<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 3 21, 2006

N0. 0817(Nhị ÐộMai dịch)

Tổ Chức Phật Giáo với dự án xây dựng cơ sở
By Shirley Hsu Staff Writer
San Gabriel, CA, 3/16/2006

ROWLAND HEIGHTS- Các thành viên của hội cao niên Mỹ Á Pathfinder có thể yên tâm tham dự dạ vũ, khiêu vũ và ca hát-nếu họ có thể điều khiển được sự ra vào trong công viên Pathfinder, nơi mà họ gặp gỡ.

Rất khó, bởi vì lưu lượng giao thông trên Pathfinder rất lớn trong giờ cao điểm.,David Liu một hội viên của hội cao niên.nói “ Vận tốc trung bình là 45 đến 55”.

Việc đó có thể thay đổi nếu vấn đề xây dựng ngọn đèn giao thông trước công viên được hoàn thành.

Trung tâm Phật Giao Yuan Yung sẽ trình bày một bản dự thảo đến người dân trong cộng đồng Vantage Pointe để mua một khoảnh đất hẹp phóng ra thuộc phía Bắc của con đường Pathfinder, mảnh đất cho phép chùa Phật Giáo xây dựng đường lái xe vào nhà đi ngang từ lối vào công viên. Nếu lối dành riêng cho xe chạy được xây dựng, ngôi chùa và quận hạt Los Angeles đồng ý trả tiền phí tổn cho ngọn đèn giao thông tại ngã tư phía trước công viên.
Hai nhóm thành viên tại công viên Pathfinder đã gởi bức thơ hỗ trợ kế hoạch, căn cứ theo Mike Lewis, một cố vấn của kế hoạch

Sau khi Trung Tâm Phật Giáo được quận hạt phê chuẩn vào tháng 4, họ tự nguyện cho biết di chuyển khu nhà ở ngoại ô và thêm vào khoảng trống đậu xe để kế hoạch phát triển nhịp nhàng với cộng đồng, một vài thành phần chống lại tu viện

Ông Lewis nói,thành viên cộng đồng đề nghị tu viện mở thêm một lối xe chạy khác vào trên con đương Pathfinder để tạo ra ngã tư sẽ thích hợp cho một ngọn đèn giao thông.
Cộng đồng nghĩ rằng điều này sẽ là một sự cải thiện an toàn tốt đẹp, ông Lewis nói.

Tu Viện sẽ đóng góp $ 25.000 cho việc lắp đặt hệ thống đèn giao thông, quận hạt đồng ý chi trả cho những việc còn lại

Tu Viện trả giá vào khoảng $200,000 cho mảnh đất Người chủ đất Vantage pointe sẽ bỏ phiếu thông qua có hay không có chấp thuận bán, Ông Lewis nói. Hiệp hội chủ nhà hiện tại bảo khoảnh đất,vào khoảng 4 acres, nó không tiếp giáp với nhiều nhà.

“ Quá nhiều người dân dùng Công viên Pathfinder sinh hoạt Charles Liu của Rowland Heights Commuinity Coordinating Council nói. “Thật là” nguy hiểm. Trong những giờ đông đảo, nơi đó sự giao thông như là dòng thác lũ, mọi người khó có cơ hội tìm lối ra.

Ông Lewis noi,TrungTâm Phật Giáo đang làm việc trên đồ án, và công trình xây dựng không được thực hiện ít nhứt một năm.

N0. 0817

Buddhist temple may back signal plan


Buddhist temple may back signal planROWLAND HEIGHTS - Members of the Pathfinder Asian American Seniors Association can participate in line dancing, ballroom dancing and karaoke - if they can manage to get in and out of Pathfinder Park, where they meet.
"It is hard, because the traffic speed on Pathfinder \ is so high during rush hour," said David Liu, a member of the seniors club. "The average speed is 45 to 55."

That may change if attempts to get a traffic signal built in front of the park are successful.

The Yuan Yung Buddhist Center will present a proposal to homeowners in the Vantage Pointe community Wednesday to buy a thin strip of land on the north side of Pathfinder Road, which would allow the Buddhist temple to build a driveway on to Pathfinder across from the park entrance. If that driveway is built, the temple and Los Angeles County have agreed to pay for a traffic signal at what would be a four-way intersection in front of the park.

Two senior groups based at Pathfinder Park have sent letters supporting the project, according to Mike Lewis, a consultant to the project.

After the Buddhist Center received county approval last April, they voluntarily offered to remove dormitories and add parking spaces to the project to improve relations with community members, some of whom protested against the temple.

Community members then suggested the temple add another driveway on Pathfinder Road to create a four- way intersection that would justify a traffic signal, Lewis said.

"The community thought this would be a great safety improvement," Lewis said.

The temple would contribute $25,000 toward the traffic signal installation; the county has agreed to pay for the rest.

The temple has offered about $200,000 for the land. Vantage Pointe homeowners will vote on whether to approve the sale, Lewis said. The homeowners association now pays to maintain the strip of land, about four acres, which is not contiguous with the homes.

"So many people use the Pathfinder Park facility," said Charles Liu of the Rowland Heights Community Coordinating Council. "It's dangerous. During busy hours, there's a constant stream of traffic. People can't find a chance to exit."

The Buddhist Center is working on design plans, and construction is not expected for at least a year, Lewis said
http://www.sgvtribune.com/news/ci_3606911