<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 2 28, 2006

No. 0788 ( Hạt Cát dịch)
Phát hiện thêm di sản Phật giáo ở Ấn Ðộ
Newindpress, February 26 2006

ATHAGARH, India -- Cái tên lạ lẫm của ngôi làng Koranga tại Athagarh-Dhenkanal bỗng dưng được sự của mọi ngườichú ý . Một số di vật, nằm khuất lấp trong tàn dư hoang phế nhiều năm, đã trở thành mục tiêu thú vị sau khi được các sử gia địa phương xác nhận đó là di sản thuộc kỷ nguyên Phật giáo.

Hai hang động, một số bi văn, một giếng nước, mảnh vỡ mái hiên và đồ gốm, giữa những thứ khác, được trông thấy trên một ngọn đồi cao 60 ft ở gần ngôi làng. Dân địa phương nói rằng những bằng chứng lịch sử này vẫn thường xuyên được họ trông thấy sau khi một nhóm người đục đá bất hợp pháp vứt bỏ ở khu đất khi công việc của họ chấm dứt. Nhưng họ đã không lưu ý đến ý nghĩa của nó.

Các nhà sử học tại đây xác nhận rằng đài kỷ niệm phản ảnh văn hóa Phật Giáo thuộc thế kỷ thứ 4 sau Tây Lịch. Một số tu sĩ đã trú ngụ và thuyết giảng trong hang động khoảng vài năm.

Số cư dân Phật tử lớn lao thuộc các khu vực Maniabandha, Nuapatna
Và Rasraskipur cùng với Ragadi thuộc Banki làm chứng cho sự phát hiện của các nhà sử học. Các mẫu tự dùng trong bi văn tại đây giống như các mẫu tự ghi khắc trên ngọn đồi Dhauligiri.
Nhà nghiên cứu S.N Girish đã thúc hối Nha Khảo Cổ nên lập tức thực hiện những bước bảo tồn và nghiên cứu chi tiết về các công trình này.

Buddhist marvel traced

Newindpress, February 26 2006

ATHAGARH, India -- The non-descript Koranga village in Athagarh-Dhenkanal revenue area is suddenly hogging attention. Some relics, lying in ruins over the years, have become objects of interest after local historians claimed those to be that of the Buddhist era.

Two caves, rock inscriptions, a well, broken verandah and earthen pots, among others, are seen on a 60-ft high hill near the village. Locals say these historic evidences were often sighted by them after illegal stone-cutters abandon the area once their job was done. But they were not aware of their significance.

Historians here maintain that the monuments reflect Buddhist culture of the 4th Century AD. Some Buddhist monks inhabited the caves and preached the faith for a few years, they believe.

Largely populated Buddhist areas of Maniabandha, Nuapatna and Rasraskipur of Athagarh sub-division and Ragadi of Banki sub-division justify the findings of the historians. The letters used in the inscriptions here resemble those on Dhauligiri hill.

Sub-Collector S.N. Girish has urged the Archaeological Survey of India to take immediate steps for preservation and detailed study.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=4,2367,0,0,1,0