<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 3 20, 2006

No. 0821 ( Hạt Cát dịch)
Phim hoạt họa phỏng theo cuộc “ Hành Hương Tây Trúc” của Ngài Huyền Trang được phê chuẩn

Bắc Kinh, Mar 19: Trung Quốc đã phê chuẩn cho phép phát hành lọat phim hoạt họa “Hành Hương Tây Trúc”, ký sự của Ngài Huyền Trang, người đã mang kinh điển Phật Giáo từ Ấn Ðộ vào Trung Quốc trong khoảng năm 630.

Hành Hương Tây Trúc, một câu chuyện rất phổ thông đối vối người dân Trung Quốc, là đợt phim hoạt họa đầu tiên giữa những bộ phim phỏng theo truyện tích thần thoại cổ điển và lịch sử Trung Quốc cho năm 2006 , bộ phim đã được phê chuẩn với một điều kiện rằng nó không nên bị hư cấu giả tạo hoặc chủ trương mê tín.

Huyền Trang (602-664), nổi tiếng thế giới với 16 năm du hành chiêm bái Ấn Ðộ và sự nghiệp của một dịch giả dịch thuật kinh điển Phật Giáo, một trong những hình ảnh rạng rỡ nhất trong lịch sử học thuật Phật Giáo Trung Quốc.

Những bộ phim hoạt họa thuộc loại thần thoại lịch sử khác trong danh sách 220 bộ được phê chuẩn, gồm 193,867 phút trình chiếu có thể kể những bộ như “Phong Thần Diễn Nghĩa”, “Tam Quốc Chí” v.v…

Giới hữu trách trên lãnh vực truyền thanh, truyền hình và phim ảnh, cơ quan kiểm duyệt Trung Quốc nói rằng các bộ phim hoạt họa không được hư cấu hoặc bóp méo, xuyên tạc nguyên tác và không được hàm chứa nội dung mê tín.

Trung Quốc đã sản xuất hơn 42,000 phút phim hoạt họa trong năm 2005. Ðồng thời, Trung Quốc nhập cảng tổng cộng cả thảy 4,332 bộ phim ngoại quốc trong khi chỉ xuất cảng một vài bộ.

Xuanzang`s journey to India to be adapted into cartoon

Beijing, Mar 19: China has given conditional approval for cartoon adaptation of `The Pilgrimage to the West,` the story of the famous Chinese monk, Xuanzang, who brought Buddhist scriptures from India to China around the year 630.

The Pilgrimage to the West, a highly popular among Chinese, is among the first batch of cartoon adaptations of classic Chinese mythologies and historical novels for 2006 that have been approved with a rider that they should not "fabricate or advocate superstition" in the communist nation.

Xuanzang (602-664), world-famous for his 16-year pilgrimage to India and career as a translator of Buddhist scriptures, is one of the most illustrious figures in the history of scholastic Chinese Buddhism.

Others on the list of the 220 approved cartoons, totalling 193,867 minutes, are classic mythologies and historical novels such as the `Creation of Gods’ and ‘Three Kingdoms.`

The state administration of radio, film and television (SARFT), the government watchdog that oversees the movie, television and radio sectors in China said that the cartoons must not fabricate or distort the original work and must not advocate superstition.

China produced more than 42,000 minutes of cartoons in 2005.

Meanwhile, China imported a total of 4,332 foreign films from 2000 to 2004 while only exporting a few over the same period.

http://www.zeenews.com/znnew/articles.asp?aid=282562&sid=FTP