<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 4 05, 2006

No. 0853 ( Hạt Cát dịch)

Cựu thành viên Khờ Me đỏ trở thành tu sĩ Phật Giáo.

PhnomPenh, Apr 3, 2006 (Hãng thông tấn DPA). Ba trăm người, kể cả cựu thành viên Khờ Me đỏ, đã đến một ngôi chùa trong vùng Pailin ở lại trong 12 ngày tham dự một khóa giáo huấn để giúp họ vượt thắng khó khăn khi sinh hoạt trong cộng đồng. Các viên chức nói như trên.

Oung Pouv, Trưởng Khu Tây Bắc, thị trấn gần biên giới Thái Lan, nói rằng nhóm người nam nữ tuổi từ 15 đến 80, đã đến chùa Phnom Yat sau một buổi lễ ngày 31 tháng 03.

Khoảng ba phần tư số người là những cựu thành viên Khmer đỏ hoặc con em của họ. Trong thời gian họ thụ huấn, chư tăng ni sẽ giảng giải cho họ về luân lý đạo đức, về phương pháp ngăn ngừa và giảm thiểu bạo hành gia đình, về truyền thống của người Cam Bốt và về sự nguy hiểm của HIV và AIDS.

Nhân viên cứu trợ nói cộng đồng cựu thành viên Khmer đỏ, phần lớn quân nhân các cấp, những người có một giai đoạn phục vụ dưới thể chế phù Mao từ hồi còn rất trẻ tuổi, thường xuyên có những trở ngại khi thích ứng với xã hội. Họ đã trải qua thời gian dài trong cuộc đời sống dưới một chế độ chủ trương ngu dân ngoài kế hoạch tẩy não của chính họ cũng như thị trường kinh tế và tài chánh, đưa đẩy quốc gia đi vào một cuộc cải cách ruộng đất không tưởng.

Khóa học mới được sự tán thành của ông Y Chchien, thống đốc tỉnh Pailin, người từng là tướng lãnh trong thê chế Khmer đỏ Những học viên nam giới tham dự khóa học sẽ được cạo bỏ râu tóc, đắp y vàng của chư Tăng, Nữ giới sẽ mặc áo trắng củatu nữ Phật Giáo.

Chế độ Khmer đỏ nắm chính quyền Cam Bốt từ năm 1975 đến 1979, trong thời gian đó 2 triệu người đã chết vì đói khát, tật bệnh, lao động khổ sai, bị cực hình, bị hành quyết v.v….

Bị Việt Nam lật đổ vào năm 1979, Khmer đỏ chuyển sang một cuộc chiến tranh du kích chiếm đóng căn cứ ở những vùng biên giới như Pailin cho đến khoảng một thâp niên trước.

Former Khmer Rouge become monks, nuns
By DPA
Monday April 3, 04:26 PM
Phnom Penh, April 3 (DPA) Three hundred people, including members of the former ultra-Maoist Khmer Rouge, have entered a pagoda in the district of Pailin for 12 days of intensive Buddhist education to help them overcome problems within their communities, officials said Monday.

Oung Pouv, the chief of the northwestern town near the Thai border, said the group of men and women aged between 15 to 80, had entered Wat Phnom Yat after a ceremony on March 31.

'Around three quarters of them are former Khmer Rouge or their children,' he said. 'During their stay the monks and nuns will teach them about morality, about how to prevent and discourage domestic violence, about Cambodian traditions and about the dangers of HIV and AIDS.'

Aid workers say former Khmer Rouge communities, made up largely of rank-and-file soldiers who sometimes served the radical ultra-Maoists from very young age, often have problems adjusting to society. They had spent much of their lives under a regime that abolished education outside its own propaganda as well as markets and money to transform the country into an agrarian utopia.

The new course was endorsed by Y Chhien, Pailin governor, who is himself a former Khmer Rouge commander. Men and boys undertaking the course shaved their heads and donned the saffron robes of Buddhist monks. Women took the white robes of Buddhist nuns.

The Khmer Rouge ruled Cambodia between 1975-79, during which up to two million people died of starvation, disease, overwork, torture and executions.

Overthrown by the Vietnamese in 1979, the movement continued to wage a guerrilla war from border strongholds such as Pailin until only a decade ago.

http://in.news.yahoo.com/060403/43/63b4o.html