<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 4 17, 2006

No. 0874 ( Hạt Cát dịch)
Lễ Hội Hoa Ðăng đón mừng Phật Ðản tại Ðại Hàn.

Hán thành- Apr 17, 2006- Lễ Hội Hoa Ðăng Liên Hoa, một sự kiện hàng năm, sẽ được tổ chức đó đây khắp trong nước kể từ Thứ Ba tuần này cho đến ngày 05 tháng 05 để đón mừng Phật Ðản, ngày lễ năm nay sẽ rơi vào ngày 05 tháng 05 căn cứ theo âm lịch .

Chương trình bắt đầu với buổi lễ thắp đèn vào tối hôm 17 tháng 04, 2006. Buổi lễ có sự góp mặt của ÐÐ Ji Kwan, Tăng Trưởng thiền phái Tào Khê Phật Giáo Ðại Hàn, và ông Lee Myung Bak, thị trưởng thành phố Hán Thành – Seoul và khoảng 3000 cư dân cùng Phật tử Hán Thành.

Như buổi lễ sẽ chính thức là dấu hiệu bắt đầu cho mùa lễ hội, một loạt các sự kiện khác sẽ tiếp nối trong suốt thời gian lễ hội như triển lãm hoa đăng, trình diễn nghệ thuât sân khấu truyền thống, diễn hành và hòa nhạc.

Phiên triển lãm hoa đăng sẽ được tổ chức từ 28 tháng 04 đến 05 tháng 05 tại Pungunsa - Phật Quốc Tự, phía Nam Hán Thành, sẽ trưng bày nhiều loại đèn lồng, tất cả đều trong sắc màu rực rỡ, sáng chói.

Phiên diễn hành rước đèn sẽ bắt đầu vào lúc 7:00 pm ngày 29 tháng 04,2006 và sẽ đi diễn hành vòng quanh sân chùa Tào Khê.

Nhưng còn một sự kiện trên đường phố to lớn hơn nữa, sẽ được tổ chức vào ngày tiếp theo từ buổi trưa cho đến 8 giơ tối. Lễ hội này có thể gọi là “Hội Chợ Phật Giáo Ðường Phố”. Khoảng 100 quầy hàng và đặc biệt là sân khấu sẽ được dựng lên thành hàng ngũ dọc theo các con đường nối tiếp các trạm giao thông. Du khách có thể tham dự nhiều trò giải trí khác nhau như xem triển lãm nghệ thuật, thủ công nghệ, trình diễn âm nhạc, khiêu vũ biểu diễn, chơi games v.v…

Chương trình Lễ Hội Ðường Phố có sự đóng góp của nhiều Phật tử từ Nam Dương, Nepal, Trung Quốc, Tích Lan, Ấn Ðộ, Mông Cổ và những quốc gia khác. Vì thế, du khách sẽ có cơ hội quan sát Phật pháp được thực hành như thế nào trong một đất nước khác của thế giới.

Từ 7pm đến 10:30pm, du khách cũng có thể tham gia một buổi tuần hành mang theo những chiếc đèn lồng đã được thắp sáng. Và cho những ai hứng thú trong việc làm nên những chiếc đèn lồng này, một chương trình đặc biệt hướng dẫn làm đèn lồng được tổ chức tại chùa Tào Khê, kể cả một lớp dành cho người ngoại quốc.

Lantern Festival to Celebrate Buddha's Birthday
04-17-2006 17:37

By Kim Tae-jong
Staff Reporter

Followers of Buddhism join in a parade with large lanterns that resemble Buddha as part of the Lotus Lantern Festival street event in this file photo taken last year.
The Lotus Lantern Festival, an annual event, will be held across the nation from Tuesday through May 5 to celebrate Buddha’s Birthday, which falls on May 5 this year according to the lunar calendar.
The event begins with a lantern lighting ceremony at 7 p.m. tonight at the Seoul Plaza in front of Seoul City Hall with the attendance of Rev. Ji Kwan, president of the Chogye Order of Korean Buddhism, and Lee Myung-bak, mayor of Seoul, along with some 3,000 Seoul citizens and Buddhists.

As the ceremony will officially signal the start to festivities, a range of other events will follow throughout the festival period such as a lantern exhibition, traditional performances, street parades and concerts.

A lantern exhibition taking place from April 28 to May 5 in Pongunsa Temple, southern Seoul, features a variety of lanterns, all in brilliant and luminous hues.

The lantern parade called Yondung Nori will start at 7 p.m. on April 29 and marches in front of Chogyesa Temple

But a bigger street event is also scheduled the following day from noon to 8 p.m. titled the Buddhist Street Festival.

Approximately 100 booths and specialty stages will be lined in neat rows along the streets stretching from Chonggak Station (subway line No.1) and Anguk Station (subway line No.3). Visitors can enjoy various showcases of crafts, games, art exhibits, musical performances and dance demonstrations.

Also featured on the streets will be contributions by the Buddhists from Indonesia, Nepal, China, Sri Lanka, lndia, Mongolia and other countries. There, visitors will have the opportunity to see how Buddhism is practiced in other countries of the world.

From 7 p.m. to 10:30 p.m., visitors can also join a big parade, which heads to Tongdaemun Stadium (Tongdaemun Stadium Station, subway line number two and four) in which people carry the lit lanterns flanked by cheering crowds.

And for those who are interested in learning how to create lanterns, special programs are also available including classes for non-Koreans.

Titled ``Lotus Lantern Making Festival for Foreigners,’’ this event invites 200 people and offers them a chance to learn how to make lanterns in front of Chogyesa Temple on April 30 at 2 p.m.

Those who are interested in the event can apply through the pre-registration by phone or e-mail. All the participants will receive a Buddhist souvenir and the top prizewinners will receive special presents.

For more information, call the Celebration Committee for Buddha’s Birthday at (02) 2011-1747 or visit the festival’s official Web site at www.llf.or.kr.
e3dward@koreatimes.co.kr

http://times.hankooki.com/lpage/culture/200604/kt2006041717375611700.htm