<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 4 16, 2006

No. 0873(Hạt Cát lược dịch)
Kế hoạch đại quy mô phát triển Bồ Ðề Ðạo Tràng thành Trung Tâm Phật Giáo Thế Giới.
Gaya, Ấn Ðộ, 16 tháng 04, 2006. Với sự chứng minh Bồ Ðề Ðạo Tràng là thắng tích quan trọng nhất trong tuyến đường du lịch hành hương Phật Giáo, một Ðại Kế Họach đã được đề xướng để chỉnh đốn những việc may rủi đã xảy ra trong những năm qua để bảo tồn tính chất lịch sử, văn hóa, khảo cổ của nó.

Trong sự thức tỉnh với việc được cơ quan UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới, Cơ quan kế hoạch thành phố của chính phủ, HUDCO đã chuẩn bị một kế hoạch phát triển tên gọi 2031 với dự kiến Bồ Ðề Ðạo Tràng như là một Trung tâm Phật Giáo Thế Giới, một địa điểm du lịch hành hương và là một vòng đai xanh trù phú.

Với tình trạng đã được nằm trong danh sách di sản thê giới , kế họach quy định rằng sẽ không có công trình kiến trúc mới nào được xây dựng tại Tháp Ðại Giác trong vòng bán kính một cây số và khu vực này sẽ được coi như là khu vực đặc biệt. Giám Ðốc Ðiều Hành Cơ Quan HUDCO, RK Safaya nói rằng dự án cũng đòi hỏi tất cả các cửa hàng chung quanh ngôi chùa phải dời ra một khu vực bên ngoài vòng bán kính một cây số của ngôi tháp 2000 năm này.


Các cơ sở thương mại


Ðề án cũng dự trù thành lập một công viên thiền tập, một phần lớn của những gì đã được phát triển và là cảnh quang của Kalchakra Maidan. Ông Safaya cũng nói thêm rằng tiện nghi của các hạ tầng cơ sở như hệ thống cung cấp nước, cầu cống, vệ sinh, nằm trong phần dự thảo của kế hoạch sẽ được đưa ra để hoạch định ngân sách dưới chương trình mới thành lập “Ðặc Nhiệm Tân Trang Ðô Thị Quốc Gia Jawaharlanl Nehru( viết tắc JNNURM).

Hai thành phố ở Bihar, thủ đô của tỉnh bang Bihar, Patna, và Bodhgaya đã được chọn lựa để phát triển như là một phần theo chương trình Ðặc nhiệm Tân Trang Ðô Thị .
Ông Safaya nói thêm rằng “ Phát triển Bồ Ðề Ðạo Tràng có một ý nghĩa lớn lao khi nó chứng tỏ rằng nó là một địa điểm, một đích đến được ưa chuộng trong mạng mạch Phật Giáo cho du khách của cả trong và ngoài nước.

Du khách sẽ chọn lựa hoặc bắt đầu cuộc hành trình từ Bồ Ðề Ðạo Tràng, hoặc chấm dứt tại đây.

Plan to develop Bodhgaya as World Buddhist Centre
[ Sunday, April 16, 2006 10:45:47 amPTI ]

GAYA: With Bodhgaya proving to be the most important destination in a Buddhist tourist's itinerary, a Master Plan has been formulated to rectify its haphazard growth down the years and conserve its historical, cultural and archaeological importance.

In the wake of the town earning the UNESCO-granted distinction of being a World Heritage Site, state-run urban planner HUDCO has prepared a development plan 2031 that visualises Bodhgaya as a 'world Buddhist centre', a pilgrim destination and a green and healthy place.

As per the conditions on which the World Heritage Site status has been granted to Bodhgaya, the Master Plan states that there will be no new construction within one kilometre radius of the Maha Bodhi Temple and this zone will be treated as a special area.
"Building bye-laws applicable in other parts of the city will not be applicable here," said HUDCO's Executive Director (Design and Development) RK Safaya, who is in-charge of framing the Master Plan.

He said the Master Plan also requires that all shops located outside the temple walls be shifted to an area beyond one kilometre of the over 2000-year-old monument.

"Commercial complexes are being built right outside the one kilometre radius of the temple, which have been designated as Nodes 1 and 2, where the shops near the temple will be shifted," Safaya said.

Buses bringing the tourists to visit the temple will stop at the Nodes, being built by CPWD, and buses run on green fuel will then take them inside the one-kilometre radius housing the temple.

Node 1 is set to be inaugurated by July this year, while Node 2 will be opened by December.

The Master Plan also includes building a meditation park, a large part of which has already been developed and landscaping of the Kalchakra Maidan.
Safaya said improvement in civic amenities such as water supply, drainage and sanitation, as proposed in the Master Plan, will be posed for funding under the recently-launched Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM).

Two cities in Bihar - the state capital Patna and Bodhgaya - have been selected for development as part of the JNNURM.

Safaya said developing Bodhgaya was of great significance as it has proved to be a preferred destination in the Buddhist circuit for tourists both domestic and foreign.

"Tourists prefer to either start their journey from Bodhgaya or culminate their trip here, either way making it an important destination," he said.

http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/1491928.cms