<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 4 26, 2006

No. 0897 ( Hạt Cát dịch)

Du khách Trung Quốc có thể ...bất bình khi thăm viếng Bihar
TIMES NEWS NETWORK, April 25, 2006

Patna -Hoa Thị Thành, Ấn Ðộ: Công dân Trung Quốc sẽ có thể bất bình khi biết được rằng một phi cơ thuộc loại Boeing 747 không thể đáp xuống Patna tức Hoa Thị Thành- Thủ Phủ của tỉnh bang Bihar. Căn cứ theo Ðại sứ Trung Quốc Tôn Ngọc Tỷ tại Ấn Ðộ, một số lãnh đạo và công dân giàu có Trung Quốc muốn viếng thăm thánh địa Phât Giáo bằng phi cơ riêng của họ ít nhất là được đáp xuống Patna.

Ðại sứ Tôn Ngọc Tỷ, vốn đang công tác ở Bihar, đã gặp bộ trưởng du lịch Nand Kishore Yadav hôm thứ Hai 24 tháng 04 và nêu lên vấn đề thiết bị tại phi trường Patna.

Ông Tỷ nói “Một vài nhà lãnh đạo, thương nhân và đại gia muốn thăm viếng Bihar, nhưng họ không có nhiều thời gian đi lại trên đường, một phi cơ thuộc loại lớn như Boeing 747 có thể đáp xuống Patna được chăng ? Ông Yadav đã cho nhân viên thuộc cấp tìm hiểu và không bao lâu thì được biết không thể. Chiều dài của phi đạo tại phi trường Patna khoảng 6,770 bộ trong khi Boeing 747cần một phi đạo dài khoảng 8,000 bộ để hạ và cất cánh.

Dù vậy, Ông Tôn Ngọc Tỷ nói rằng chuyện hợp tác tốt hơn giữa hai quốc gia sẽ nâng cao con số du khách từ Hoa lục đến Bihar.

Tuy nhiên, ông đã diễn tả sự bất bình trên việc thiếu thốn các thiết bị hạ tầng cơ sở tương xứng, đặc biệt là tại Gaya và Nalanda. Dân chúng rất thân thiện và Bihar là một địa điểm rất ý nghĩa, nhưng đường xá thì nên cải thiện tốt hơn.
Vị đại sứ nói rằng phái đoàn của ông hiện đang tiến hành chuẩn bị một cuốn phim tài liệu sẽ mang về Trung Quốc trình chiếu để cho du khách trong tương lai có cái nhìn rõ hơn về Bihar.

Ông cũng thỉnh cầu sự giúp đỡ của Ông Yadav trong việc cho phép phái đoàn làm phim được thu hình một số pho tượng hiếm hoi tại Viện Bảo Tàng Patna. Ông đại sứ cũng nói gần nói xa về khả năng thu hút người dân Trung Hoa đầu tư tại Bihar . Mặc dù ông không cho biết thêm chi tiết, nhưng qua cách nói của ông, người ta có thể cảm nhận rằng “ Trung Quốc và Ấn Ðộ có thể hợp tác để cải thiện hạ tầng cơ sở ở Bihar và đẩy mạnh phát triển”.

Ông đã được xem qua một phim tài liệu về Mạng Mạch Phật Giáo, cũng là phim truy nguyên các mối liên hệ về Phật Gíao giữa hai quốc gia.

Hiện nay, số du khách Trung Hoa đến thăm các địa điểm Phật Giáo tại Bihar rất ít. Giữa những du khách ngoại quốc, những người đến từ Nhật Bản và Thái Lan đứng đầu danh sách.

China's tourist can't visit Bihar
TIMES NEWS NETWORK, April 25, 2006

PATNA, India -- Citizens of China would be disappointed to know that a Boeing-747 aircraft cannot land in Patna. According to China's ambassador to India Sun Yuxi, quite a few rich Chinese would like to visit Bihar's Buddhist spots provided they are able to bring in a big plane at least up to Patna.

Yuxi, who was in Bihar, met state tourism minister Nand Kishore Yadav on Monday evening and inquired about the facilities at the Patna airport.

Yuxi said, "Several Chinese leaders, businessmen and well-to-do people would like to visit your state, Bihar, but they won't have much time to spend commuting on roads. Is is possible to land a big plane, something like a Boeing-747, in Patna?"

Yadav asked his staff to find out and was soon told it was not possible. The length of runway at the Patna airport is about 6,770 feet whereas a Boeing-747 would need at least 8,000 feet of runway to land and take off.

Nevertheless Yuxi spoke of better cooperation between the two countries which would increase the tourist flow from China to Bihar.

However, he expressed his disappointment over the lack of adequate infrastructural facilities, specially in Gaya and Nalanda. "People are very friendly and Bihar is a very nice place. But the roads need to be better," Yuxi said. Yadav nodded.

The Chinese envoy said his team is currently engaged in preparing a documentary that would be shown back home to give prospective tourists a better idea of Bihar.

He sought the help of Yadav to allow the filming of some rare statues in the Patna Museum.Yuxi hinted at the possibility of attracting Chinese investment in Bihar.

Although he did not speak in detail, he gave a feeler that "China and India could come together to improve infrastructure in Bihar and accelerate development".

He was shown a documentary film on the Buddha Circuit which also traced Buddhist links between the two countries.

While Yuxi presented Yadav a glass plate with China's traditional symbol of the dragon, Yadav in return gifted him a Buddha statue and a Madhubani scarf.

Later speaking to reporters, Yadav said, "There was no direct mention of any investment. We have spoken about better cooperation and the possibility of increasing the flow of tourists from China."

As of now, few tourists from China visit the Buddhist spots in Bihar. Among foreign tourists, those from Japan and Thailand top the list.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2605,0,0,1,0