<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 3 07, 2006

No. 0790 ( Nhị Ðộ Mai lược dịch)

Nạn đạo tặc đánh cắp tượng Phật ở các chùa Nhật Bản trở nên nghiêm trọng
02/27/2006

NARA - Ðối với một tay nhà nghề, Pho tượng Phật Fudo_Myo tại chùa Akishnidera chắc chắn dễ dàng bị đánh cắp.
Kosuke Okuma, 43, phỗng lấy pho tượng giống như hắn đã phỗng đầy một túi các pho tượng khác từ nhiều chùa đó đây trong nước: Hắn cắp lấy pho tượng và thản nhiên bỏ đi.
Là cư dân Asaka thuộc quận Saitama, cuối cùng hắn đã bị bắt quả tang khi tìm cách tẩu thoát với pho tượng đánh cắp từ một ngôi chùa ở Asuka thuộc quận Nara hồi tháng hai.

Nhưng đó không phải là lúc trước khi hắn đã đánh cắp khoảng 20 pho tương Phật từ nhiều chùa khác nhau tại khu vực Kanto, quận Hiroshima và Nara, bao gồm luôn cả một pho tượng thuộc khu vực di sản thế giới tại chùa Horyuji, trong Ikaruga, quận Nara, một trong những chùa xưa cổ nhất còn hoạt động tại Nhật Bản.

Shokaku Furuya, giám đốc văn phòng điều hành chùa Horyuji giải thích “Phật giáo dựa trên cơ sở đức tin thiên tính của nhân loại là căn bản thiện lành” Chúng tôi không chấp nhận hay nghi ngờ bận tâm đối với những ngươì đến thăm viếng lễ bái tại chùa”

Ông nhấn mạnh rằng những địa điểm tín ngưỡng nên duy trì mở cửa và không cần được bảo vệ. Ông nói “ Tôi chắc chắn rằng mọi người cũng sẽ cảm thấy không thoải mái về việc lắp đặt hệ thống máy ảnh an ninh điện tử”.

Tại chùa Horỵui, có một vị trí khó nhìn thấy mà cảnh sát nghi ngờ Okuma đã lợi dụng nó để thực hiện ý đồ. Mặc dù chùa mở cửa chính thức lúc 8 a.m, nhưng có một vài cổng mở sớm hơn một tiếng, và người làm việc bắt đầu đến vào khoáng 7.30 a.m.
Với giờ giấc mở cửa sớm như vậy, chùa rất ít khả năng phát hiện bọn trộm đạo.

Cảnh sát quận Nara cuối cùng đã bắt giữ Okuma hôm 05 tháng 02 tại một ngôi chùa không được bảo vệ khác, chùa Tachibanadera cũng thuộc quận Nara, 6 pho tượng tại chánh điện xếp hàng đặt trên kệ cao phía sau chánh điện, trong tầm với của du khách. Không có hàng rào hay chuông báo động ở đó.

Chỉ mới buổi trưa, nhân viên làm việc trong chùa nghe những tiếng động đến từ một phòng. Khi kiểm soát, nhân viên chùa bắt gặp Okuma đang tìm cách nhét pho tượng gỗ Yakshi-nyoral, Dược Sư, 80cm vào trong túi thể thao của hắn.

Okuma thú nhận với cảnh sát, cũng buổi sáng sớm hôm đó, anh ta đã đánh cắp bức tượng Văn Thù Bồ Bát Từ chùa Horyuji, và sau đó bỏ xuống tại chùa Akishinodera đánh cắp pho tượng Fudo Myo-o.

Tổng cộng, cảnh sát đã phát hiện 18 tượng Phật từ trong kho hàng của Okuma tại Shinjuku Ward Tokyo. Mười một trong số đó đã được xác nhận bị đánh cắp đánh cắp từ 6 ngôi chùa tại Tokyo, bao gồm chùa Sensoij, và trong quận Hiroshima.

Vaò ngày 14 tháng hai, Cảnh sát quận Nara và nhiều viên chức thành phố gặp nhau để thảo luận vấn đề. Cảnh sát yêu cầu tất cả những tượng Phật quý báu nên được giữ gìn trong khung kính và xa tầm với. Nhưng viên chức thành phố, nói trên quan điểm về phía các ngôi chùa, xác nhận tầm quan trọng trong việc du khách viếng thăm có thể chiêm ngưỡng các hình tượng này gần hơn, như vậy họ có thể cúng bái và lễ lạy.


Faith stealer:Serial Statue Thief

The Asahi Shimbun


NARA--For an "immovable" god of fire, the Buddhist statue of Fudo-Myo-o at Akishinodera temple certainly was easy to steal.

Kosuke Okuma, 43, snatched it the same way he did a sackful of other statues from Buddhist temples around the country: He picked it up and walked away.

The resident of Asaka, Saitama Prefecture, was finally caught in February trying to make off with a statue from a temple in Asuka, Nara Prefecture.

But that was not before he had lifted about 20 Buddha statues from various temples in the Kanto area, Hiroshima and Nara Prefectures, including one from the World Heritage site of Horyuji temple, in Ikaruga, Nara Prefecture, one of the oldest surviving Buddhist temples in Japan.

It doesn't require a complicated modus operandi to rip off temples: They're open to the public.

That leaves the temples Okuma preyed on in a bit of bind. Should they trust in the obviously shaky goodness of human nature, or beef up security?

Many are understandably reluctant to do the latter. Their visitors, after all, have come to pay their respects.

"Buddhism is based on the belief that human nature is fundamentally good," explains Shokaku Furuya, the administrative office head at Horyuji temple. "We would not harbor suspicious thoughts against visitors who come to the temple to pray."

He insists that religious sites should remain open and unprotected. "I am sure there will be people who feel uncomfortable about security cameras, too," he said.

One temple that has not turned the other cheek, though, is Tokyo's Sensoji temple, a renowned tourist spot whose Kaminari-mon gate, or Gate of Thunder, has come to symbolize the Asakusa district.

The sprawling temple attracts 100,000 visitors a day. Last November, one of those visitors stole a Sho-Kannon statue from the main building.

The temple cracked down. It doubled the number of security cameras and introduced a new security system that sounds an alarm if someone tries to touch a statue.

Still, most other temples are much less aggressive in their own defense.

At Horyuji, for example, there is a "blind spot" that police suspect Okuma exploited to his advantage. Although Horyuji officially opens to the public at 8 a.m., a few gates open an hour earlier, and employees begin to arrive around 7:30 a.m.

Those early hours see few but the most enthusiastic neighborhood devotees. That means few potential witnesses to thefts.

Nara prefectural police finally caught up with Okuma Feb. 5 at another virtually unguarded temple, Tachibanadera temple in Asuka village, Nara Prefecture.

The main building's six Buddhist statues were lined up on a chest-high shelf at the back of the building, well within reach of visitors. There were no fences or alarm systems.

Just before noon, temple staff heard odd noises coming from the room.

When they investigated, they found Okuma trying to shove an 80-centimeter wooden Yakushi-nyorai, an image of the Buddhist deity of medicine and healing, into his sports bag.

Okuma confessed to police that, earlier that same morning, he had pinched a Monju-bosatsu statue, a bodhisattva of wisdom and education, from the Horyuji temple, then dropped by Akishinodera temple to steal the "immovable" Fudo-Myo-o.

In total, police recovered 18 Buddhist statues from the self-employed Okuma's warehouse in Tokyo's Shinjuku Ward. Eleven were confirmed stolen from six temples in Tokyo, including Sensoji temple, and three in Hiroshima Prefecture.

Okuma's motive is as murky as his methods are obvious. "I received a revelation in a dream," he told police.

He never targeted any statues designated cultural assets. Those are the only ones that qualify for government subsidies for security measures: glass cases or security cameras, for example. If the statues have no official designation, keeping an eye on them around the clock can be daunting.

On Feb. 14, Nara prefectural police and Nara city officials met to discuss the issue. The police requested all precious Buddhist statues be kept behind glass and out of reach. But city officials, speaking on behalf of the temples, asserted it was important for visitors to be able to see the images up close, so they could worship and offer their respects.

"It could be the religious views that lead to loose security measures," commented one police investigator.

Certainly, some basic measures would pose no physical challenge.

At Horyuji, for example, opening all the gates at the same time, after temple employees were at their stations, would all but eliminate "blind spots."

But temple staff say they do not want to create a closed atmosphere.

"A temple is basically a place open to all persons," agreed a priest at another temple in Tokyo that Okuma had also broken into.

"I do understand the need for security measures," he went on. "But I still wonder about the wisdom of keeping watch on the objects of our prayers, as if they were merely a piece of artwork."(IHT/Asahi: February 27,2006)

http://www.asahi.com/english/Herald-asahi/TKY200602270118.html