bầu cử. Ông nói hiện tại bạo lực lan tràn trong quần đảo quốc gia đã ảnh hưởng đến sự lui tới của du khách . Ông hy vọng nó sẽ hồi phục trong vài tháng tới.


Sri Lanka moots Buddhist pilgrimage trail
by R.K. Radhakrishnan, The Hindu, Feb 21, 2006

It will wind its way through India and end in Sri Lanka

CHENNAI, India -- Sri Lanka has mooted the idea of a Buddhist pilgrimage trail to attract tourists from China, Japan and Korea.

Its Tourism Minister Anura Bandaranaike told The Hindu that Nepal, India and Sri Lanka had the potential to attract tourists from these countries if they got their act together.

Mr. Bandaranaike, here on a personal visit, said earlier Sri Lanka had tried to sell itself as a sun-sand-sea destination. Despite being cheaper than many countries, the response left much to be desired. "I visited China twice last year. There is a growing middle class in China. But they are not interested in merely the sand and the sea. They want something more. After some research, we found that the Buddhist pilgrimage trail would work."

The minister said the trail would begin in Lumbini, the birthplace of Gautama Buddha, and wind its way through Bodh Gaya, Saranath and other destinations in India before ending in Sri Lanka. In his country, there were many sites, including the Temple of the Holy Tooth Relic at Kandy. "We now have direct flights from Colombo to China, and I think it would work well." Lumbini is at the foothills of the Himalayas in Nepal, and is one of the four holy places of Buddhism. The sites of his enlightenment (Bodh Gaya), first discourse (Saranath), and death (Kusinara) are in India.

He had held exploratory talks with Renuka Chowdhury, who was the Tourism Minister till the recent Cabinet reshuffle. "I plan to speak to the new Minister, Ambika Soni, as soon as possible to see how we can take this forward."

The main problem was at the starting point, Lumbini. Mr. Bandaranaike said he was told that the airport there would get ready only by December. "Without the airport, that leg cannot take off. I do not think that people will want to endure a tough road journey to reach there." There was a possibility that the Buddhist trail would have to go ahead without Lumbini, at least initially.

Sri Lanka was also keen on promoting south Indian destinations as a package. "I think destinations in Kerala, such as Kochi, and places in Tamil Nadu could form part of a package. We have to work on it." His Ministry would talk to the State Governments after the Assembly elections. He said the recent spurt in violence in the island nation had impacted tourist arrivals. He hoped they would pick up in the next few months.

"I do not want to be optimistic. To be optimistic is foolish," he said when asked about the impending Geneva talks. He cited past experience with the Liberation Tigers of Tamil Eelam, but added that he "hoped against hope" there would be some headway in the talks. "We all want peace in Sri Lanka." He was willing to "do anything for Sri Lanka" if asked.The talks would have a definite impact on the Sri Lankan Government, he said. The far-right Sinhala elements, which supported the Government, had so far "behaved better than I thought. I do not know how long it will last."
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2347,0,0,1,0