<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 3 07, 2006

No. 0801 ( Hạt Cát dịch)
Phật tử xuất sắc- Liên Hiệp Quốc vinh danh 7 phụ nữ Thái Lan.
Tue, March 7, 2006 : Last updated 0:10 am (Thai local time)

Bảy phụ nữ Thái Lan, kể cả một ni sư, một sa di và 2 nữ tu đã làm nên danh sách Phụ Nữ Xuất Sắc trong Phật Giáo năm 2006 của Liên Hiệp Quốc.

Họ và 11 phụ nữ đặc biệt khác đóng góp cho Phật Giáo từ nhiều quốc gia đã được sắp xếp để nhận lãnh giải thưởng tại văn phòng Liên Hiệp Quốc Bangkok ngày hôm nay. Mỗi năm, cơ quan Liên Hiệp Quốc vinh danh những phụ nữ đã đóng góp cho Phật Giáo nhân dịp Ngày Phụ Nữ Quốc Tế 08 tháng 03.

Năm ngoái, cơ quan Liên hiệp Quốc đã vinh danh Bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đối lập Miến Ðiện, là một Phụ Nữ Xuất Sắc trong Phật Giáo.

Năm nay, danh dự thuộc về ni sư Dhammarakitta về việc bà trở thành phụ nữ đầu tiên thọ giới Tỳ Kheo Ni tại Thái Lan, và Sa di Ni Dhammamita về việc thúc đẩy vấn đề thọ giới tỳ kheo ni.

Hai nữ tu, Rachada Amatayaku và Sarochar Chaiket- cũng được vinh danh về những công tác xã hội và vai trò của họ trong Phật Giáo.

Ba phụ nữ khác nhận lãnh giải thưởng là cận sự nữ Ouyporn Khuan-Kaew, Dr. Suteera Thomson và Dr. Amara Malila.

Ouyporn, sáng lập viên và chủ tịch của Dự Án Phụ Nữ Vì Hòa Bình và Công Lý, được ca tụng về việc kết hợp giáo pháp, cổ võ ý nghĩa hòa bình và giới tính bình đẳng cùng với công tác xã hội của bà. Dr. Suteera được thừa nhận về việc yểm trợ cho sự mở màn Lớp Học Phật Giáo trình độ cử nhân cho giới cận sự nữ và tu nữ.

Amara, là một Tiến Sĩ và Bác sĩ y khoa, đã viết hơn 50 quyển sách về Phật Giáo và thường xuyên diễn thuyết về những đề tài trên.

Những phụ nữ xuất sắc khác trong Phật giáo năm nay đến từ Bhutan, Cam Bốt, Anh Quốc, Úc Châu, TíchLan và Ðài Loan. Trong số này có cả Công Chúa Dechan Wangchuck , hoàng tỷ đương kim quốc vương vươngquốc Bhutan, Công Chúa Cam Bot Norodom Monirem và các ni sư đến từ Hoa Kỳ, Ðài Loan và Tích Lan.
http://203.150.224.53/2006/03/07/national/national_20002128.php


OUTSTANDING BUDDHISTS
UN honours 7 Thai women

Tue, March 7, 2006 : Last updated 0:10 am (Thai local time)

Seven Thais, including a female monk, a novice and two nuns, have made the United Nations' list of Outstanding Women in Buddhism for 2006.

They and 11 other exceptional women contributors to Buddhism from various countries are scheduled to receive the awards at the UN office in Bangkok today. Every year, the UN honours women who have contributed to Buddhism on the occasion of UN International Women's Day, which falls on March 8.

Last year, detained Burmese opposition leader Aung San Suu Kyi was named an Outstanding Woman in Buddhism by the UN.

This year, the honour goes to female monk Dhamarakitta for becoming the first woman to be ordained in Thailand, and female novice Dhammamita for pushing for the ordination of female monks. Two nuns - Rachada Amatayakul and Sarochar Chaiket - are also being honoured for their social work and roles in Buddhism.

The three other Thai recipients are laywomen Ouyporn Khuan-kaew, Dr Suteera Thomson Vichitranond and Dr Amara Malila.

Ouyporn, the founder and director of the Women for Peace and Justice Project, was praised for combining Dhamma, the promotion of peaceful means and feminism with her social work. Suteera won recognition for her support for the opening up of Buddhism classes at the bachelor's degree level to laywomen and nuns.

Amara, who is a doctorate holder and a medical doctor, has written more than 50 books on Buddhism and is a regular speaker on the subject.

Other outstanding women in Buddhism this year come from Bhutan, Cambodia, Britain, Australia, Sri Lanka and Taiwan. They include HRH Princess Dechan Wangchuck of the Kingdom of Bhutan, Princess Norodom Monirem of Cambodia, and female monks from the United States, Taiwan and Sri Lanka.

http://203.150.224.53/2006/03/07/national/national_20002128.php