<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 4 08, 2006

No.0842 (Tinh Tấn dịch)
Vạn Phật Thánh Thành tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập các trường Trung, Tiểu Học.

Được viết bởi Laura Clark, The Ukiah Nhật Báo ,
Ngày 29 tháng 03, 2006.

Ukiah, CA (USA) – “Sương mù tan dần trong ánh bình minh, những đám mây ngũ sắc bay nhẹ nhàng trong ánh chiều tà, và tiếng tụng kinh trong Chánh Điện… tôi thích mọi thứ trong Vạn Phật Thành, em bé học lớp mười Virginia Chung đã phát biểu trong một quyển sách vinh danh lễ kỷ niệm lần thứ 30 của những trường Dục Lương (Instilling Goodness) và Bồi Đức (Developing Virtue Schools).

Năm 1974, Hội Phật Giáo Pháp Giới-(The Dharma Realm) đã nhận được tài sản Talmage, địa điểm trước đây là một bệnh viện tâm thần, và hai năm sau, Đại Sư Tuyên Hóa (Hsuan Hua) đã thành lập Trường Tiểu Học Dục Lương (Instilling Goodness Elementary School).

Năm 1981, hay lúc các học sinh tiểu học bước sang trung học, Trường Trung Học Bồi Đức (Developing Virtue Secondary School) –được tường trình là trường trung học Phật Giáo đầu tiên trong nước – cũng vậy, thiết kế 488 mẫu đất tu viện Phật Giáo, Ni viện, Đại học, và Cộng đồng Quốc Tế khoảng 110 dậm phía Bắc của Tiểu Bang San Francisco, theo phúc trình của thành phố.

“Từ năm 1995, một trăm phần trăm học sinh tốt nghiệp của chúng tôi đã theo học đại học cộng đồng hoặc bốn năm đại học,” Ông Matt Bostick, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học Nam sinh đã nói. “Trên 93 phần trăm học sinh tốt nghiệp đại học, cho nên thành quả của chúng tôi rất tốt” Ông nói thêm khi được hỏi về mục tiêu tương lai của các trường.

Học trình toàn phần theo tiêu chuẩn tiểu bang California (The California State Standards) được cống hiến cho các trường Nam sinh và Nữ sinh. Trường tiểu học gồm có ngôn ngữ nghệ thuật, toán, xã hội học, khoa học, ngôn ngữ Trung Hoa, nghệ thuật, đạo đức học, thiền định, và thể thao.

Trường trung học cống hiến một chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh, toán, xã hội học, khoa học, ngôn ngữ Trung Hoa, đạo đức học, Phật học, thiền định, thể thao, thưởng thức và biễu diễn nghệ thuật và các môn chọn lọc.

Bà hiệu trưởng Yeng Yin của các trường Nữ sinh tiểu học và trung học đã nói: “Chương trình không những nhấn mạnh về học trình vững chắc mà còn phát triển đặc tính và làm mối liên hệ với các trường khác. Học sinh cũng được gần gủi với thiên nhiên và với nhau, nhận thấy vài học sinh và giáo viên sống trong trường. Cũng vậy, các nam sinh và nữ sinh được tách rời. Các nữ sinh cảm thấy thật sự thoải mái và có thể thân với nhau và không lo lắng chưng diện hay ngố nghĩnh trước các cậu nam sinh. Nhận thấy các học sinh đồng ý – và thực sự ký giao ước – không hò hẹn trong mối liên hệ lãng mạn hay liên lạc với nhau.”

Học sinh trung học cấp ba, Julia Ha đã nói: “Tôi vào trường trung học công và có nhiều học sinh khác nhau lo lắng về những xu hướng mới, thời thượng và bạn trai. Nơi đây bạn chỉ tập trung vào việc học và bạn trở thành một người tốt trong môi trường này. Đây cũng là trường Phật giáo, và tôi là một Phật tử từ bé, vì thế chính tôi đã tìm đến nơi này. Một điểm lợi khác của trường là trường nhỏ. Chúng tôi chỉ có 24 nữ sinh trung học và bạn được rất nhiều sự quan tâm. Tỷ lệ học sinh của chúng tôi là hai một.”
Hiện nay, học sinh tai trường Dục Lương (Instilling Goodness) và Bồi Đức (Developing Virtue Schools) gồm có 55 Nam sinh và 75 Nữ sinh.

Một chương trình đại học cũng được đưa vào thành phố này, nhưng trường đại học thích đáng thì chưa thành lập, theo Ông David Rounds, thành viên Hội Phật Giáo Pháp Giới (Dharma Realm Buddhist Association).

(tinhtan dich)

City of 10,000 schools celebrate 30 years

By LAURA CLARK, The Ukiah Daily Journal, March 29, 2006

Ukiah, CA (USA) -- "The fogginess at the crack of dawn, the vibrantly colored clouds at sundown, and the recitation in the Buddha Hall ... I like everything about the City of 10,000 Buddhas," 10th-grader Virginia Chung states in a book honoring the 30th anniversary of Instilling Goodness and Developing Virtue Schools.
In 1974, the Dharma Realm Buddhist Association acquired the Talmage property, formerly the location of a state mental hospital, and two years later the Venerable Master Hsuan Hua founded Instilling Goodness Elementary School.
In 1981, or by the time the elementary school students reached high school age, Developing Virtue Secondary School -- reportedly the first Buddhist high school in the nation -- also opened on the grounds of the "488-acre Buddhist monastery, convent, university, and international community 110 miles north of San Francisco," according to written information about the city.
"When the first light of day hits, the sun's rays pour over the drowsy earth like maple syrup over pancakes and gently nudge the plants and animals awake. I greedily breathe in the fresh air as it calms my previous night's frustration and brightens up my spirit. The City of 10,000 Buddha's beautiful morning tells me that today is a new day, so I have to make that day a masterpiece," Chung continues.
She also writes about the peacocks that freely roam the campus, and others visiting the city have described the temple as nothing less than awe-inspiring. That said, students definitely get an education at the city's schools.
"One hundred percent of our graduates, since 1995, have gone to either a community college or a four-year university," said Matt Bostick, principal of the boy's division elementary and high school. "Over 93 percent graduate from a university, so our products are good. ... So what we intend to do is build on this and improve the schools," he added, when asked his future goals for the schools.
A full academic program following the California State Standards is offered at the boy's and girl's schools. The elementary school offers language arts, mathematics, social studies, science, Chinese, art, virtue studies, meditation and physical education.
The high school offers a college preparatory curriculum of English, mathematics, social studies, science, Chinese, ethics, Buddhist studies, meditation, physical education, visual and performing arts and electives.
The program not only emphasizes solid academics, but also character development and making connections with other schools, said Heng Yin, principal of the girl's elementary and high schools.
"For example, we have a youth exchange between different schools. We are doing the junior high pen-paling and other projects with a Catholic School in Sri Lanka (a Buddhist country near India). They are working on the United Nations Millennium goals to eradicate poverty and hunger. We have also done local youth exchanges with Potter Valley High School, Ukiah High School, St. Mary's School, and an Islamic School in Sacramento."
Asked why someone should go to their schools, Bostick said: "The sheriff of Mendocino County came out for our 30th anniversary and he gave a speech ... (he talked about) gangs, drug use ... those are things we don't have here. We have a pure environment: no alcohol, no tobacco ... students wear uniforms. As a matter of fact, we kind of unplug them from the world. We also have no cell phones, no TVs, no MP3 players and Internet is controlled."
The students are also close to nature and to each other, Yin said, noting some students and teachers live on campus.
"Also the boys and the girls are separated. ... The girls feel really at ease and they can just be themselves and not worry about making themselves up or looking foolish in front of the boys," Yin said, noting students agree -- and actually sign a contract -- not to engage in romantic relationships or communicate with each other.
Asked what they liked about their school, kindergartners said things like, "the food," "my teacher" and "I like to sing."
High school senior Julia Ha, was more expansive in her reply to the same question. "I've been coming to the City of 10,000 (for celebrations and such) ever since I was little, and it's always been like a dream to come to school here," she said.
"I went to public school in middle school and it was a lot of different people worried about the latest trends, popularity and boys. Here you just focus on your studies and you become one with the environment. Also it's Buddhist and I have been Buddhist since I was little, so I kind of found myself here," she said. Another benefit of the school, Ha said, is that it's small. "We only have 24 girls at the high school and you get a lot of attention. Our student ratio is two to one."
Currently, the student body at Instilling Goodness and Developing Virtue Schools (K-12th grade) consists of 55 boys and 75 girls.
A university program is also in place at the city, but an appropriate building is not, according to David Rounds, Dharma Realm Buddhist Association board member.
"We have a building that is used for this, and classes are held there, but we've long wanted to have a facility that is more appropriate," Rounds said. The university project, still in the planning phase, includes a group of buildings located on the back of the property. However, he said, the project is being rephased due to cost estimates coming back "very, very high."
"So that is where we are at now. We are considering how to bring it about," he said. "We have been raising money for this for many years," Rounds added.
Asked how much it would take to build a new university, he said: "We are still struggling with that."


http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,2495,0,0,1,0