<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 4 15, 2006

No. 0867 ( Hạt Cát dịch)
Hội Nghị Diễn Ðàn Phật Giáo Thế Giới: Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới sống chung hòa bình .

Tân Hoa Net, April 13, 2006
Hàng Châu, Trung Quốc-- Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan đã kêu gọi cộng đồng quốc tế làm việc trên các điểm tương đồng và sống chung hòa bình của con người trên khắp thế giới trong một bức thư được gửi đến chào mừng Hội Nghị Diễn Ðàn Phật Giáo Thế Giới Lần Thứ Nhất khai mạc tại đây hôm thứ Năm.

Bức thư đuợc ông Ðổng Kiến Hoa, phó chủ tịch Ủy Ban Chính Trị HiệpThương Nhân Dân Trung Quốc, đọc trước hội nghị. Ông Annan kêu gọi đại chúng bỏ qua những suy nghĩ có tính cách hẹp hòi và ngắn hạn, hãy nâng cao giá trị bản thân cho một vũ trụ với triển vọng tương lai, từ hạnh phúc một cộng đồng nhân loại lớn hơn có thể được nhìn thấy cũng quan trọng như hạnh phúc từng cá nhân

Ông nói đạo đức của Ðức Phật và lý tưởng nhân bản đã khai sinh ra một truyền thống tâm linh vững mạnh liên tục hoàn thiện đời sống của hàng triệu con người cho tới hơn 2,500 năm sau.

Ngày nay, cái nhìn của Ðức Phật về hòa bình có thể còn thích hợp hơn bao giờ hết. Thực vậy, nếu như chúng ta muốn có một cơ hội vượt qua nhiều thử thách mà chúng ta phải đối đầu hằng ngày- trong những lãnh vực của hòa bình và an ninh, phát triển và bảo vệ môi trường toàn cầu.

Ông kêu gọi đại chúng, bất cứ nguồn gốc, chủng tộc, văn hóa hoặc tín ngưỡng nào, hãy cảnh giác cái sự thật là họ không khác nhau về cơ bản, như là cùng chia sẻ một căn nhà, một tinh cầu nhỏ hơn bao giờ hết, tinh cầu mà tất cả mọi người trong giới hạn cùng nhau chung sống.

Ông Annan kết luận “ Cho nên, chúng ta hãy cùng nhau hướng về những điểm tương đồng tốt đẹp và sự dung hợp và sống chung hòa bình của tất cả mọi người trên thế giới”

Annan calls for harmonious coexistence of world people
Xinhua, April 13, 2006

HANGZHOU, China -- United Nations Secretary-General Kofi Annan called on the international community to work for the common interests and harmonious coexistence of people across the world in a le tter congratulating on the opening of the First World Buddhist Forum here Thursday.

The letter was read by Tung Chee Hwa, vice-chairman of the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference. Annan urged people to think beyond their narrow and short-term interests, and raise themselves to a universal perspective from which the well-being of the broader human community can be seen to be as important as the individual well-being.

He said that the Buddha's ethnical and humanitarian ideals gave birth to a vibrant spiritual tradition that continues, more than 2,500 years later, to ennoble the lives of millions of people.

"Today, the Buddha's vision of peace may be more relevant than ever before. Indeed, if we want to have a chance of overcoming the many challenges that face us today - in the fields of peace and security, development, and the protection of our global environment."

He called on people, whatever their origin, race, culture or belief, to be aware of the fact they are not essentially different,as they share the same home, an ever smaller planet on which everyone is bound to live together.

"So, let us work together toward the common good and the harmonious and peaceful coexistence of all the world people," Annan said.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2548,0,0,1,0