<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 4 03, 2006

No. 0848 ( Hạt Cát dịch)
Triển lãm Nghệ thuật hiện đại Phật Giáo từ Trung Quốc tại Ðại Học Connecticut.

New London, Connecticut, Hoa Kỳ, 02 tháng 04, 2006 - Ning Qiang, Chu-Niblack Phụ Giảng ngành Lịch Sử Nghệ Thuật tại Ðại Học Connecticut sẽ có buổi diễn thuyết trong lễ khai mạc cuộc triển lãm nghệ thuật Á Châu mùa xuân với đề tài “Nghệ Thuật Hiện Ðại Phật Giáo từ Trung Quốc: Hội Hoạ bởi Cao Sơn và Vương Phong” vào ngày Thứ Tư 12 tháng 04, 2006 lúc 4:30pm tại Phòng Ðọc Sách trong Thư Viện Shain

Công chúng được mời tham dự miễn phí. Cuộc triển lãm sẽ kéo dài đến 12 tháng 05, 2006.

Nghệ thuật Phật Giáo có một chiều dài lịch sử tại Trung Quốc và những quốc gia Á Châu khác. Như đa số các thể loại văn hóa khán thưởng thời Trung Cổ Trung Hoa, nghệ thuật Phật Giáo đại diện cho tâm thức xã hội và niềm tin tôn giáo của quần chúng Trung Hoa trong 2000 năm cho đến khi xảy ra cuộc Cách Mạng Văn Hóa (1966- 1976) dưới thể chế Cộng Sản. Các nghệ thuật gia đương thời bắt đầu tái thẩm nghiệm truyền thống vĩ đại này sau khi Mao Trạch Ðông tạ thế vào năm 1976 và đã cố gắng thành lập một nền tảng mới cho nghệ thuật tôn giáo, đặc biệt là nghệ thuật Phật Giáo kể từ đó.

Cuộc triển lãm này trình bày công trình của các nghệ thuật gia Cao Sơn và Vương Phong, những người đã nghiên cứu nghệ thuật này trong hang động tại Ðôn Hoàng, khu thánh tích của nghệ thuật Phât Giáo truyền thống tại sa mạc miền đông bắc Trung Hoa trong thập niên 80 và đã sản xuất một con số lớn họa phẩm mới dựa trên sự am hiểu và diễn dịch của họa phẩm và điêu khắc cổ xưa.

Ðược xếp hạng giữa các nhóm nghệ thuật tự do tư nhân chọn lọc nhất giữa các đại học trong nước, Ðại học Connecticut tiếp nhận 1900 sinh viên nam nữ từ 42 tiểu bang và 41 quốc gia . Ðại học Connecticut nổi tiếng về việc chuyển tải nghệ thuật tự do vào hành động xuyên qua nghiên cứu nhiều ngành học thuật, chương trình quốc tế, quỹ giáo sinh thực tập, thiết bị nghiên cứu và phục vụ học tập cho sinh viên. Thành lập năm 1911, tọa lạc tại số 270 đường Mohegan thuộc thị trấn New London, cách hai giờ lái xe từ New York và Boston. Với khuôn viên 750 mẫu, học viện như một khu rừng ngắm nhìn về phía nam Long Island trong 84 năm qua.


'New Buddhist Art From China´ opening at Connecticut College
The Buddhist Channel, April 2, 2006
NEW LONDON, Conn. (USA) -- Ning Qiang, Chu-Niblack Associate Professor of Art History at Connecticut College, will give a gallery talk at the opening reception for the Charles Chu Asian Art Reading Room spring exhibition, "New Buddhist Art from China: Paintings by Gao Shan and Wang Feng" on Wednesday, April 12, at 4:30 p.m. in the Chu Reading Room in Shain Library.

The public is invited to attend this free event. The exhibition will continue through May 12.

Buddhist art has a long history in China and other East Asian countries. As a major genre in the visual culture of medieval China, Buddhist art represented the social mentality and religious passion of the Chinese people for 2,000 years until the Cultural Revolution (1966- 1976) under Communist rule. Contemporary artists started to re-examine this great tradition after Chairman Mao´s death in 1976 and have been trying to establish a new foundation for religious art, particularly Buddhist art, since then.

This exhibition features works by artists Gao Shan and Wang Feng, who studied the cave art at Dunhuang, the holy site of traditional Buddhist art in the desert of northwestern China, in the 1980s and produced a great number of new Buddhist paintings based upon their understanding and interpretation of the ancient paintings and sculptures.

Ranked among the most selective private liberal arts colleges in the nation, Connecticut College enrolls 1,900 men and women from 42 states and 41 countries. The college is known for putting the liberal arts into action through interdisciplinary studies, international programs, funded internships, student-faculty research and service learning. Founded in 1911, the college operates under an 84-year-old honor code. The college is located at 270 Mohegan Ave, New London, about two hours by car from Boston and New York. The 750-acre campus is an arboretum overlooking Long Island Sound. For more information, visit www.connecticutcollege.edu.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=5,2502,0,0,1,0