<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 4 28, 2006

No. 0901 ( Hạt Cát dịch)
Chùa Tháp Phật giáo đầu tiên theo kiến trúc Ấn Ðộ sẽ được xây dựng ở Trung Quốc.

Anil K Joseph
Bắc Kinh, Apr 27 (PTI) -Một ngôi tháp Phật Giáo đầu tiên theo kiến trúc Ấn Ðộ, không bao lâu sẽ mọc lên ở Lạc Dương, chiếc nôi của Phật Giáo Trung Quốc, coi như là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Lễ động thổ đã được cử hành ngày hôm qua 26 tháng 04, 2006 với sự hợp tác xây dựng của chính phủ cả hai quốc gia Trung - Ấn. Ngôi tháp này được dựng lên bên cạnh Bạch Mã Tự ở Lạc Dương, Hà Nam.

Phát biểu trong dịp này, Ðại Sứ Ấn Ðộ tại Trung Quốc, Nalin Surie nói sự kiện “bội phần đặc biệt” kể từ khi tổ chức lễ hội “ Năm thân hữu Trung Ấn”.

Không phải là điều trùng hợp mà hai quốc gia quyết định hợp tác xây dựng nên ngôi tháp đầu tiên, theo kiến trúc Ấn Ðộ, trên đất nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, ở Bạch Mã Tự, cũng là ngôi chùa Phật Giáo đầu tiên.

“Ðối với dân Ấn Ðộ chúng tôi, xây cất đền tháp là một hành động của đức tin, một hành động tái thiết và phục hồi di tích cổ xưa là điều đắc dụng, sáng tạo và làm lợi lạc lẫn nhau. Ông Surie nói như trên.

Vị đại sứ nói sự xây dựng ngôi tháp đã thêm một chương mới trong quan hệ văn hóa đôi bên trong thời hiện đại. Nó sẽ giúp chuyển tải văn hóa Phật Giáo truyền thống Trung Hoa - Ấn Ðộ và đẩy mạnh trao đổi cũng như hợp tác giữa hai quốc gia.

Indian-style Buddhist shrine to be built in China

Anil K Joseph
Beijing, Apr 27 (PTI) An Indian-style Buddhist shrine, the first of its kind in China, would soon emerge in Luoyang, the cradle of Chinese Buddhism, as symbol of friendship between the two countries.

The groundbreaking ceremony of the shirne, to be jointly constructed by the Governments of India and China, was held yesterday by the side of the Bai Ma (White Horse) temple in Luoyang, in central China's Henan province.

Speaking on the occasion, Indian Ambassador to China Nalin Surie said the event was "doubly special" since it was being held in the 'Year of India-China Friendship'.

"It is no coincidence that our two countries have decided to jointly build the first Indian style Buddhist shrine in the People's Republic of China in the Bai Ma Si Complex reportedly the first Buddhist temple in China," he said.

"For us in India the construction of the shrine is an act of faith; an act of restoring and reviving an ancient contact that was most productive, creative and to mutual benefit," Surie said.

The Ambassador said the construction of the shrine adds a new chapter to bilateral cultural relations in modern times. It would help carry forward India-China Buddhist cultural traditions and promote exchanges and cooperation between our two countries, he said. PTI

http://www.ptinews.com/pti/ptisite.nsf/$All/65540D93214C43E96525715D0046F40C?OpenDocument