<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 4 10, 2006

No. 0858 ( Hạt Cát dịch)
Tổ chức Phật Giáo hợp tác thành lập bệnh xá miễn phí ở Lubhu, Nepal

The Rising Nepal, April 6, 2006

Lalitpur, Nepal- Bộ Trưởng Bộ Y Tế và Dân Số Mani Lama, đã khai mạc một bệnh xá miễn phí được tổ chức kết hợp bởi bệnh viện Goskha và Trung Tâm Nghiên Cứu cùng Liên Hiệp Phật Giáo Quốc Gia Nepal tại Subarnar Chhatrapur Bihar,Lubhu, Latitpur ngày hôm nay 06 tháng 04, 2006.

Trong dịp này, Bộ Trưởng Y Tế nói rằng bệnh xá như thế sẽ mang đến lợi ích cho dân nghèo nông thôn, những ai không có khả năng đi về thành phố chữa trị.

Chính phủ đã thành lập những bệnh xá như thế ở đó đây trong nước trong sự hợp tác với nhiều tổ chức khác nhau để cung cấp phục vụ y tế miễn phí cho dân nghèo gần nơi họ sinh sống, thêm vào đó chính phủ sẽ trải rộng những chương trình như thế trong những ngày tháng tới.

Diễn tả lòng tri ân đến Bộ Trưởng Y Tế và Dân Số cho sự đóng góp của họ, chủ tịch Liên Hiệp Phật Giáo Quốc Gia Amrit Ghale nói Liên Hiệp PG hy vọng rằng dân chúng sẽ hưởng được lợi lạc của các thiết bị tối tân nhất tại đây.

Dược liệu thuốc men trị giá khỏang 500,000 đồng Rupee được cung cầp cho bệnh xá miễn phí với sự giúp đỡ của bộ và tổ chức kết hợp Bihar.

Bệnh nhân của các chứng bệnh phụ khoa, tổng quát, nhi khoa v.v… sẽ được phục vụ chữa trị tại bệnh xá bởi một số bác sĩ của các bệnh viện Nhi Ðồng, bệnh viện sản khoa v.v….có tiếng tăm tại Nepal

Lama inaugurates free health camp in Lubhu
The Rising Nepal, April 6, 2006
LALITPUR, Nepal -- Minister of State for Health and Population Mani Lama inaugurated a free health camp organised jointly by the Gorkha Hospital and Research Centre and the National Buddhist Federation, at Subarna Chhatrapur Bihar in Lubhu VDC in Lalitpur district, today.

On the occasion, Minister of State Lama said that such camps would be highly beneficial to the rural poor who are unable to go to cities for treatment.

The government has been conducting such health camps throughout the nation in coordination with various Gumbas and Bihars in order to provide free health service to the poor people at their doorsteps, he said, adding the government will extend such programmes in the days to come.

Expressing gratitude to the Ministry of Health and Population for its contribution of medicines required to the camp, Chairman of the National Buddhist Federation Amrit Ghale said the Federation wishes that people should get optimum facilities from the camp.

Medicine worth of Rs. 500,000 was provided free of cost at the camp organised with the assistance of the Ministry and jointly organised by the Bihar.

The patients of Gynecology, general medicine, skin, arthritis, paediatrics and others were provided treatment at the camp by the doctors of Bir Hospital, Maternity Hospital, Kanti Children's Hospital and the Gorkha Hospital.

The programme was presided over by Secretary of the Bihar Ram Gopal Maharjan where Social worker Indra Lal Gole also expressed his views.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2530,0,0,1,0