<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 4 05, 2006

No. 0836 ( Nhị Ðộ Mai dịch)
Tây Tạng chào mừng kỷ niệm trung tâm Y khoa lấn thứ 45
Tibenet, March 27,2006

Dharamshala, India—Vào ngày 23 tháng 3 năm 2006, Tây Tạng chào mừng kỷ niệm lần thứ 45 ngày thành lập bệnh viện và học viện Astro (TMAI) Ðứng đầu quan khách là Ông Tenpa C.Samkhar , thư ký thuộc sở sức khỏe của Ban Ðiều Hành Trung Ương Lưu Vong Tây Tạng.

Buổi lễ đã bắt đầu qua bài diễn văn của bác sĩ Dawa, giám đốc của TMAI, sau đó giải thưởng được sắp xếp cho quan khách hàng đầu đến toàn thể sinh viên y khoa lần thứ 13 và 14 , đứng đầu 3 sinh viên của 7 nhóm thuộc chiêm tinh học,sinh viên với toàn bộ đội ngũ đạt thành tích tốt và trương lớp thiếu niên thiếu nữ y tế Tây Tạng và trung học Astro.

Trong buổi lễ toàn thể nhân viện phụng sự cho cơ quan từ thiện suốt 20 năm đã được trao tặng vật kỷ niệm như một phần thưởng xứng đáng cho việc phục vụ của họ.

Thư ký sở y tế tỏ lòng biết ơn sự thành công của TMAI trong thời 45 năm qua.Ông nói nhiều bác sĩ Tây Tạng gánh vác trách nhiệm duy trì truyền thống cứu tế, điều gần gũi thấm nhuần văn hóa Phật Giáo.

Ông nhấn mạnh trên lời hướng dẫn quý giá của Ðức Phật Dược Sư hằng mấy trăm nay và trách nhiệm của mồi bác sĩ Tây Tạng là thực hành theo đườnglối đó.
Hiện diện tại cuộc họp mặt gồm tất cả toàn thể nhân viên và học sinh của TMAI và các quan khách khác đươc mời đến.

Buổi lễ chấm dứt với bức thư ngắn tỏ lời cám ơn cuả Bác Sĩ Tsewang Tamding, phụ tá giám đốc thuộc TMAI.

TMAI hiện nay có 49 bệnh xá chi nhánh khắp thế giới.Nhằm phục vụ điều kiện cứu tế miễn phí thuận lợi cho những người mới đến từ Tây Tạng,người lớn tuổi, những học sinh,Chư Tăng và Ni Sư.

Tibetan Medical Centre Celebrates 45th Anniversary
TibetNet, March 27, 2006

Dharamshala, India -- The Tibetan Medical and Astro Institute (TMAI) celebrated its 45th founding anniversary on 23 March 2006. The chief guest for the occasion was Mr. Tenpa C. Samkhar, Secretary for the Health Department of the Central Tibetan Administration.

The function began with an introductory speech by Dr. Dawa, director of the TMAI, followed by a prize distribution by the chief guest to the entire 13th and 14th medical batch students, the top three students of the 7th batch of the astrological study, the student with overall best performance and the boy and girl captains of the Tibetan Medical and Astro college.

During the ceremony those staff who served the institution for 20 years were presented with mementos as an appreciation for their service.

The Health Secretary acknowledged the success achieved by the TMAI in the last 45 years. He said that the Tibetan doctors bear the responsibility to preserve the traditional system of healing, which is closely related to the Buddhist culture.

He stressed on the precious guidance shown by the Medicine Buddha many hundred years ago and the responsibility of every Tibetan doctor to follow that path.

Present at the occasion were all the staff and students of the TMAI and other guest invitees. The function ended with a note of thanks by Dr. Tsewang Tamding, Assistant Director of the TMAI.

The TMAI has presently 49 branch clinics across the world. It provides free medical facilities to the new arrivals from Tibet, old people, students, monks and nuns.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2486,0,0,1,0