<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 3 05, 2006

No. 0791 ( Thiện Ngự dịch)
Dùng thuốc nhuộm Clariant để phục hồi cổ thư
Thành phố MUTTENZ, Switzerland, Feb. 27, 2006 – Các chuyên gia phục chế đang sử dụng
thuốc nhuộm giấy clariant để bảo tồn các kinh sách Phật giáo được viết tay có tuổi thọ trên 1000 năm.
Các kinh sách hiện được bảo tồn tại thư viện Anh quốc, Luân Đôn do một nhà khai quật gốc Hungary và nhà cổ học Marc Aurel Stein hiến tặng, sau khi được khám phá trong hang động kinh sách vào đấu thập kỷ 20 ở phía Tây Bắc Trung Hoa.

Sau nhiều thế kỷ các vị tu sĩ và phật tử đã tìm kiếm, khai quật ở những mỏm đá ở ngoại thành thành phố Đôn Hoàng, một làng nhỏ khu dân tộc phía bắc và phía nam của con đường tơ lụa huyền thoại. Năm 1907 , ông Stein tìm đến hang động hoàn toàn bị chôn vùi nơi tàng trữ rất nhiều cổ thư, tài liệu và tranh vẽ, tất cả đều tồn trữ dưới thời tiết khắc nghiệt của sa mạc.

Hàng ngàn những cổ thư trên đang được bảo tồn tại thư viện Anh quốc như là một trong những thư viện chung của toàn cầu, và quá trình phục hồi là một quá trình đòi hỏi siêu kiên nhẫn và sử dụng mực in Clariant là một bước của toàn quá trình đó.

Trưởng ban phục hồi tại thư viện Anh quốc, Mark Barnards giải thích : “Cổ thư rất khô ráp và dễ vị gãy khúc nên nhiệm vụ mấu chốt là làm cho nó có thể dẻo dai hơn và tránh tối đa làm hư hỏng. Một trong các phương pháp là gia cố tất cả các mép giấy bị sờn bằng giấy mới , nhờ đó nó giúp làm cho rõ ràng và các mép cũng chắc chắn hơn. Kỹ thuât nào rất cần thiết để tránh rách giấy và bảo tồn nguyên vẹn văn thư cả về mặt vật lý, nhằm mục đích bảo tồn màu sắc và pháp thủ nguyên bản. Trước khi gia cố các mép giấy chúngtôi phải chắc chắn rằng màu sắc không được khác màu sắc của văn bản gốc chút nào hết, chính vì vậy chúng tôi dùng mực in Clariant ”

Mực in Clariant Cartasol được dùng để in giấy lau tay của Nhật trước khi dùng để phục chế cổ thư. Loại giấy này được dùng vì nó được sản xuất từ những sợi giấy dài nên nó dễ liên kết với những mép giấy của cổ thư. Trước khi bắt đầu thì giấy được sử dụng kỹ thuật in nhúng , trong đó giấy được nhúng vào dung dịch hòa tan mực in Clariant Cartasol.
Khi để khô thì giấy này sẽ không thấm nước , và những mép cạnh bị sờn được gia cố bằng loại giấy này.

Mực in là dung dịch hòa tan của màu đỏ, vàng, xanh và cam. Nhà phục chế lão thành Kumiko Matsuoka cho biết “ dùng mực Clariant thật tuyệt vời cho công trình này vì giấy lau tay nó thấm màu rất tốt khi để khô và khi đó các mép giấy chắc chắn hơn các chỗ khác nên mép giấy mới các màu y như các phần khác của trang. Nếu mà dùng mực in khác thì mép giấy mềm hơn nên sẽ nhìn ngay được đoạn nối của giấy cũ và giấy mới ngay”

Thư viện Anh quốc đã dùng mực Clriant được tài trợ miến phí do tập đoàn Clariant ủng hộ
Chẳng thể tìm loại mực nào phù hợp hơn cho công việc này.

Clariant dyes helping to conserve ancient manuscripts


MUTTENZ, Switzerland, Feb. 27, 2006 (Press Release) - Conservation experts are using Clariant paper dyes to help protect hand-written Buddhist manuscripts more than a thousand years old.

The manuscripts, now housed at the British Library in London, were brought to the UK by Hungarian-born explorer and archaeologist Sir Marc Aurel Stein, after being discovered in a 'Library Cave' in the early 20th century in northwest China.

For centuries, Buddhist monks and devotees hewed scores of cave temples out of the cliffs situated just outside Dunhuang - an oasis town at the fork of the northern and southern trade routes of the Silk Road. In 1907, Stein came to a previously walled-up cave, which yielded an extraordinary hoard of ancient manuscripts, documents and paintings – all preserved in the desert climate.

Thousands of these manuscripts are now kept at the British Library as part of a collection dispersed to museum and library collections worldwide; and conservators are spending countless hours to conserve the original documents - using Clariant paper dyes as part of the process.

Chief conservator at the British Library, Mark Barnard, explains: "The manuscripts are in a relatively fragile state and one of our key tasks is to strengthen them and prevent deterioration. One way of doing this is to 'bond' any frayed edges with fresh paper so that they have clean and complete edges. This technique essentially stops the paper from tearing and enables the manuscripts to be safely stored as scrolls, which conserves their original color and calligraphic style (or brushmanship).

"Before bonding the manuscript edges with new paper, we want to ensure that the color matches so as not to ruin the aesthetics of the artefact. This is where Clariant dyes come in."

Clariant Cartasol dyes are used to dye Japanese tissue paper before it is pasted on to the original manuscript. This type of paper is normally used because it is composed of long fibers, which make it easier to fuse with the frayed edges of the manuscript.

Before this takes place, the paper is dyed using a 'float dye' technique, whereby the paper is floated on water mixed with the Clariant Cartasol dyes. Once dry, it is then water-cut (torn), and the frayed edges of the new paper are carefully joined to the frayed edges of the manuscript.

The dye is mixed using Cartasol Red K 2BN, Cartasol Yellow K GL, Cartasol Blue K RL and Cartasol Orange K 3GL.

Senior conservator Kumiko Matsuoka said: "What's wonderful about using Clariant dyes for this process is that the tissue paper absorbs the color so well that when it is dry and you tear it, the 'raw' edges are the same color as the rest of the paper. If you do this with any other color dyes, the frayed edges are often lighter than the rest of the paper and this would make the join between the new and old papers visible."

The British Library first started using Clariant dyes, which are provided free of charge by Clariant, over 20 years ago. It has been unable to find dyes anywhere else that work as well.

http://www.paperloop.com/inside/stories/wk02_27_2006/26.html