<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 4 17, 2006

No. 0875 (Hạt Cát dịch)
14 thế kỷ sau,theo dấu chân Ngài Huyền Trang : “The Indian Express”

New Delhi, Ap 17 - Theo dấu chân của Ngài Huyền Trang, một nhóm hơn 40 người Trung Hoa sẽ vượt qua vùng cấm địa Trung Á để thu vào ống kính lộ trình gian khổ của Ngài từ Tây An đến Ấn Ðộ xuyên qua các quốc gia Uzbekistan, Afganistan và Pakistan.

Tuy nhiên, không giống như Ngài Huyền Trang đã bộ hành, đoàn lữ hành đi theo con đường Tơ Lụa gồm có các diễn viên và sử gia trên xe hơi, xe vận tải đi thăm lại và quay phim lộ trình hành hương dựa theo tài liệu “Along the Footprint of Hsuan Chuang- Dọc theo bước chân Ngài Huyền Trang”.

Cuốn phim được thực hiện bởi Ðài Truyền Hình Trung Ương Trung Quốc – Chinese Central TiVi, viết tắt CCTV, tài liệu này được xem như là một trong những chương trình dành cho dự án “Năm Hữu Nghị Trung - Ấn 2006” với mục đích nâng cao tầm mức trao đổi văn hóa giữa hai quốc gia.

“ Rất tri ân công lao khó nhọc của Ngài Huyền Trang, Phật pháp được truyền bá rộng rãi tại Trung Quốc và đã tạo nên một sự cống hiến lớn lao đến sự giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc. Ðể lập lại truyền thống tốt đẹp này, Bộ Ngoại Giao và Bộ Văn Hóa đã cho phép Ðài Truyền Hình Trung Ương Trung Quốc thực hiện cuốn phim tài liệu này”. Trong một bức thư gửi đến Bộ Ngoại Giao Ấn Ðộ, Ðại sứ Trung Quốc Tôn Ngọc Tỷ đã nói như trên.

Sứ quán đã thỉnh cầu chiếu khán cho 8 thành viên thuộc CCTV sẽ đến trong tuần tới để chuẩn bị làm việc tại những ngôi chùa và tu viện mà Ngài Huyền Trang đã thăm viếng trong 14 năm ở lại Ấn Ðộ.

Họ cũng yêu cầu các tỉnh bang liên hệ đến công việc này, Bihar và Uttar Pradesh, cung ứng các dịch vụ “yểm trợ an ninh cần thiết và cho phép thu hình, miễn phí, tại các tự viện, đền đài thích hợp v.v...” cho toán nhân viên đài truyền hình.

Phái đoàn Trung Hoa sẽ tham dự buổi Lễ Kỷ Niệm Ngài Huyền Trang ở Nalanda tại Bihar vào ngày 20 tháng 11.

14 centuries later, tracing Hiuen Tsang’s steps: The Indian Express

New Delhi, Apr 17: Following the footprints of Hiuen Tsang, a Chinese contingent of over 40 people will traverse the forbidden terrain of Central Asia to recreate the great monk’s arduous journey from Xian to India through Uzbekistan, Afghanistan and Pakistan.

However, unlike Hiuen Tsang who travelled on foot, the voyage by actors and historians along the Silk Route would be on cars and trucks to revisit and film the 7th century traveller’s prolific accounts in a documentary Along the Footprints of Hsuan Chuang.

Filmed by Chinese Central TV, the documentary is one of the programmes planned for the China-India Friendship Year 2006 and is aimed at increasing cultural exchanges between the two nations.

“Thanks to his (Hiuen’s) hard work, Buddhism widely spread in China and made a great contribution to the cultural exchanges between the two peoples. To carry forward this glorious tradition, the Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Culture have authorised CCTV to produce the documentary,” says a letter from Sun Yuxi, ambassador at large, Chinese Embassy, to the Ministry of External Affairs.

The embassy has sought permission for an 8-member advance team of CCTV that will arrive next week for preparatory work at the Buddhist temples and monasteries that Hiuen Tsang visited during his 14-year stay in India. It also wants the states concerned, Bihar and Uttar Pradesh, to provide “necessary security assistance and permits for TV shooting, free of charge, at the relevant temples and museums” to the television crew.

The Chinese delegation will attend the inaugural ceremony of the Hiuen Tsang Memorial at Nalanda in Bihar on November 20. The monk studied Buddhism at Nalanda University and translated religious scriptures in Pali into Chinese to propagate the religion in his country.
http://www.zeenews.com/znnew/articles.asp?aid=288823&sid=NEW