<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 3 26, 2006

No. 0831 (Hạt Cát dịch)
Khu vực di sản Phật Giáo thế giới với nguy cơ hư hỏng
2006-03-25 14:36 (KST)
©2006 OhmyNews

Bouddhanath, tọa lạc vùng ngọai ô Kathmandu, là một trong những trung tâm di sản Phật Giáo thế giới, đang ở trong tình trạng có nguy cơ hư hỏng thời gian gần đây. Thiếu nỗ lực bảo tồn bởi cư dân và chính quyền địa phương khiến nơi xinh đẹp này ngày càng trở nên xấu xí.

Hơn 200 du khách và hàng trăm Phật tử thăm viếng nơi này trong một ngày. Ủy Ban Phát Triển Vùng Bouddhanath ( Viết tắt BADC) là tổ chức duy nhất chịu trách nhiệm trực tiếp về việc bảo tồn và phát triển khu di sản thế giới này. Tuy nhiên, BADC chỉ hứng thú trong việc kiếm … hoa hồng từ trên các món cúng dường của du khách ngọai quốc. Krishna Gurung, chủ tịch BADC, không chấp nhận trách nhiệm về việc nghe nói là cẩu thả của tổ chức của anh ta. Anh ta nói “ Chúng tôi cố gắng làm cho nơi này tốt hơn”.

Ngôi tháp 36 met chiều cao là một trong những ngôi tháp lớn nhất miền Nam Á Châu và trở thành trọng điểm của Phật Giáo Tây Tạng tại Nepal. Triều Ðại Licchavi đã tân trang tháp Bouddhanath vào thế kỷ thứ 8 ( Triều đại Licchavi bắt đầu vào cuối thế kỷ thứ tư sau Tây Lịch)

Bức Mạn Ðà La trần thiết trong Bouddhanath là bản sao của một bức tại Gyangtse Tây Tạng. Ngôi tháp được dựng lên trên con đường mậu dịch đến Tây tạng thời xa xưa . Các thương nhân Tây Tạng dừng chân và lễ bái tại đây từ nhiều thế kỷ nay. Khi dân tỵ nạn Tây Tạng đi vào Nepal năm 1950, rất nhiều người trong số đó quyết định cư trú chung quanh Bouddhanath, Họ thành lập nhiều tu viện và “ Tây Tạng Nhỏ" của Nepal ra đời.

Tây Tạng Nhỏ này vẫn là nơi tốt nhất trong thung lũng Kathmandu để quan sát nếp sống Tây Tạng. Chư Tăng lui tới trong tăng y mà đỏ sậm, người dân Tây tạng lui tới với bánh xe chú nguyện nơi tay và nghi thức đảnh lễ nằm phủ phục, đi nhiễu vòng quanh ngôi tháp được thực hành một cách nghiêm cẩn.

Nhiều người tin tưởng rằng Bouddhanath được xây dựng vào hồi thế kỷ thứ Năm nhưng thiếu tài liệu chứng minh. Ngôi tháp được nghe nói là nơi tôn tàng di thể của Ðại Sư Tông Khách Ba, một vị tu sĩ đáng kính của cả Phật Giáo và Ấn Giáo.

Brief Description

Di sản văn hóa của thung lũng Kathmandu được nổi tiếng bởi 7 nhóm công trình kiến trúc, những công trình trưng bày đầy đủ các hệ thống lịch sử và nghệ thuật mà thung lũng Kathmandu nổi tiếng nhờ vào đó

Threat
Bouddhanath among the largest stupas in South Asia
2006-03-25 14:36 (KST)
©2006 OhmyNews

Bouddhanath, located on the outskirts of Kathmandu and one of the Buddhist world's heritage centers, is in critical condition nowadays. Lack of preservation efforts by local people and the government is making this beautiful center uglier day by day. "The filth and dust" has been another name for this tourist destination.

More than 200 tourists and hundreds of Buddhists visit this place in a single day. Bouddhanath Area Development Committee (BADC) is the sole organization directly responsible for the preservation and development of this world heritage. The BADC, however, is interested only in making money from royalties donated by foreign visitors. Krishna Gurung, president of BADC, does not accept responsibility for the alleged negligence of his organization. "We are trying to make this place better," he says.

The 36-meter-high stupa of Bouddhanath is among the largest stupas in South Asia and has become the focal point of Tibetan Buddhism in Nepal. Licchavi rulers renovated the Bouddhanath stupa in the eighth century (the Licchavi dynasty began in the late fourth century AD -Ed.).

The mandala design in Bouddhanath is a copy of the one in Gyangtse in Tibet. The stupa is located on the ancient trade route to Tibet, and Tibetan merchants rested and offered prayers here for many centuries. When refugees entered Nepal from Tibet in the 1950s, many of them decided to live around Bouddhanath. They established many gompas (monasteries), and the "Little Tibet" of Nepal was born.

This "Little Tibet" is still the best place in the valley to observe Tibetan life style. Monks walk about in maroon robes. Tibetans walk with prayer wheels in their hands, and the rituals of prostration are presented to the Bouddha as worshippers circumambulate the stupa on their hands and knees, bowing down to their Lord.

Many people believe that Bouddhanath was constructed in the fifth century, but definite proof is lacking. The Stupa is said to entomb the remains of a Kasyap sage, who is venerable to both Buddhists and Hindus. One legend has it that a woman requested the donation of ground required to build a stupa from a valley king. She said she needed land that could be bounded by a buffalo hide, and the king granted her wish. She cut a buffalo hide into thin strips and paced off a fairly large clearing. The king had no choice but to give her the land.

Brief Description

The cultural heritage of the Kathmandu valley is illustrated by seven groups of monuments and buildings, which display the full range of historic and artistic achievements for which the Kathmandu valley is world famous. The seven include the Durbar Squares of Hanuman Dhoka (Kathmandu), Patan and Bhaktapur, the Buddhist stupas of Swayambhu and Bauddhanath, and the Hindu temples of Pashupati and Changu Narayan.

Threats to the Site

The exceptional architectural features of Kathmandu, Patan, and Bhaktapur are gradually disappearing, owing to uncontrolled urban development.

http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?article_class=5&no=281405&rel_no=1