<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 4 26, 2006

No. 0893 (Nhị Ðộ Mai dịch)

Hội đồng Tăng Già Thái Lan khiển trách tu sĩ vi phạm giới luật
The Nation, Mon-Apr 24, 2006

Bangkok, Thailand-April 24, 2006. Hôm qua Hội đồng tối cao Sangha nói rằng trong năm rồi đã có 513 tu sĩ và sadi vi phạm giới luật với kết quả cho 168 vị trong thời gian thử thách và 72 giải y hoàn tục.
Đa số vi phạm đã xảy ra trong khi đi bát, căn cứ theo con số từ Văn phòng Phật Giáo Quốc Gia, hồ sơ ghi nhận có 376 Tu Sĩ và sa di đã vi phạm giới luật với các lỗi lầm như “y phục không thích đáng, cách ứng xử trong khi đi bát hay chỉ nhận hiện kim v.v.., người phát ngôn nhân của hội đồng nói như trên.

78 vị Tu Sĩ và sa di khác đã vi phạm các giới như trú ngụ qua đêm tại khu vực cộng đồng hoặc tại nhà cư dân, 26 người cờ bạc hay nghiện ngập, 25 đã cho rằng “ lầm đường lạc lối” và 2 người đã quan hệ tình dục với phụ nữ, người phát ngôn nói,

Đa số một phần ba những tu sĩ phạm luật xảy ra tại Bangkok , có 168 vị Tu sĩ và sa di, so với 344 trên toàn quốc và một người sống ở nước ngòai, phát ngôn viên nói.

Lời cảnh tỉnh đã được đưa ra cho 233 vị tu sĩ và sadi, 168 cho cơ hội thử thách và 72 đã bị trục xuất, phát ngôn viên nói, cộng thêm vào đó, những ai giả mạo tu sĩ đề nhận tiền bạc đều đã bị giao trả lại cho cảnh sát.

Sangha reprimands 513 errant monks

The NationMon, April 24, 2006 : Last updated 0:10 am (Thai local time)

Last year, 513 Buddhist monks and novices were found to have breached the monastic code, with 168 put on probation and 72 disrobed as a result, the Sangha Supreme Council said yesterday.

The most transgressions occurred while making alms rounds, according to figures from the Office of National Buddhism, which found 376 monks and novices had breached the code by inappropriate attire or comportment while making alms rounds or collecting only money, a spokesman for the council said.

Seventy-eight monks or novices had breached the code by staying overnight in community areas or at people's homes, 26 had gambled or taken drugs, 25 were deemed "misguided" and two had had sexual relations with women, the spokesman said.

Almost one-third of the misbehaviour occurred in Bangkok were 168 monks and novices had violated the code, compared to 344 in the rest of the country and one who lived abroad, the spokesman said.

Warnings were issued to 233 monks and novices, 168 put on probation and 72 were disrobed, the spokesman said, adding that individuals who had disguised themselves as monks to collect money had been handed over to the police.

http://www.nationmultimedia.com/2006/04/24/national/national_30002346.php