<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 3 28, 2006

No 0835 (Hạt Cát dịch)
Richard Gere muốn tu bổ tuyến đường dẫn đến trú xứ Ðức Ðạt Lai Lạt Ma
IANS, March 24, 2006

Shimla, India -- Diễn viên điện ảnh Hollywood Richard Gere đang dự trù sửa chữa một con đường nhỏ hẹp đầy ổ gà trên núi dẫn đến trú xứ của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma ở thị trấn Dharamsala. Nghị Sĩ Vijay Singh Mankotia cho biết như trên trong một phiên họp hôm thứ Sáu.

Dharamsala, cách nơi đây 280 km, là chỗ ngồi của chính phủ lưu vong Tây Tạng. Richard Gere, một tín đồ thân cận với Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, thường xuyên thăm viếng nơi này.

Gere đã hứa hẹn yểm trợ tài chánh để sửa chữa con đường dẫn đến trú xứ Ðức Ðạt Lai Lạt Ma ở Dharamsala. Trước đó, Mankotia đã hỏi chuyện với Thủ Hiến Virbhadra về những bước tiến trong kế hoạch sửa chữa.

“Trong khung cảnh tình trạng tồi tệ của con đường, điều gây nên nạn ùn tắt giao thông và bất tiện cho du khách quốc nội cũng như quốc ngoại, kể cả các nhân vật cao cấp của tỉnh bang, những người đến thăm viếng Dharamsala để gặp gỡ Ðức Ðạt Lai, chính phủ có những bước tiến nào để mở rộng và sửa sang tuyến đường này chăng ?

Ông Singh đáp “Quả thật điều đó đã gây khó khăn cho hành khách và những người khác, vì vậy cơ quan công chánh đã chuẩn bị một kế hoạch đồ sộ để cải thiện, nâng cấp và bảo trì tuyến đường này cũng như những tuyến đường khác trong thị trấn”.

Trong quá khứ, chính phủ lưu vong Tây Tạng cũng đã đóng góp giúp đỡ tu bổ các con đường ở vùng thượng du Dharamsala. Ðức Ðạt Lai Lạt Ma và hàng ngàn tín đồ đã sống lưu vong tại thị trấn này kể từ khi chạy khỏi Tây Tạng năm 1959.Richard Gere wants to repair road to Dalai Lama's house
IANS, March 24, 2006

Shimla, India -- Hollywood star Richard Gere is keen to repair a narrow potholed mountain road leading to the house of Buddhist spiritual leader the Dalai Lama in Dharamsala town. Legislator Vijay Singh Mankotia said this in the Himachal Pradesh assembly Friday.

Dharamsala, 280 km from here, is the seat of the Tibetan government in exile. Gere, a follower and friend of the Dalai Lama, is a frequent visitor there.

"Gere has promised to provide funds to repair a road leading to the house of the Dalai Lama in the town of Dharamsala, provided the money is properly spent," Mankotia told the house.

Earlier, Mankotia had asked Chief Minister Virbhadra Singh about the steps being taken to repair the road.

"In view of the dismal condition of the road which is causing frequent traffic jams and inconvenience to domestic and foreign tourists, including heads of state, who visit the town to meet the Dalai Lama, is the government taking any steps to widen and repair this road?"

Singh replied: "It is true that this is causing hardships to pedestrians and others, so the public works department has prepared a master plan to improve, upgrade and maintain this and other roads in the town."

In the past, the Tibetan government in exile has also offered to help in the upkeep of roads in upper Dharamsala.

The Dalai Lama and thousands of his followers have been living in exile in the town since 1959 when he fled Tibet.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2485,0,0,1,0