<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 4 27, 2006

No. 0899 ( Hạt Cát dịch)
Một hành trình dài đi tìm kiếm chính mình

Bài viết của Lauren Ritchie, một cây bút của tờ báo địa phương Orlandosentinel.com , Florida
Published April 26, 2006
Florida, Hoa Kỳ- Khi giới trẻ trong lứa tuổi 20 bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa của đời sống, họ thuờng tìm kiếm một cách nhanh chóng.

Khi nó xảy ra với những người ở lứa tuổi 50 như chúng ta, coi chừng đấy. Sự việc chắc chắn khác hơn.
Ngày nay, Mark Winwood bắt đầu một cuộc mạo hiểm thay đổi đời sống, và cảm ơn kỹ thuật, chúng ta có thể mang mối xúc cảm này đi cùng với anh.

Như bạn đang đọc chuyên mục này, chàng phóng viên 54 tuổi, người đặc biệt chuyên về vấn đề pháp lý chắc là đã đến gần Hy Mã Lạp Sơn ở Ấn Ðộ. Anh đã dự định chạy trốn khỏi Delhi với cái nóng 109 độ bằng hỏa xa, chạy trốn cái không khí ô nhiễm ngột ngạt màu nâu để tìm tới một miền núi non mát mẻ hơn.

Winwood đã sống tại Yalaha, Florida trong ba năm qua, đang phục hồi từ một cuộc ly dị thương tâm và sự vỡ nợ của công ty thông tin pháp lý chấm com của anh ở thành phố New York. Anh chọn sống ở Yalaha để được gần gũi với 3 đứa con của anh đang sống tại Longwood. Vài hôm trước, anh gửi một email thông báo rằng anh đang tiến tới “The Big Show- Màn Trình Diễn Vĩ Ðại”

Tất cả những điều này bắt đầu hồi năm ngoái, khi Winwood trải qua một tháng trường lang thangở Ấn Ðộ và chấm dứt tại Dharamsala, trú xứ lưu vong của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma

Khi Winwood ở tại Dharamsala, anh ta đã đắm chìm trong nhiều chương trình văn hóa Phật Giáo Tây Tạng. Trong một lớp nấu ăn, anh làm bạn với hướng dẫn viên có tên là Singhi, một người từng chạy trốn đến Ấn Ðộ. Winwood đã viết lại câu chuyện của Singh, độc giả có thể tìm đọc thêm trên mạng tại địa chỉ http://www.timesoftibet.com/articles/493/1/The-Brother .

Chuyến đi đó không đủ để thỏa mãn.Winwood. Bây giờ anh đang nghe theo tiếng nói của trái tim trở lại Ấn Ðộ, hầu tìm kiếm thêm nhiều ý nghĩa của Phật giáo.

“Trọng điểm của sự quan tâm của tôi là am hiểu tận tường để nắm bắt và giải thích (cho bản thân tôi và những người khác) rằng tại vì sao mà người ta sinh sống ở dưới một hoàn cảnh khốn khó như vậy, trông thấy văn hóa của họ bị xâm thực bởi ảnh hưởng của phương Tây trên đời sống căn bản hằng ngày, bị ép buộc phải sinh sống trong cảnh đọa đày từ một vùng đất rất phong phú về địa lý, văn hóa, lịch sử, tâm linh và chủ nghĩa cá nhân cùng thẩm mỹ v.v…Winwood viết những điều này trong một email trong đêm hôm trước ngày khởi hành.

“Không nghi ngờ rằng Phật Pháp đóng một vai trò, nhưng tới cấp độ nào và chính xác là như thế nào ?”

Winwood dự định viết một quyển sách từ chuyến đi này, nhưng căn nguyên thực sự của chuyến đi này hình như là một cuộc tầm cầu khác- đó là một cuộc đời dài tầm cầu để khám phá những gì thực sự ẩn náo bên trong một con người và tìm hiểu xem nó liên hệ với toàn bộ thế giới như thế nào.

Một số nghi vấn có thể được giải đáp vào tháng 05, khi anh ta bắt đầu một khóa tu học tại một trung tâm Phật Giáo Tây Tạng trong khu rừng nằm phía trên Dharamsala.


A long journey to look inside, find one's self
Published April 26, 2006

When young people in their early 20s start looking for the meaning of life, they usually find it quickly.

When it happens to those of us hovering about 50, look out. Things are bound to get intense.

Today, Mark Winwood is starting a life-changing adventure, and thanks to technology, we can take this emotional ride with him.

As you read this, the 54-year-old journalist who specializes in legal issues should be nearly to the Himalayan mountains in India. He planned to flee the 109-degree temperatures in Delhi by train, escaping its filthy brown air for cooler mountain temperatures.

Winwood has lived in Yalaha for the past three years, recovering from a devastating divorce and the bust of his legal-information dot-com company in New York City. He picked Yalaha to be near his three children, who live in Longwood. A few days ago, he sent e-mail announcing that he's headed for "the big show."

This all began last year, when Winwood spent a month wandering through India, ending at Dharamsala, home of the Tibetan Buddhist leader, the Dalai Lama, and the Tibetan government in exile. (The Chinese occupation of Tibet began in 1949, and since then, teachers and religious leaders have kept their traditions, cultural and spiritualism alive by living elsewhere.)

While Winwood was in Dharamsala, he immersed himself in various Tibetan Buddhist cultural programs. In a cooking class, he befriended the instructor, a fellow named Singhi, who escaped to India. Winwood wrote Singhi's story, which readers can find in the online version of the Times of Tibet at www.timesoftibet.com/arti cles/493/1/The-Brother.

That tour was not enough to satisfy Winwood. Now, he is following his heart back to India, seeking more of the secrets of Buddhism.

"At the center of my intentions is understanding well enough to capture and explain [to myself and others] how it is that people living under such hardship, seeing their culture being eaten away by Western influences on a daily basis, forced to live in exile from a land that is so rich in geographic, cultural, spiritual, historical and personal importance and beauty . . . how is it that they are so compassionate and centered and present?" Winwood wrote in an e-mail on the eve of his departure Sunday.

"No doubt the Buddhism plays a role, but to what degree, and exactly how?"

Winwood is contemplating a book from this tour, but the real genesis of his trip seems to be a different search -- that lifelong quest to uncover what really lurks inside oneself and to learn how it meshes with the rest of the world.

Some answers may emerge starting May 10, when he begins a retreat at a small Tibetan Buddhist center in the forests above Dharamsala.

"Travelling solo can be very lonesome at times," Winwood wrote.

So he has a computer with him and plans to write an online account of his adventures. He hopes you'll respond with thoughts and observations to yawinwood@yahoo.com. His story is at http://mwinwood.blogspot.com, where you can still read accounts of his travels last year.

"My eyes and ears will be wide open, and I will follow my intuitions," he promised.

Lauren Ritchie can be reached at lritchie@orlandosentinel.com or 352-742-5918.

http://www.orlandosentinel.com/news/columnists/orl-lritchie2606apr26,0,5754777.column?coll=orl-news-col