<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 2 27, 2006

No. 0787 (Hạt Cát dịch)

Thái Lan sẽ triển lãm tác phẩm nghệ thuật Gandhara được khai quật ở Taxila, Pakistan.
Pakistan Times, Feb 24, 2006
WAH CANTT, Pakistan -- Chính phủ Thái Lan dự tính tổ chức cuộc triển lãm tuyệt phẩm nghệ thuật Gandhra được khai quật bởi Pakistan bên cạnh việc yểm trợ tài chánh cho chương trình bảo tồn di sản này.

Sự kiện này đã được Phó Giám Ðốc Bộ Khảo Cổ Pakistan, Dr. Muhammad Ashraf Khan tuyên bố chính thức với giới truyền thông tại Viện Bảo tàng Taxila hôm thứ Năm sau khi trở về từ Thái Lan.
.
Nguồn di sản phong phú bao gồm cả tác phẩm điêu khắc về Ðức Phật và ngôi tháp có tên gọi Badalpur được phát hiện gần Taxila.

Nói thêm về chuyến viếng thăm Thái Lan với việc tiềm lực di sản văn hóa của Taxila đã được nổi bật, ông Phó Bộ Khảo Cổ nói viên chức Thái Lan đã thảo luận với ông trên nhiều chủ điểm về cuộc triển lãm năm nay tại Thái Lan.

Tác phẩm điêu khắc Ðức Phật, hình tượng và các di vật khác, những tác phẩm được phát hiện trong suốt thời gian liên tục khai quật tại nhiều khu vực khác nhau thuộc văn minh Gandhara, đặt biệt là Taxila, sẽ được trưng bày trong cuộc triển lãm. Ông nói 94 % dân số Thái Lan là Phật tử và họ sẽ tôn vinh số bảo vật giá trị mà Pakistan đang sở hữu.

Muhammad Ashraf nói ông mong muốn khuyến khích du lịch tôn giáo với Thái Lan trong sự hợp tác với Bộ Văn Hóa. Ông cũng nói thêm rằng chính phủ Thái Lan cũng đã dự định thực hiện các phiên du lịch hành hương đến Taxila và Takhat Bhai trong năm nay.

Ông còn nói chính phủ Thái Lan cũng đồng ý tài trợ cho sự tái thiết, bảo tồn và duy trì một tu viện Phật Giáo và ngôi tháp tọa lạc gần viện Bảo Tàng Taxila.

Thailand to hold exhibition on Gandhara art pieces in Pakistan
Pakistan Times, Feb 24, 2006

WAH CANTT, Pakistan -- The government of Thailand has planned to hold exhibition of master pieces of Gandhara art discovered by Pakistan besides financing the preservation of heritage.

This was stated by Deputy Director Department of Archaeology Dr. Muhammad Ashraf Khan talking to newsmen here at Taxila Museum on Thursday after returning from Thailand.

The rich heritage includes sculptures of Buddha and other stupa named Badalpur found near Taxila.

Elaborating his visit to Thailand in which cultural heritage potential of Taxila was highlighted , he said Thai officials held discussions with him on various points regarding the exhibition this year at Thailand.

Perspective

The Buddha sculptures, statutes and other relics which were discovered during time-to-time excavations at the different sites of Gandhara civilization specially Taxila, he said 94 percent population of Thailand is Buddhist and value the great Buddhist treasure which Pakistan posses.

Muhammad Ashraf said we wish to promote religious tourism with Thailand in collaboration with the culture Ministry.

He said the Thai government has also planned to arrange tours of Buddhist pilgrims to Taxila and Takhat Bhai this year.

He said the Thai government has also agreed to financially support the restoration, preservation and conservation of a Buddhist monastery and stupa situated near Taxila Museum.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=4,2354,0,0,1,0