<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 4 07, 2006

No. 0855 ( Hạt Cát dịch)
Trung Quốc dành 30 triệu Yuan để sửa chữa cung điện Potala.

Tân Hoa Xã, April 05, 2006. Trung Quốc sẽ dành khoảng tiền 30 triệu đồng nguyên ( khoảng 3.75 triệu Mỹ Kim) trong năm nay để sửa chữa Ðiện Potala, cung điện mùa đông 1,300 năm tuổi của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma. Các viên chức chính phủ nói như trên.

Trung Quốc cũng sẽ dành ra hơn 16 triệu nguyên để sửa chữa điện Norbu Linkag, cung điện mùa hè của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, và hơn 33 triệu nguyên trên tu viện Sakya Monastery, nơi mà nhiều xá lợi quý hiếm được cất giữ.

Ba di chỉ quan trọng này được liệt kê trong danh sách đại trùng tu bắt đầu hồi tháng 06 năm 2002 với ngân quỹ dự trù là 330 nguyên tức khoảng 40.69 triệu Mỹ Kim từ ngân khố quốc gia.

Phần tu bổ tại điện Potala sẽ kết thúc trước tháng Năm, thời điểm bắt đầu mùa du lịch bận rộn nhất tại Trung Quốc hoặc tháng 07 khi tuyến đường hỏa xa Thanh Hải Tây Tạng được đưa vào thử nghiệm. Phó giám đốc ủy ban điều hành Cung điện Potala nói như trên.

Ma Yigang, giám đốc điều hành công trình sửa chữa Norbu Linkag nói nhiệm vụ chính phải hòan thành trong năm nay đa số là những phương tiện công cộng như hệ thống thoát nước, đề phòng hỏa hoạn và hệ thống bảo đảm an ninh,

Tọa lạc tại khu ngọai ô phía Tây Bắc Lhasa, Cung điện Norbu Linkag được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ 18, và để phục vụ như là mô5t cung điện mùa hè. Nó là nơi chốn mà người ta găp nhau để bàn bạc các giải pháp chính trị, thực hành thiền địnhvà để nghỉ hè.

Cả hai cung điện, Potala và Norbu đều đã được liệt kê vào danh sách của UNESCO.

China to spend 30 million yuan on overhauling Potala Palace

UPDATED: 15:56, April 05, 2006

China will spend approximately 30 million yuan (about 3.75 million U.S. dollars) this year on overhauling imposing Potala Palace, the 1,300-year-old winter palace of the Dalai Lama, officials have said.

China also plans to spend more than 16 million yuan (2 million dollars) to repair Norbu Linkag, the summer palace of the Dalai Lama, and over 33 million yuan (some 4.1 million dollars) on Sakya Monastery where numerous rare religious relics are kept.

The three major sites are listed for large-scale overhauls that began in June 2002, with funds of 330 million yuan (40.69 million dollars) from the state coffers.

Part of the reparation in the Potala Palace will conclude before May Day, the start of a peak period for tourism in China, or July 1 when the test run of the Qinghai-Tibet railway was launched, said Ding Changzheng, deputy director with the administration for Potala Palace.

Ma Yigang, chief of the administration for Norbu Linkag, said the main tasks to be completed this year would be mostly public facilities such as the drainage system, fire control and security facilities.

Situated on the western outskirts of Lhasa, Norbu Linkag was built in the mid 18th century and served as the summer palace of the Dalai Lamas. It was the place where they handled political affairs, practiced religious activities and spent their holidays.

Both the Potala Palace and Norbu Linkag have been inscribed on the World Heritage List of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

The emphasis in the reparation of Sakya Monastery is placed on the main hall this year, engineers said.

The repairs on the three cultural relic sites are expected to be finished this year.

Source: Xinhua


http://english.peopledaily.com.cn/200604/05/eng20060405_256161.html