<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 3 06, 2006

No. 0800 (DD Uyên Minh dịch thuật)

TRƯỞNG LÃO ASHIN NYANISSARA

Ngài sinh ngày 23 tháng 02 năm 1937 tại thành phố Thegon, Pegu, miền trung Miến Ðiện. Năm lên bảy tuổi ngài được gửi vào chùa để học chữ theo truyền thống Miến Ðiện. Bên cạnh chữ Miến Ðiện, ngài cũng được học thêm Phật Pháp. Năm mười lăm tuổi ngài thọ giới Sa Di và năm hai mươi tuổi thì thọ Ðại Giới tại Thegon.

Trong ba năm, từ 1956 đến 1958, ngài đã liên tục thi đậu ba kỳ khảo hạch Tam Tạng Pàli Sơ, Trung và Cao đẳng.Với kết quả này, ngài nhận được văn bằng Cử nhân Phật học (M.A in Buddhist Doctrine) tại đại học Khin Ma Gan Pàli University ở Mandalay và sau đó là chứng chỉ tốt nghiệp Anh Văn ở đại học Sangha University tại Rangoon, nơi đào tạo các pháp sư truyền giáo.

Năm 1965 ngài Nyanissara đứng ra sáng lập trường Cao Ðẳng Phật Học (BBM College) ở Lay- Myet-Hna , miền Hạ Miến (Lower Myanmar) và làm việc tại đây trong vai trò một hiệu trưởng mãi đến năm 1968. Từ năm 1968 ngài được mời về giảng dạy Tam Tạng Pàli cho Tăng Ni ở Sagaing Hills, vùng Thượng Miến. Cũng chính tại đây ngài đã tiếp tục trau dồi Anh Ngữ trong trình độ chuyên môn vẫn được áp dụng để huấn luyện các giảng sư tiếp xúc giới trẻ tân học ở Miến Ðiện. Lớp học Anh Ngữ này do ngài Ashin Pandita (Aggamahapandita) trực tiếp giảng dạy. Ngài Nyanissara đã lưu trú tại Sagaing Hills đến năm 1975.

Từ 1975 đến 1978 ngài sống viễn ly ở một ngôi chùa rừng tại Thabaik Aing Tawya (Mon State, Hạ Miến ) để tu tập thiền định. Năm 1979 ngài xây dựng đại tự Sitagu Vihàra ở Sagaing Hills và mở lớp giảng dạy Tam Tạng cho tất cả Tăng Ni trong vùng.

Năm 1981 chính ngài đã quyên góp tài chánh để xây dựng hệ thống lọc nước đủ dùng cho hơn tám trăm ngôi chùa với tám ngàn cư dân ở Sagaing Hills. Năm 1987 ngài lại tìm cách xây dựng một bệnh viện trăm giường cho tăng ni và người nghèo ở Sagaing. Bệnh viện được trang bị tương đối đầy đủ, cũng có phòng chụp Quang Tuyến, phòng phẩu thuật, khu nội ngoại trú ( Inpatient Ward & Outpatient Ward ) cho các trường hợp bệnh nhân nằm lại hoặc điều trị tại ngoại và đặc biệt là một đội ngũ bác sĩ, y tá tình nguyện phục vụ không lương.

Năm 1994, ngài Nyanissara tiếp tục lý tưởng lợi sinh bằng việc thành lập Viện Nghiên Cứu Phật Học Quốc Tế (International Buddhist Academy) cũng ở Sagaing Hills để đào tạo tăng ni truyền giáo. Công trình này được nhen nhóm sau những chuyến hoằng pháp hải ngoại
của ngài từ năm 1981 ở hơn ba mươi quốc gia, đặc biệt ở các đại học Hoa Kỳ như Vanderbilt University, Fisk University, Indianna University, Tennesse University.

Ngoài những hoạt động Phật sự vưà kể, ngài Nyanissara đã ấn hành trên bốn mươi cuốn sách Phật học bằng tiếng Miến Ðiện và Anh Ngữ. Hiện nay ngài vẫn khỏe mạnh và tiếp tục điều hợp các trung tâm Phật giáo ở Miến Ðiện bằng một sức sống mãnh liệt.

www.luylau.com