<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 3 30, 2006

No. 0799 ( Nhị Ðộ Mai dịch)
Phát hiện thêm di sản văn hóa Phật Giáo tại Iran

TEHRAN, Iran, Mar.4 (MNA)— Một nhóm chuyên viên nghiên cứu Iran và Nhật Bản đã phát hiện thêm di sản văn hóa Phật Giáo tại một khu vực gần Sabzevar, tỉnh Khorasan Razavi. Hãng thông tấn CHN Ba Tư đã tường trình như trên---

Nhóm chuyên viên nghiên cứu, khởi công hồi năm ngóai, tin tưởng rằng công trình nghiên cứu của họ sẽ tìm ra một ngôi chùa Phât Giáo trong khu vực này.

Ông Hamid Fahimi, người Iran, trưởng nhóm, nói rằng 19 khu vực thuộc tỉnh Zạnan, West Azerbaijan, Central, Kudestan,Hanedan, và Khorasan Razavi đã được nghiên cứu, và khu vực Pirestir cạnh Sabzevar là vị trí nơi phế tích Phật Giáo đã được tìm thấy.

Theo Fahimi, những kiến trúc hoang phế. các tài liệu lich sử, và lịch sử truyền khẩu địa phương đã cung cấp thêm bằng chứng cho thấy rằng nhiều Phật Tử sống tại khu vực này vào cuối thời đại Sassanid và đầu thời đại Hồi Giáo.

Theo thổ dân cho biết, có 40 phòng chung quanh đài kỷ niệm Pirestir, nơi mà nh ững người không thuộc Hồi Giáo đã dùng làm nơi thờ cúng lễ bái. Họ nói rằng các tín đồ không bao giờ rời khỏi phòng trước khi chấm dứt thời lễ bái. Trần nhà cuả phòng thì thấp và không cửa sổ. Tất cả các phòng đều tối tăm và trần nhà còn để lại dấu vết hương khói và các ngăn kệ cho thấy phòng ốc không có lổ hỏng để ánh sáng chiếu vào. Nghi lễ tương tự như của những Phật Tử vậy.

Ông nói thêm những bằng chứng lịch sử đó cho th ấy khu vực thuộc về Phật Tử trong triều đại cổ xưa Iran.”, ông th êm “ Không có ngày tháng chính xác chứng thực sự kiện, nhưng chắc chắn những phòng đó rất lâu đời so với đài kỷ niệm Pirestir, nó nằm trong khoảng cuối kỷ nguyên Sassanid và đầu kỷ nguyên Hồi Giáo.

Nhóm nghiên cứu tiếp tục công trình của họ và làm việc trên tài liệu lịch sử. Nghiên cứu tiền kim loại thuộc vào cuối kỷ nguyên Parthian v à Sassanid cũng là một công tác chính của nhóm từ những năm qua, thống đốc khu vực Khorasan, người có khuynh hướng thiên trọng Phật Giáo thường hay phát hành tiền đồng mang hình dáng Ðức Phật .

Fahimi tin tưởng rằng Sufism bị ảnh hưởng bởi Phật Giáo và có rất nhiều câu chuyện bắt nguồn từ Phật Giáo mà duy nhất chỉ khác các danh xưng.

Nhóm chuyên viên Nhật Bản được chỉ đạo bởi Tsuchi Hashirikobe và các chuyên viên đến từ Japan’s Nara International Foundation (NIFS).

NIFS, một tổ hợp phục vụ công cộng được thành lập bởi chính quyền Quận Nara từ năm 1989, mục đích phát triển Nara thành một trung tâm nghiên cứu lịch sử và văn hóa trên Con Ðường Tơ Lụa, dựa vào những thành quả trong cuộc triển lãm Con Ðường Tơ Lụa năm 1988.

Remnants of Buddhist culture found in Khorasan Razavi

TEHRAN, Mar. 4 (MNA) -- A team of Iranian and Japanese experts have discovered remnants of Buddhist culture at a site near Sabzevar, Khorasan Razavi Province, the Persian service of CHN reported on Saturday.

The team, which began their research work last year, believes that they will find a Buddhist temple at the site.

The Iranian director of the team, Hamid Fahimi, said that nineteen sites in the provinces of Zanjan, West Azerbaijan, Central, Kurdestan, Hamedan, and Khorasan Razavi were studied, and the Pirestir site near Sabzevar was the location where Buddhist ruins were discovered.

According to Fahimi, architectural ruins, historical documents, and the local oral history have provided more evidence that Buddhists lived at the site in the late Sassanid and early Islamic eras.

“According to the regional people, there were forty rooms around the Pirestir monument which non-Muslims used for worship. They said that the worshippers would not leave the rooms before they finished their prayers. The rooms had low ceilings and no windows. Inside the rooms were totally dark and the smoke left on the ceilings and the shelves show that the rooms had no holes to allow light to enter. The ceremony was similar to those of Buddhists,” he noted.

He went on to say that the historical documents identify it as a site belonging to the Buddhists of ancient Iran, adding, “There is no accurate date for the events, but it is assumed that the rooms are older than Pirestir, dating back to the late Sassanid and early Islamic eras.

“The team plans to continue their studies and work based on the historical documents. Studying the coins of the late Parthian and Sassanid eras is also one of the main tasks of the team since, in those years, the regional governors of Khorasan who had a tendency toward Buddhism used to mint coins bearing the image of Buddha,” he noted.

Fahimi believes that Sufism is influenced by the Buddhist religion and that there are many Iranian stories which came from Buddhism where only the names have been changed.

The Japanese team is directed by Tsuchi Hashirikobe and the experts come from Japan’s Nara International Foundation (NIFS).

NIFS, a public-service corporation established by the governor of Nara prefecture in July 1989, aims to develop Nara into a center for historical and cultural research on the Silk Road, based on the achievements of the Silk Road Exposition of 1988.


http://www.mehrnews.ir/en/NewsDetail.aspx?NewsID=298653