<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 3 22, 2006

No. 0825 ( Hạt Cát lược dịch)

Phật tử thành phố Iowa tìm kiếm an bình nội tâm qua hành thiền
By Rob Daniel
Iowa City Press-Citizen
Monday, March 20, 2006
Jean Robinson trong thế liên hoa tọa trên một chiếc sofa trong phòng khách trong căn nhà trọ của cô, đôi tay trên đầu gối. Ðôi mắt khép lại, cô tập trung vào hơi thở, thỉnh thoảng cô niệm một bài chú, hoặc lần một vòng chuỗi hạt. Tiến trình tiếp tục khoảng 20 phút.

Robinson, 52 tuổi, là một trong những cư dân thành phố Iowa, người đã nghiên cứu Phật giáo trong một hình thức nào đó. Có khoảng chừng 60 người thường xuyên tham dự các buổi nghiên cứu giáo lý hoặc thực hành thiền định tại Trung Tâm Thiền Tập Phật Giáo Jalandhara tại Thành Phố Iowa, Trung Tâm Thiền Tập thành phố Iowa hoặc Tso Perma ở Oxford.
Derick Kluge, giám đốc trung tâm Thiền tập thành phố Iowa nói “Sự khó khăn khi bắt đầu và tiếp tục một thời khóa biểu thiền tập thường xuyên cũng khiến cho con số người tham dự thực hành trở nên bị hạn chế.


Sự hứng thú trong việc học hỏi nhiều hơn về Phật Pháp trải rộng từ Iowa đến Oxford, nơi mà Tsoma Perma, một nhóm thực hành Phật pháp theo truyền thống Tây Tạng gặp gỡ nhau. Juanita Strait, một thành viên của nhóm Tsoma Perma, nói rằng trung bình có khoảng từ 10 đến 15 người thường xuyên hành thiền tại nhà của cô, coi như đó là một trung tâm để tụ họp.

Cô nói “ Chúng tôi chủ trì diễn giảng, một số đề tài được mở rộng cho công chúng, một số khác chỉ dành cho những người đã thực tập một thời gian.

Mục tiêu tìm kiếm an bình tĩnh lặng xuyên qua việc hành thiền đã lôi cuốn nhiều tín đồ trong vùng thành phố Iowa.

Robinson nói rằng cô lớn lên trong mnột nông trại gần Baxter, tham dự các khóa lễ ở nhà thờ Ki Tô Giáo. Khi bước vào tuổi 14, Cô bắt đầu nhận ra cô không tin tưởng những gì nhà thờ đã dạy Cô.

Cô nói “Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình giống như một người Ki Tô giáo, tôi giống như một kẻ không biết gì nhiều hơn”

Cô nói có thể là cô sẽ sống trong tình trạng không biết gì trong 30 năm nữa nếu như cô không gặp được quyển sách Tử Thư Tây Tạng của Ngài Sogyal Rinpoches khi cô làm công việc thiện nguyện kiểm tra sách vở tại Thư Viện Công Cộng của thành phố Iowa. Ðọc một trang của quyển sách, cô quyết định tiếp tục tìm hiểu. Cuối cùng cô tìm gặp được Lama Ole Nydahl, một tu sĩ Du Già Phật Giáo Tây Tạng, một giảng viên, người giảng dạy thgường xuyên tại TrungTâm Phật Giáo Kim Cang Thừa Minneapolis và Madison,tiểu bang Wiscosin.

Robinson nói hiện thời cô đang trải qua giai đoạn luyện tập căn bản để thanh lọc tâm ý từ bất cứ sân hận nào mà cô có thể vướng phải.

Một thành viên khác, anh Kluge nói anh gặp được một tu sĩ trong một tu viện miển Tây Bắc Iowa ba năm trước và học hỏi phương pháp kinh nghiệm thiền quán. Anh nói anh khám phá ra rằng anh có thể giữ được một tâm thức cởi mở đối với thế giới và thực hành Phật pháp mà không cần phải vứt bỏ quá khứ Ki Tô Giáo của anh.

Anh nói “Tôi luôn cảm thấy Phật pháp thích ứng đối với bất cứ tôn giáo nào, một cách cá nhân, Phật pháp là sự thực hành chính yếu của tôi”.

Buddhists search for peace in Iowa City

Monday, March 20, 2006

By Rob Daniel
Iowa City Press-Citizen

Jean Robinson sat in the lotus position on a low couch in the living room of her apartment, her hands on her knees. Her eyes closed, she concentrated on her breathing as she meditated. On occasion, she quietly chanted a mantra in Tibetan, rolling a mala, or set of beads, between her fingers. The process continued for about 20 minutes.

"It helps ground," Robinson, 52, said of the mala. "It's an aid to help you pay attention to your thoughts. Meditation is to be aware of the thoughts and let them go."

Robinson is among a handful of Iowa City area residents who study Buddhism in some form. A rough estimate of about 60 people regularly attend teachings or meditations at the Jalandhara Buddhist Meditation Center in Iowa City, the Iowa City Zen Center or Tso Pema in Oxford.

In general, Buddhists usually maintain a low profile, and their numbers are hard to determine, said Diana Velez, a vice-president of the Jalandhara Center. One reason for this is Buddhists do not promote or proselytize their beliefs, she said.

"The point of Buddhism is for the person who is a Buddhist to work on their mind," said Velez, a student of Buddhism since 1989 and an associate professor of Spanish and Portuguese at the University of Iowa.

The difficulty of starting and continuing a regular schedule of meditation also has kept the area's regular Buddhist practitioners to a minimum, said Derick Kluge, board president of the Iowa City Zen Center.

"Interest in (Buddhism) and meditation in general has grown," Kluge, 32, said. "To do anything on a regular basis ... takes a commitment. People expect to see results real fast. It's more gradual. It's basically forming a good habit with it."

The interest in learning more about Buddhism has extended beyond Iowa City into Oxford, where Tso Pema, a group that practices Tibetan Buddhism, meets. Juanita Strait, a member of Tso Pema, said the group averages 10 to 15 people who regularly meditate in her home, which serves as the center for the gatherings.

"We host the teachers," she said. "Some teachings are open to the general public and others are restricted to those who have been practicing for a while."

According to Buddha Dharma Education Association Inc., about 300 million people worldwide practice the religion, which originated in what is today Nepal about 2,500 years ago. For its practitioners, it has provided a method of dealing with the difficulties of life, Kluge said.

"Like a lot of people, I needed something to feel a connection to in my life," he said. "For me, it's a way to deal with the things I deal with everyday."

The focus on finding peace through meditation has attracted many followers in the Iowa City area.

Robinson said she grew up on a farm near Baxter, attending the United Church of Christ. By the age of 14, she realized she did not believe in what the church taught.

"I never really felt like much of a Christian," she said. "I was more of an agnostic. I didn't like the behavior of the members."

She said she basically lived as an agnostic for the next 30 years until she came across Sogyal Rinpoche's "The Tibetan Book of Living and Dying" as she checked in books as a volunteer at the Iowa City Public Library. Reading one page of the book, she became determined to continue researching. She eventually found the Lama Ole Nydahl, a Tibetan Buddhist yogi, or teacher, who teaches regularly at Varja Yana (Diamond Way) Buddhist Groups in Minneapolis and Madison, Wis.

Robinson said she is now going through the foundational training to clear her mind of any anger she may have.

"If you stay persistent enough, it really works," she said of the regular meditation she does. "You start to notice it, but you start to put distance between it. You can see more clearly what to do about it."

Kluge said he met a Buddhist monk at monastery in northwest Iowa three years ago and learned how to experience meditation. He said he discovered that he could keep an open mind about the world and practice Buddhism without throwing away his Catholic background.

"I have always felt Buddhism is complimentary to any faith," he said. "Personally, Buddhism is the main practice for me."


Reach Rob Daniel at 339-7360 or rdaniel@press-citizen.com.
Source: Buddha Dharma Education Association Inc. and U.S. Department of State.

http://www.press-citizen.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060320/NEWS01/603200321/1079