<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 4 07, 2006

No. 0851 (Nhị Ðộ Mai dịch)
Còn nhiều giải thưởng khác đến cho Kanakchanpa

Kanakchanpa, một nữ họa sĩ người Bangladesh, đã giành được giải nhất trong cuộc triển lãm gần đây tại Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật Hoa Kỳ, Florida. Cuộc triển lãm nhằm mục đích đánh dấu ngày Phụ Nữ Quốc Tế. Họa phẩm thắng giải có tên là “Searching For Peace” tạm dịch “Mong Cầu Hòa Bình”.

Bức tranh vẽ một vị Tu Sĩ Phật Giáo mang đi một vật từ một bối cảnh màu đỏ, tượng trưng cho sự xung đột, chết chóc và hỗn loạn. Gần cạnh là một cái chuông rung chuyển nhè nhẹ và báo hiệu hòa bình. Bức họa đươc hình thành với sợi acrylic trên vải bạt. 2feet 2 và phân nửa của kích thước, hoàn tất vào năm 2006.

Kanakchanpa được giải thưởng tương tự như vậy vào năm 2001.Cô nói cô vui mừng không phải vì giải thưởng mà bởi vì thêm lần nữa Bangladesh được mọi người chú ý đến. “ Thế giới nghĩ rằng đất nước của chúng ta như một quốc gia nghèo nàn, bị tàn phá bởi ngập lut, đói khát và dân số đông.Tôi muốn họ biết Bangladesh với một bề mặt tích cực khác, một đất nước biết sáng tạo vượt trội hơn những quốc gia khác trong tư tưởng, trong khả năng sáng tạo và sự tươi đẹp. Văn hóa của chúng tôi rất phong phú giống như cội nguồn từ hàng ngàn năm, và đây là vài điều không thểcự tiểu hóa được.” Kanakchanpa nói.

Cô được giải thưởng của nhiều quốc gia và quốc tế. Cô nói điều đó không dễ dàng cho cô đạt được. “Đôi khi người ta nói là tôi đại diện cho dân tộc tôi và tôi khác người , như kết quả mọi người mua tác phẩm của tôi.Có nhiều Chakma nghệ gia khác nữa nhưng công trình cuả họ không được cái nổi tiếng mà mà tôi may mắn có được.Tôi nghĩ rằng tôi làm việc như một nghệ sĩ dòng chính thống trong việc đưa lên các chủ đề quốc tế quan trọng”

Kanakchanpa vừa trở lại từ Karachi,nơi mà cô được mời bởi tổ chức nhân đạo phụ nữ.Cô đã vẽ một bức tranh với hình ảnh Farida Parveen ca hát và quyên góp tiền bán tranh đó đến những nạn nhân bị động đất. Quỹ từ thiện luôn luôn là do lòng hảo tâm của cô.
Yet another award for Kanakchanpa
Cultural Correspondent
Kanakchanpa Chakma's prize winning artwork Searching for Peace

Kanakchanpa Chakma won the best prize in the recent exhibition at the American Museum of Art, Florida. This was to mark International Women's Day. The painting that won the award is called Searching for Peace. It has a Buddhist priest moving away from a background of red that stands for conflicts, bloodshed and disorder. Nearby is the large gleaming bell that rings gently and ushers in peace. The world over we need peace. This has been done with acrylic on canvas, two feet by two and a half in measurement, done in 2006.

Kanakchanpa had won a similar prize in 2001. She says that she is happy not only because she won the prize but because once more Bangladesh has come into the limelight. "The world thinks of our country as a poor nation, devastated by floods, famines and overpopulation. I want them to know the positive side of Bangladesh too -- that the country inspires creations that surpasses others in thought, imagination and beauty. We are very rich in our culture as our roots go back to thousands of years, and this is something that cannot be minimised," Kanakchanpa says.


She has won many national and international awards. She says that it has not been easy for her to reach the pinnacle. "People sometimes say that I represent the ethnic and so I'm different. As a consequence people buy my work. There are other Chakma artists too but their work has not won the popularity that I've been lucky to get. I believe that I'm working as a mainstream artist bringing up subjects of international importance."

Kanakchanpa has just returned from Karachi, where she had been invited by a women's charity organisation. There she painted with Farida Parveen singing in the background and donated the money from the sale of the painting to the earthquake victims. Donating to charitable funds has always been her passion.

http://www.thedailystar.net/2006/04/04/d60404140295.htm