<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 3 06, 2006

No. 0795 (Hạt Cát dịch)

Tu sĩ bộ hành quyên góp giúp trẻ em nghèo.

Thursday, 2 March 2006, 10:50 GMT

Một tu sĩ Phật giáo đã bộ hành từ Luân Ðôn đến vùng duyên hải miền nam như là thực hiện một phần trong chương trình quyên góp tài chính để giúp cho trẻ con ở một thôn làng Ethopian. Kelsang Pawo, 61, người đã sanh trưởng tại Crawley ở West Sussex, đã hứa hẹn cống hiến một thư viện mới cho 700 trẻ em tại trường học ở Gondar.

Sau khi thăm viếng ngôi làng hồi tháng 10, năm 2005, ông đã thành lập cơ quan Gesar để yểm trợ cho chiến dịch.

Gần đây Sư đã nhận được khoảng 200 bảng Anh khi bộ hành trên quảng đường từ Wembly tới Worthing

Một nỗ lực quyên góp khác đã nâng cao con số này lên thành $1000 bảng Anh.

Sư nói rằng ông luôn mong muốn hành cước và dung hợp với đời sống như nó đã là, nhưng trong năm 2005, ông bắt đầu những chuyến du hành vòng quanh thế giới để có thể làm được điều cụ thể cho trẻ em.

Ông nói một thư viện cho trường học Gondar chỉ là một bước trên đọan đường “Chấm dứt khổ đau của trẻ em cho sự lợi lạc của cả một cuộc đời”.

Vị tu sĩ 61 tuổi này đã không đi hết toàn bộ đoạn đường 88 mile còn lại mà quyết định rằng sẽ đáng giá hơn nếu lang thang xuyên qua những nơi chốn như Sutton, Reigate, Horley, Horsham và Burgess Hil

Ông dự định thăm viếng miền Tây Anh Quốc kế tiếp và quyên góp bằng cách đi ngang qua Bristol, Taunton và Exeter.

Cơ quan Gesar cũng làm việc với giới trẻ ở Anh Quốc bằng sự cung ứng những chiếc cúp cho việc tranh tài thể thao.
Từ ngữ Gesar có nghĩa là “ bất di bất dịch và kiên cố trong niềm tin” trong ngôn ngữ cổ xưa Tây Tạng.

Monk walking for a worthy cause

Thursday, 2 March 2006, 10:50 GMT

A Buddhist monk has walked from London to the south coast as part of his fundraising efforts for the children of an Ethiopian village.
Kelsang Pawo, 61, who grew up in Crawley in West Sussex, has promised a new library for the 700 youngsters at the Arbatu Ensesa school in Gondar.

After visiting the village last October he set up the Gesar Foundation to spearhead the campaign.

The monk received £200 of donations on a recent walk from Wembley to Worthing.

Other fundraising efforts have pushed the current total up towards £1,000.

Kelsang Pawo said he had always wanted "to walk and to mix with life as it is", but in 2005 he began taking his treks around the world in order to do positive things for children.

Sport trophies

He said a school library for Gondar was just one step on the road "to end child suffering for the whole of life to benefit".

The 61-year-old did not walk the entire 88 miles (141.6km) to Worthing, deciding it would be more worthwhile to wander through places on the way such as Sutton, Reigate, Horley, Horsham and Burgess Hill.

He plans to visit the west of England next and raise more money by walking through Bristol, Taunton and Exeter.

The Gesar Foundation also works with young people in the UK by providing trophies for sports competitions.

The word 'gesar' means "unmoving and solid in faith" in ancient Tibetan language.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/southern_counties/4765664.stm