<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 4 19, 2006

No. 856. (TinhTấn dịch)

Giai Cấp Thủ Đà La quy ngưỡng Phật Giáo

GULBARGA, Apr 07, 2006 : Một số lớn người Thủ Đà La, dưới sự lãnh đạo của vị trưởng lão Thủ Đà La và phó chủ tịch đảng Cộng Hòa Ấn Độ RPI (Republic Party of India) ông Shivaram Moga sẽ quy ngưỡng Phật Giáo vào ngày 14 tháng 10 năm nay để đánh dấu sự khởi đầu của Lễ kỷ niệm kim khánh nguyên năm của Dr. Ambedkar đã quy ngưỡng Phật Giáo cùng với hàng trăm ngàn người Thủ Đà La cùng ngày cách đây 50 năm.

Tại hội nghị này, Ông Moga cùng với các vị lãnh đạo của các tổ chức Thủ Đà La khác nhau gồm có Dalit Sangharsha Samiti, Dalit Panthers, Dalit Sena, và các tổ chức khác, đã nói những người Thủ Đà La không có cách nào hơn ngoại trừ quy ngưỡng Phật Giáo bởi vì dân Thủ Đà La bị bóc lột và bị từ chối quyền lợi trong Ấn giáo, trong danh nghĩa đẳng cấp vẫn được tiếp tục mặc dù Chính phủ có vài biện pháp ngăn chận. Ông Moga đã nói rằng giai cấp Thủ Đà La trong các hình thức khác nhau vẫn được tồn tại trong xã hội. Những người Thủ Đà La không được phép vào trong các đền thờ và dùng trà bằng các ly tách riêng trong khách sạn ở trong làng. Hành động tàn bạo và tấn công người Thủ Đà La bởi những đẳng cấp cao vẫn còn tiếp tục trong các vùng khác trong nước.

Ông Moga nói rằng BJP (Bhartiya Janta Party), là danh xưng của nhà chấp pháp “Hindu Rashtra” đang cố gắng để phục hồi “varna ashrama” lâu đời và bảo vệ hệ thống đẳng cấp trong xã hội. Để kỷ niệm lễ tưởng niệm kim khánh của Dr. Ambedkar quy ngưỡng Phật Giáo, những người Thủ Đà La sẽ tổ chức lễ kỷ niệm nguyên năm khắp trong nước. Tại Gulbarga, Hội Phật Giáo Quốc Tế sẽ tổ chức một buổi lễ để có thể đưa người Thủ Đà La quy ngưỡng Phật Giáo. Ông nhìn nhận rằng có những trường hợp cá biệt của những người Thủ Đà La, dù đã quy ngưỡng Phật Giáo, vẫn còn theo truyền thống Ấn Giáo. Các tổ chức Thủ Đà La trong tỉnh đã cử hành lễ sinh nhật thứ 115 của Dr. B.R. Ambedkar vào ngày 14 tháng 04 vừa qua như là “ Ngày Tỉnh Thức hướng về Phật Giáo”. Một cuộc vận động đã được khởi xướng trong ngày đó để tạo sự nhận thức trong những người Thủ Đà La về sự cần thiết để quy ngưỡng Phật giáo và để thực hiện giấc mơ một xã hội vô đẳng cấp của Dr. Ambedkar.

Hàng triệu người tập họp tại tỉnh DSS Ông Arjun Bhadre cũng là Chủ tịch của ủy ban tổ chức lễ sinh nhật Dr. Ambedkar, những người Thủ Đà La trong tỉnh đã quy tụ tại Gulbarga vào ngày 14 tháng 04 vừa qua và tổ chức đại hội cộng đồng. Đại hội cộng đồng đã được khánh thành bởi Bộ Trưởng Thị Trường Nông Nghiệp Ông Sharanabasappa Dharshanapur.

Vị lãnh đạo đảng đối lập trong Hội Đồng Lập Pháp và cựu Tổng Trưởng Ông N. Dharam Singh và Chủ tịch Hội Ðồng Quốc Hội tỉnh bang Karnataka Pradesh(Karnataka Pradesh Congress Committee - KPCC) Ông Mallikarjun Kharge đã tham dự trong đại hội cộng đồng này. Đại hội này cũng được quyết định vinh danh những vị gặt hái phần thưởng Rajyotsava và các học sinh Thủ Đà La đạt được danh dự trong các kỳ thi hàng năm.

(tinhtan dich)

Many Dalits to embrace Buddhism

`Buddhism Awareness Day' on April 14
Special Correspondent
Voices of protest
Dalits are still exploited in the name of caste in Hinduism
They are not allowed inside temples and are given tea in different cups in hotels in villages

GULBARGA: A large number of Dalits, under the leadership of senior Dalit leader and RPI national vice-president Shivaram Moga, will embrace Buddhism on October 14 to mark the beginning of year-long golden jubilee of Dr B.R. Ambedkar embracing Buddhism along with lakhs of Dalits same day fifty years ago.

At a press conference here, Mr. Moga along with leaders of various Dalit organisations including the Dalit Sangharsha Samiti, Dalit Panthers, Dalit Sena and other organisations, said the Dalits had no alternative but to embrace Buddhism since the exploitation of Dalits and denial of rights in Hinduism in the name of caste continued despite several steps taken by the Government. He said that untouchability in different forms were being practised in society. Dalits were not allowed inside temples and supplied tea in different cups in hotels in villages. The atrocities and attacks on Dalits by upper castes continued in different parts of the State.

Mr. Moga said that the BJP, in the name of ushering in "Hindu Rashtra", was trying to revive the age-old "varna ashrama" and protect the caste system in society. To commemorate the Golden Jubilee of Dr. Ambedkar embracing Buddhism, Dalits would organise year-long celebrations throughout the country. In Gulbarga, the International Buddhist Society would organise a function to enable the Dalits to embrace Buddhism. He admitted that there were instances of Dalits, who embraced Buddhism, still following Hindu traditions. The Dalit organisations in the district will observe the 115th birth anniversary Dr B.R. Ambedkar on April 14 as "Buddhism Awareness Day". A movement would be launched on that day to create awareness among Dalits on the need to embrace Buddhism to realise Dr. Ambedkar's dream of a casteless society.

DSS district convener Arjun Bhadre, who is also the Chairman of the Dr. Ambedkar birth anniversary celebration committee in the district, Dalits in the district would converge in Gulbarga on April 14 and organise a public rally. The public rally will be inaugurated by Agriculture Marketing Minister Sharanabasappa Dharshanapur. Opposition leader in the Legislative Assembly and former Chief Minister N. Dharam Singh and KPCC president Mallikarjun Kharge would participate in the public rally. It has also been decided to honour Rajyotsava Award winners and Dalit students who achieved distinctions in their annual examinations.

http://www.hindu.com/2006/04/07/stories/2006040705860300.htm