<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 4 15, 2006

No. 0870 ( Hạt Cát dịch)
Ông voi nhà chùa Tích Lan bị bệnh vì ăn nhiều …kẹo chocolat

Colombo, Apr 11, 2006 – Ông voi nổi tiếng nhất Tích Lan, tên gọi là Raja, đã bị bệnh sau khi ăn quá nhiều …kẹo chocolat và những thứ thức ăn chứa nhiều dầu mỡ khác trong dịp Tết vừa qua.

Hàng ngàn tín đồ đã tới viếng thăm Voi Raja tại ngôi chùa Gangaramaya 150 tuổi ở Colombo trong những ngày trước Tết bắt đầu hôm thứ Năm.

Nhiều người đã mang đến cho Raja bánh chiên dầu, chocolat, cơm nấu sữa, mức khóm v.v…chư Tăng chăm sóc ông Voi đã nói như trên.

Ông Voi này rất háo ăn, và hôm Thứ Hai nhiều người đã đến và cho voi tất cả mọi loại thức ăn. Buổi chiều hôm thứ Ba, ông Voi bắt đằu quằn quại trong cơn đau với nước mắt rưng rưng.

Vị tu sĩ trông coi Voi Raja, một nhà thú y và là khoa trưởng khoa Ðộng Vật Học tại Ðại Học Colombo nói “Ông voi bị nôn mữa và vật vả trong chuồng”.

Thức ăn của loài voi đa số là thực vật, hệ thống tiêu hóa của nó không dễ dàng thích ứng với
thức ăn chứa nhiều chất béo.
Trong nhiều thế kỷ, các gia đình thuộc dòng dõi quý tộc tại Tích Lanthích nuôi dưỡng voi bắt được từ nơi hoang dã. Sự hiện diện của một ông voi, nhất là một ông voi khổng lồ như Raja, là một việc bình thường tại những ngôi chùa lớn ở Tích Lan, nơi mà Phật Giáo là tôn giáo chính.

Một thế kỷ trước, khoảng 10 đến 15 ngàn thớt voi đi lang thang rong ruổi đó đây trong những nơi hoang dã tại Tích Lan, nhưng hiện nay thì chỉ còn khoảng 3000, đa số là vì việc bị bắt trộm và bị mất môi trường sinh sống.

Chư Tăng hôm thứ Ba đã treo một tấm biển đề “Xin đừng cho Voi ăn”.

Chocolate binge sickens famous jumbo

April 11 2006 at 10:24AM

By Dilip Ganguly

Colombo - Sri Lanka's most celebrated elephant, "Raja," has fallen ill after eating scores of cookies, chocolates and other rich food offered to him as part of Buddhist new year celebrations.

Thousands of worshippers have visited Raja at Colombo's 150-year-old Gangaramaya Temple in recent days ahead of the new year celebrations starting on Thursday.

Many have offered Raja, named for the word meaning king in both Sinhalese and Tamil, homemade cookies deep fried in coconut oil, chocolates, rice cooked in thick milk and fermented slices of sweet pineapple, monks who care for him said on Tuesday.

'He likes eating and on Monday many people came and offered him all sorts of things'
At dawn on Tuesday, monks found Raja writhing in pain with tears in his eyes.

Monks, a veterinarian and the chief of zoology at Colombo University attended to Raja, 45, who retched and thrashed about in discomfort in his sandy enclosure.

"He likes eating and on Monday many people came and offered him all sorts of things," said Kirinde Assaji, the 37-year-old monk who led efforts to help Raja.

Elephant's mostly eat vegetation, and their digestive system cannot easily cope with rich or processed foods, veterinarians said.

"We presume he has got a severe infection through bad food and is unable to purge normally," said Tissa Ratnasuriya of Colombo University's Zoology Department. "The cookies... literally are soaked in oil and those were given to Raja. He is under severe pain."

For centuries, aristocratic families in Sri Lanka kept elephants captured from the wild. The presence of an elephant, preferably a bull elephant like Raja, is common at big Buddhist temples in Sri Lanka, where Buddhism is the majority religion.

A century ago, 10 000 to 15 000 elephants roamed wild in Sri Lanka, but today only about 3 000 remain, largely because of poaching and loss of habitat.

The monks on Tuesday hung a handwritten notice by Raja's enclosure that read: "Do not feed the elephant." - Sapa-AP
http://www.int.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=126&art_id=qw1144740782925B264