<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 4 24, 2006

No. 0892 (Hạt Cát dịch)
Dùng kỹ thuật vệ tinh để khám phá thêm di chỉ khảo cổ tại Nalanda.

Compiled by Tipitaka Network Newsdesk, April 16, 2006
Bihar, Ấn Ðộ- Hình ảnh được chụp bởi vệ tinh- Satellite có thể được đưa vào để khám phá trong cũng như ngoài khu vực phế tích cổ xưa của Ðại Học Nalanda, khu vực mà các chuyên gia tin rằng các di vật của trung tâm học thuật Phật Giáo Nalanda đã được khai quật chỉ là …hạt cát trong sa mạc.

Bộ trưởng bộ du lịch và văn hóa liên bang, Ambika Soni, người đã ghé viếng thăm Nalanda hồi đầu tuần trong chuyến đi kinh lý quan sát khu du lịch mạng mạch Phật Giáo Bodh Gaya-Rajgir- Nalanda tại Bihar, đã sốt sắng nói rằng hình ảnh do vệ tinh chụp được dùng cho mục đích khai quật trong khu vực là thích đáng. Trong khi hiện nay, phần khuếch trương thêm của phế tích Ðại Học Nalanda trải rộng đến 1.6 km vuông , vậy thì ngôi Ðại Học cổ xưa nhất thế giới được tin tưởng rằng diện tích còn trải trên một vùng rộng lớn hơn nhiều.

Soni nói bà sẽ liên hệ với bộ trưởng liên bang bộ khoa học kỹ thuật, ông Kapil Sibal, về sự khả thi sử dụng hệ thống vệ tinh trong việc định vị Nalanda để xem còn di chỉ nào của đại học cổ xưa có thể khai quật nữa hay chăng. Bà nói “ Ngay cả khi nhìn vào các di chỉ mà chúng ta đã khai quật, ấn tượng mà mọi người nhận ra là nó phải là một tổng thể rộng lớn hơn.

Bà Soni nói bà cũng sẽ liên hệ với thủ hiến bang Andhra Pradesh, ông YS Rajashekhar Reddy rằng thiết bị tối tân khả dụng thăm dò địa hình của tỉnh bang có thể được sử dụng để tìm kiếm những gì có thể còn nằm bên dưới.

Trong suốt chuyến kinh lý, bà Soni cũng đã gặp thủ hiến tỉnh bang Bihar , Ông Nitish Kumar ở Hajipur, than phiền rằng bà không hài lòng về việc có một căn cứ quân nhu bên cạnh một đài kỷ niệm Phật Giáo nổi tiếng tại Rajir, Nalanda.

“Tại sao một căn cứ quân nhu lại có thể được xây dựng trong một khu vực có di sản phong phú của Phật Giáo và Kỳ Na giáo như thế, nó không phù hợp với triết lý bất bạo động của Phật Giáo và Kỳ Na Giáo” Bà nói như trên khi viếng thăm ngôi tháp Shanti Stupa xây dựng trên một ngọn đồi ở Rajgir.

Satellite tech to unearth Nalanda magic
Compiled by Tipitaka Network Newsdesk, April 16, 2006
Satellite imagery could be put to use for exploration in and around the ruins of the ancient Nalanda University, with experts feeling that the remains of the Buddhist seat of learning already excavated are just the tip of the iceberg.

Union minister for tourism and culture Ambika Soni, who visited Nalanda earlier this week as part of a tour to oversee the arrangements on the Buddhist tourism circuit of Bodh Gaya-Rajgir-Nalanda in Bihar, is keen that satellite imagery be used for exploration purposes in the area.

While the current extent of the more than 2500-year-old Nalanda ruins is 1.6 square kilometre, the oldest university in the world is believed to have been spread over a much bigger area.

Soni said she will take up with Union science and technology minister Kapil Sibal the possibility of conducting satellite mapping of Nalanda to check if there are any more remains of the ancient university that can be excavated.

"Even looking at the remains that have already been excavated, the impression one gets is that it has to be a much larger complex," she said.

Soni said she will also talk to Andhra Pradesh chief minister YS Rajashekhar Reddy so that the hi-tech sensing mapping equipment available in the state can be used to find out what may still lie underneath.

During her trip, Soni has also met Bihar Chief Minister Nitish Kumar in Hajipur as she wrapped up her two-day visit. She is unhappy over an ordnance factory coming up next to a famous Buddhist monument at Rajgir in Nalanda.

"How can an ordnance factory be built in the vicinity of an area which has such a rich Buddhist and Jain heritage? It just does not gel with the Buddhist and Jain philosophy of non-violence," she said on her visit to the Shanti Stupa built atop a hill in Rajgir.

Kumar is understood to have said that he was aware of the "controversy" but the issue of employment for the local population had to be kept in mind.

The project for setting up an ordnance factory at Rajgir in Nalanda district was cleared during NDA rule when the then MP from the constituency George Fernandes was the Defence Minister.

A large part of the building of the ordnance factory has already been constructed and is visible from the stupa.

source:http://www.business-standard.com/common/storypage.phpstoryflag
=y&leftnm=lmnu2&leftindx=2&lselect=1&chklogin=N&autono=222493