<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 3 24, 2006

No. 0793 ( Thiện Ngự, Nhị Ðộ Mai dịch)
Ðức Tăng Thống Phật Giáo Anh Quốc tiếp nhận Anh Quốc Đế chế Huân Công bội tinh do Nữ Hoàng trao tặng .

Theo tờ Lanka Everything ngày 27 tháng 02, 2006

Luân đôn, Anh quốc- Trưởng lão Tiến sĩ M.Vajiragnana, Ðức Tăng Thống Phật Giáo Anh quốc, Sư Cả Tu Viện London Buddhist Vihara nhận được Huân Công bội tinh Đế chế Anh Quốc do nữ hoàng Anh trao tặng tại Lâu đài Buckingham. Phần thưởng này ghi nhận những công lao đóng góp của Ngài trong việc tham gia xây dựng tình giao hảo của nhiều tổ chức trong quốc gia, bằng cách thúc đẩy lối sống hòa hảo, thân thiện của nhiều tôn giáo tại Anh quốc.
Trưởng lão tiến sĩ Vajiragnana sinh tại Sri Lanka. Thọ giới sadi tại chùa làng Hippola vào ngày 23.03.1943 ở tuổi 14 sau đó thọ giới tỳ kheo tại chùa Malwatuvihara ở thành phố Kandy vào ngày 11 tháng 05 năm 1949 vào lúc 20 tuổi. Đầu tiên ngài tu học giáo pháp tại Hippola sau đó tại the Pratiraja Pirivena ở Agalawatte 2 năm sau đó vào đại học, sau đó ngài học 9 năm tại học viện Vidyodaya Pirivena ở Colombo.
Vào năm 1955 ông tốt nghiệp văn bằng Pandit của Xã Hội Học Phưong Đông. Và sau dó học 2 năm tại PirivenaTeachers’ Training College tại Ratmalana, sau đó ngài được bổ nhiệm làm hiệu trưởng tại Parama Dhamma Cetiya Pirivena tại Ratmalana.

Vào năm 1961 ông tiếp tục học trình tại Ấn Độ, hoàn tất văn bằng 2 năm tại Sanskrit University of Benarea, và M. A. môn ngôn ngữ Sanskrit tại Jadavpur University, Calcutta. Ông trở lại Tích Lan và tiếp tục giảng dạy tại Pirivena Teachers’ Training College tại Ratmalana. Vào 1966, ông đến Âu Châu lần đầu tiên khi được bổ nhiệm làm Tỳ Khưu Phụ Tá tại London Buddhhist Vihara, tu viện cổ xưa nhất ở phương Tây. Ông phải đối diện với những khó khăn trong việc giảng dạy Phật pháp trên những vấn đề, đối với Ngài, một ngôn ngữ ngoại quốc – Anh Ngữ- trong một đất nước thực dụng Anh Ngữ nơi mà Phật giáo ít được biết đến, ít được thông hiểu và tất nhiên không có ảnh hưởng lớn như Tích Lan.
Despite the many differences in culture and language, Ven. Vajiragnana established a programme of classes in Buddhism and the Pali language which attracted much interest from native British people who were not born as Buddhists. In 1974 he became the religious director of the British Buddhist Association. In 1980 he was invited to return to Sri Lanka as the principal of the Pirivena Teachers' Training College in Ratmalana. Then in 1984 he came back to the United Kingdom as Head of the London Buddhist Vihara. One of his first duties was to revive and expand the teaching programme, and 1986 he was invited to start teaching a course on Buddhism at Birkbeck College, which is the extra-mural department of the University of London.
Mặc dầu có nhiều khác biệt trong văn hóa và ngôn ngữ. Trưởng Lão Vajiragnana đã thành lập chương trình giảng dạy Phật Pháp và ngôn ngữ Pali, chương trình lôi cuốn thu hút nhiều người dân gốc Anh, những người vốn không phải Phật Tử. Vào năm 1974 Ngài trở thành chủ tịch Hiệp hội Phật Giáo Anh Quốc. Vào 1980 Trưởng Lão được mời trở lại Tích Lan làm hiệu trưởng tại Pirivena Teacher’s Training College tại Ratmalana. Rồi vào năm 1984, Trưởng lão trở lại Anh Quốc trụ trì tu viện London Buddhist Vihara. Một trong những nhiệm vụ của ông là phục hồi và phát triển chương trình giảng day, và năm 1986 Ngài được mời bắt đầu giảng dạy Phật Pháp tại Ðại Học Birkbeck, vốn là cơ sở đặc cách của trường Đại Học Luân Đôn.


Suốt thời gian làm việc của ông taị Anh Quốc, Trưởng lão tiến sĩ Vajiragnana đã làm việc không mệt mỏi để truyền bá Phật Pháp đến xã hội phương Tây, luôn luôn nêu cao tín hạnh và nguyện Vào 1987 ông trở thành hội viên sáng lập hệ thống Liên Tôn tại Anh Quốc .Mục đích của hội nhằm đẩy mạnh và phát triển hoàn hảo và đoàn kết giữa nhiều tôn giáo khác nhau lòng từ bi và đoàn kết lẩn nhau giữa sự khác biệt về niềm tin và luân lý của nhiều cộng đồng sống tại Anh Quốc. Tổ chức kết hợp 9 tôn giáo lớn:Bah’ai. Phật Giáo, Cơ Đốc Giáo, Ấn Độ Giáo, Hồi Giáo, Kỳ Na Giáo, Do Thái Giáo, Sikhism và Đạo Thờ Lửa. Ngài đóng vai trò chỉ đạo trong việc thành lập các tổ chức các cấp địa phương, vùng và quốc gia, kết nối 80 tổ chức lại với nhau, kể cả các đại diện giáo hội từ tất cả các tôn giáo. Thêm vào viêc là thành viên sáng lập, Ngài vừa là Úy ban chấp hành, vừa là quản trị .
Trong 20 năm, Ngài đã đại diện Phật giáo trong buổi họp thường niên Commonweath Day Observance thuộc Westminster Abbey. Ngài cũng được mời tham dự các buổi họp hoàng gia quan trọng, như lễ hội Queen’s Kim Khánh và sinh nhật 100 tuổi nữ hoàng Anh Elizabeth. Ngài cũng là khách của Tổng Giám mục Rt. Rev. George Carey, tham dự nhiều cuộc hợp không chính thức với tiến sĩ Carey nhằm thảo luận những vấn đề liên tôn. Ngài cũng được Thủ Tướng Rt,Hon.Tony Blair mời tham dự cuộc họp khẩn các nhà lãnh đạo tôn giáo để thảo luận những vấn đề liên hệ đến tôn giáo và chính trị gia tăng tình trạng tàn phá bởi cuộc khủng bố tại Mỹ vào ngày 11 tháng 9, 2001Ng ài c ũng đại diện cho cộng đồng Phật Tử tham dự Ngày Tưởng Niệm tại Cenotaph thuộc Whitehall.

Trưởng lão Tiến Sĩ Vajiragnana đã liên tục được thỉnh cầu diễn giảng không những chỉ ở tại Anh Quốc mà ngoài ra còn nhiều nơi khác trên thế giới. Vào năm 1987, Ngài được Giáo Hội Công giáo mời tham dự đóng góp trong hội nghị Liên Tôn chuyên đề hòa bình tại Ý. Năm 1996 được mời tham dự hội nghị Gethsemane Encounter, một cuộc hội thoại về tâm linh giữa Phật Tử và nhiều tín đồ Công giáo tại Gethsemane Abbey, Kentucky. USA. Ngài tham dự rất nhiều hội nghị “đối thoại Phật Giáo Cơ Ðốc Giáo tại University of Purdue in Kentucky, USA . "Năm 1999 thành lập hội từ thiện Rahula Trust với mục đích giúp đỡ không phân biệt văn hóa hay tôn giáo của các trẻ em có được trình độ giáo dục tốt, hiện tại hội đang yểm trợ vài trăm trẻ em tại Tích Lan, Nepal và Kenya. Ngài cũng là tác giả của nhiều quyển sách, sách bỏ túi và bài báo quan tâm đến tất cả các khía cạnh của tín ngưỡng Phật Giáo.

Head of the Sangha Nayake of the London Buddhist Vihara receives O.B.E. from Her
Lanka Everything, Feb 27, 2006

London, UK -- The Most Ven. Dr. M. Vajiragnana, Sangha Nayake of Great Britain, Head of the London Buddhist Vihara receiving an O.B.E. from Her Majesty The Queen at Buckingham Palace. This award was made in recognition of his services to Inter-Faith relations in this country, by promoting peaceful living and harmony among the many different religions in Britain. Most Ven. Dr. M. Vajiragnana Appointed O.B.E.

This is in recognition of the many years of service which he has devoted to improving understanding between followers of all faiths, and spreading greater toleration and harmony between all communities.

Most Ven. Dr. Vajiragnana was born in Sri Lanka. He was ordained as a novice monk (bhikkhu) in the village temple of Hippola on 23 March 1943 at the age of 14 years and received his higher ordination at the Malwatuvihara in Kandy on 11 May 1949 at the age of 20. He received his initial monastic education at Hippola, before proceeding to the Pratiraja Pirivena in Agalawatte for two years of further studies, followed by nine years at the Vidyodaya Pirivena in Colombo. In 1955 he attained the degree of Pandit from the Oriental Studies Society. He then studied for two years at the Pirivena Teachers’ Training College in Ratmalana, after which he was offered the post of principal at the Parama Dhamma Cetiya Pirivena in Ratmalana.

In 1961 he continued his education in India, completing a two-year diploma course at the Sanskrit University of Benares, and an M.A. in Sanskrit at the Jadavpur University of Calcutta. He returned to Sri Lanka to continue to teach at the Pirivena Teachers' Training College in Ratmalana. In 1966 he came to Europe for the first time, when he was appointed Assistant Bhikkhu at the London Buddhist Vihara, which is the oldest Buddhist monastic institution in the West. He was now faced with the considerable challenge of teaching Buddhism in what was, for him, a foreign language (English) in a country where Buddhism was little known, little understood and certainly not the dominant force it was in Sri Lanka.

Despite the many differences in culture and language, Ven. Vajiragnana established a programme of classes in Buddhism and the Pali language which attracted much interest from native British people who were not born as Buddhists. In 1974 he became the religious director of the British Buddhist Association. In 1980 he was invited to return to Sri Lanka as the principal of the Pirivena Teachers' Training College in Ratmalana. Then in 1984 he came back to the United Kingdom as Head of the London Buddhist Vihara. One of his first duties was to revive and expand the teaching programme, and 1986 he was invited to start teaching a course on Buddhism at Birkbeck College, which is the extra-mural department of the University of London.

Throughout his time in the U.K., Ven. Dr. Vajiragnana has worked tirelessly to spread the Buddha’s teachings throughout the Western world, constantly emphasising the Buddhist virtues of tolerance and respect for the beliefs of others. In 1987 he was invited to become a founder member of the InterFaith Network for the U.K. Its aim is to promote and develop mutual tolerance and respect between the different faiths and philosophies followed by the varied communities living in the United Kingdom. It incorporates nine major religions: Bah'ai, Buddhism, Christianity, Hinduism, Islam, Jainism, Judaism, Sikhism and Zoroastrianism. He has played a leading role in establishing it at local, regional and national levels, linking together 80 organisations, including representative bodies from all these faiths. In addition to being a founder member, he has served on the executive committee and as a trustee. He was also appointed as Co-Vice-Chairman in recognition of his dedicated service and he regards this as one of the most important aspects of his work.

For 20 years he has represented the Buddhist faith at the annual Commonwealth Day Observance in Westminster Abbey. He has also been asked to represent the community at royal functions, such as the celebration of H.M the Queen's Golden Jubilee and the 100th birthday celebrations of Her Majesty Queen Elizabeth the Queen Mother. He was a guest at the enthronement of the Rt. Rev. George Carey as Archbishop of Canterbury in 1991, the opening Service of the 13th Lambeth Conference in Canterbury in 1998 and had many, informal meetings with Dr. Carey to discuss interfaith matters. He was also invited by Prime Minister Rt. Hon. Tony Blair MP to attend an emergency meeting of religious leaders to discuss matters relating to the religious and political disturbances arising from the destruction caused in America on the 11th of September 2001. He has represented the Buddhist community at the annual Remembrance Day service at the Cenotaph in Whitehall.

Ven. Dr. Vajiragnana has been in constant demand to give talks not only in the U.K., but also in many other parts of the world. In 1987 he was invited to participate in an Interfaith seminar on peace in Rome organised by the Catholic Church. In 1996 he attended the Gethsemane Encounter - a dialogue on the spiritual life between Buddhist and Christian Monastics in Gethsemane Abbey, Kentucky, USA. He has attended many meetings of the Buddhist-Christian Dialogue at the University of Purdue in Kentucky, USA. In 1999 he was instrumental in founding The Rahula Trust, a charity aimed at helping deserving children receive a good education, no matter what their culture or religion. This is now helping several hundred children in Sri Lanka, Nepal and Kenya. He is the author of many books, pamphlets and articles concerning all aspects of the Buddhist faith.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=9,2376,0,0,1,0