<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 4 12, 2006

No. 0849 (Tinh Tấn dịch)
Lễ kỷ niệm 50 năm “Dhamma deeksha” tưởng niệm Dr. Ambedkar kéo dài cả năm

Nagpur, ngày 01 tháng 04, 2006 - Hội Ðoàn Dr. Babasaheb Ambedkar Smarak Samiti đã đề ra những chương trình văn học và văn hóa khác nhau để tổ chức lễ kỷ niệm Kim Khánh “dhamma deekha”, để đánh dấu 50 năm từ lúc Dr. Ambedkar và các môn đồ của ông đã cải đạo qua Phật Giáo vào năm 1956 tại Deeksha Bhoomi này.

Chủ tịch Hội Dr. Babasaheb Ambedkar Smarak Samiti, cũng là chủ tịch Ðảng Cộng Hòa Ấn Ðộ ( Republic Party of India, viết tắt RPI) R. S. Gavai đã nói với phóng viên truyền thông rằng các lễ kỷ niệm kéo dài nguyên năm đã bắt đầu vào ngày 13 tháng 10 năm qua và ông nói thêm rằng buổi lễ bế mạc sẽ được tổ chức tại Deeksha Bhoomi trong vòng 3 ngày kể từ tháng 10 năm nay.

Ông Gavai đã nói rằng vị Tăng Ấn gốc Nhật là Đại Đức Surai Sasai sẽ thực hiện một cuộc tuần hành lớn gồm có 5,000 cư dân Ấn và Chư Tăng Phật Giáo ngọai quốc trong thành phố trong ngày đầu tiên.

Các chương trình khác được tổ chức trong suốt ba ngày sẽ gồm có một Pháp Hội quốc tế, lễ khánh thành phòng triển lãm nghệ thuật tranh ảnh và tập ảnh của Dr. Ambedkar, công trình xây dựng những cột trụ đá miêu tả những chạm trổ lời tựa của Hiến Pháp Ấn Độ và 22 lời tuyên thệ do Dr Ambedkar trong thời gian cải đạo qua Phật Giáo.

Vở kịch “Yug Yatra” sau này được viết bởi Ông M. B. Chitnis đã được trình diễn để nói về chỉ thị của Dr. Ambedkar vào ngày 14 tháng 10 năm 1956, sẽ được trình diễn lại tại Học viện Nghệ thuật Phật giáo Sanjay Jivane.

Ông Gavai cũng yêu cầu rằng trạm tàu hỏa Nagpur hay Ajni được đổi tên lại Dr. Babasaheb Ambedkar và thúc đẩy Chính quyền Trung ương phát hành tem bưu điện trong dịp tổ chức các lễ kỷ niệm.

Ông đã nói trên một triệu người trông đợi để viếng thăm Deeksha Bhoomi trong lễ kỷ niệm. Những sự sắp xếp kỹ lưỡng được tổ chức trong sự kết hợp với các địa phương và chính quyền khu vực của Nagpur.

(tinhtan dịch)

Yr-long celebrations for Dr Ambedkar's

50 yrs of 'dhamma deeksha'

Nagpur April 01, 2006 3:39:44 PM IST

Dr Babasaheb Ambedkar Smarak Samiti here has chalked out various cultural and literary programmes to celebrate 'dhamma deeksha' golden jubilee, to mark 50 years since Dr Ambedkar and his followers embraced Buddhism in 1956 at the Deeksha Bhoomi here.

Smarak Samiti Chairman and RPI President R S Gavai told mediapersons that the year-long celebrations had already begun on October 13 last year and added that the concluding function would be held at the Deeksha Bhoomi for three days from October one this year.

Mr Gavai said Japan-born Indian monk Bhante Surai Sasai would take out a big rally, involving 5,000 Indian and foreign monks in the city on first day.

Other programmes to be held during the three days would include an international Buddha dhamma parishad, inauguration of Dr Ambedkar's photo gallery and his photo album, erection of pillars depicting rock inscriptions of preamble of Indian constitution and 22 oaths given by Dr Ambedkar at the time of embracing Buddhism.

A drama written by late M B Chitnis 'Yug Yatra', which was staged at the behest of Dr Ambedkar on October 14, 1956, would be staged again by Sanjay Jivane of Buddhist Arts Academy.

Mr Gavai also demanded that Nagpur railway station or Ajni Railway station be renamed after Br Babasaheb Ambedkar and urged the Central government to publish a postage stamp on the occasion of the celebrations.

He said over 10 lakh people are expected to visit Deeksha Bhoomi for the celebration. Elaborate arrangements would be made in coordination with locals and district authority of Nagpur, he added.

http://www.netindia123.com/showdetails.asp?id=294689&cat=India&head=Yr%2Dlong+celebrations+for+Dr+Ambedkar%27s+50+yrs+of+%27dhamma+deeksha%27