<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 3 31, 2006

No. 0839 (Hạt Cát dịch)
Phim Phật Giáo “Buddha Wild: Monk in a Hut” đang trình chiếu tại Cali.

29 March 2006 3/29/2006 11:02 PM GMT (TransWorldNews)

Hollywood 28 March 2006.- Cuốn phim Phật Giáo “ Buddha Wild Monk in a Hut” tạm dịch “Lâm tăng trong thảo bạt”, phim trắng đen, dài 60 phút, được thu hình ở các quốc gia Thái Lan, Anh Quốc, Tân Tây Lan và Hoa Kỳ, do nữ diễn viên kiêm đạo diễn Anna Wilding thực hiện đã trình chiếu ra mắt tại Hí viện Laemmle Cinema, California hôm thứ Sáu 24 tháng 03 và tiếp tục trình diễn cho đến 30 tháng 03. Nhà phê bình Mark Olsen trong tờ báo LA Weekly đã gọi cuốn phim là “Chuyến du hành đầy thú vị bất ngờ” với “trung thực và thuần túy”.

Cuốn phim chuyên nghiệp và thời thượng với nét đặc thù kết hợp kỹ thuật hiện đại và lối thuật sự truyền thống phối hợp với các yếu tố thi ca kịch nghệ khiến cuốn phim có tính cách nghệ thuật sinh động thú vị độc đáo.

Cuốn phim xoay chung quanh nếp sống giản dị mộc mạc của chư Tăng Thái Lan và Tích Lan ở trong các ẩn xứ chung quanh ngôi chùa của họ trên một đất nước xa cách quê nhà đã được nữ đạo diễn kiêm diễn viên Anna Wilding chỉ đạo và thủ diễn.

Anna Wilding biễu đạt một phong cách được diễn tả như là một pha trộn của nghiêm trọng và hóm hỉnh là một tương phản quan trọng đối với ngôn ngữ chư Tăng. Anna Wilding chọn lựa phong cách làm một đạo diễn để cho khán giả có thể gần gũi với chư Tăng với sự khiêm tốn được tìm thấy trong một tu viện hơn là trải nghiệm quá mức với sự hào nhoáng của Hollywood . Vì thế, cuốn phim đã cho thấy sắc thái mà chư Tăng và cộng đồng Á châu thể hiện trong nếp sống hằng ngày. Wilding cũng diễn tả sự hoan hỷ được tìm thấy trong nếp sống Á Châu. Buddha Wild là một cuốn phim khiêm tốn, bàng bạc vấn đề chiến tranh và tôn giáo, vai trò của phụ nữ tại Á Châu , văn hóa Á Châu và nếp sống Tăng đoàn Phật Gíao.


Anna Wilding's Buddha Movie a Welcome Surprise

29 March 2006 3/29/2006 11:02 PM GMT (TransWorldNews)
PRESS RELEASE

Hollywood 28 March 2006.

"ANNA WILDING'S BUDDHA MOVIE A "SURPRISINGLY PLEASANT TRIP
The film "Buddha Wild Monk in A Hut" by Actress and Director Anna Wilding Premiered at the Laemmle Cinema on Friday 24 March and screens until the 30 March 2006.Critic Mark Olsen in the LA Weekly called the film a "surprisingly pleasant trip" with an "honesty and integrity." The well crafted and stylish film which specifically incorporates guerilla news style filmmaking combined with a traditional narrative feature film style combines poetic and dramatic elements that make for an entertaining, original and vibrant artistic film.

"Buddha Wild Monk in a Hut," fascinating and beautifully shot small, feel good movie" stars an entertaining narration by Anna Wilding. Wilding's delivery style has been described as "a mixture of seriousness and humor that is important contrast to the monks words." Anna Wilding made specific choices to the style as Director so that the viewer could engage with the monks with the humbleness that is found in a monastry rather than overload the experience with Hollywood gloss. This therefore showed the tone with which the monks and the Asian community go about their daily business. Wilding expresses the joy found in Asian Temple life . Buddha Wild is a modest film that subtly discusses issues of war and religion, the role of women in Asia and at its heart takes us inside the Asian culture and Buddhist missionary life. The film has not been released to festivals.

There will be a Q and A with Anna Wilding Wednesdy, 29 March Laemmle Fairfax following the 8.00pm showing.

Tickets can be purchased at http://www.laemmle.com Fairfax 3, through to 30 March 2006. See www.buddhawild.com. Premiere sponsered by www.teagarden.com, Bliss Limosines


--------------------------------------------------------------------------------
Not for publication: For media red carpet photos of Anna Wilding and also Sri Lankan monks from the 24 March Premiere contact Dave Edwards www.dailyceleb.com. For Anna Wilding interview contact 1 310 712 2565 or 1 310 980 0089 or carpediemmovies@earthlink.net


carpediemmovies@earthlink.net
www.buddhawild.com