<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 5 01, 2006

No. 0906 (Hạt Cát dịch)

Ðạo diễn, Diễn viên phim bạo động Hong Kong phóng sinh cá và chim để chuyển nghiệp.

Hong Kong, Apr 24, 2006,- Một tờ báo nói rằng một nhóm diễn viên và đạo diễn của một vài phim bạo độngđã phóngsanh 400 con cá về biển cả trong một nghi lễ Phật Giáo để cải thiện nghiệp báo của họ, sau khi thu hình một vài pha đẫm máu.

Tờ báo Apple Daily cho đăng một bức hình của đạo diễn Ðỗ Kỳ Phong-Johnnie To, và các diễn viên Nhâm Ðạt Hoa –Simon Yam , Cổ Thiên Lạc- Louis Koo, Lâm Gia Ðống- Lam Ka Tung và Lâm Tuyết- Lam Suet đứng sắp hàng trên một con tàu với đôi tay chấp lại trong tư thế cầu nguyện. Một bức hình khác cho thấy Cổ Thiên Lạc đang nắm một giỏ cá, chuẩn bị đổ nó xuống biển trở lại, và Nhâm Ðạt Hoa thì đang di dời một con cá ra khỏi bồn bằng một chiếc lưới.

Tờ Apple Daily còn trích dẫn lời của đạo diễn Ðỗ Kỳ Phong nói rằng các diễn viên cũng đã phóng sinh chim chóc khi cuốn phim kế tiếp The Election – Xã Hội Ðen ra mắt ở Hong Kong. Ông đạo diễn nói “Chúng tôi chỉ làm những gì chúng tôi thấy cần làm”.

Phim Election - Xã hội Ðen, đã tranh giải trong liên hoan phim Cannes hồi năm ngoái, là một câu chuyện đẫm máu. Chen giữa những pha diễn xuất là hình ảnh thủ lãnh một băng đảng đã đập chết đối thủ của mình bằng một hòn đá. Trong một pha khác, một tay du đảng đã nhét hai địch thủ vào một chiếc kiện hàng bằng gỗ và lăn nó xuống từ một ngọn núi. Phim Election 2 năm nay còn ghê rợn, đẫm máu hơn nữa với những pha liên quan đến tục lệ ăn thịt người.

Cast of violent Hong Kong gangster movie release fish at sea to improve karma
Canadian Press
Published: Monday, April 24, 2006 Article tools
HONG KONG (AP) - A newspaper says the cast and director of a pair of violent gangster movies released 400 fish at sea in a Buddhist ceremony to improve their karma, after filming some bloody scenes.

Apple Daily newspaper ran a photo of director Johnnie To, actors Simon Yam, Louis Koo, Lam Ka-tung and Lam Suet lined up at the back of a boat, hands clasped in prayer position. Other pictures showed Koo clutching a basket of fish, preparing to dump them into the sea, and Yam removing a fish from a fish tank with a net.

Apple Daily quoted director To as saying the cast also set birds free when the sequel to Election, due out in Hong Kong Thursday, started filming.

"We're just doing what we're supposed to do," To reportedly said.

Election, shown in competition at Cannes last year, is the story of a gangster leadership race. Among its graphic scenes, one gang leader pounds a rival to death with a stone. In another scene, a gangster puts two fellow mobsters in wooden crates and rolls them down a mountain.

Election 2, which is screening out of competition at Cannes this year, is reportedly even bloodier, with cannibalism involved.

Milkyway Image, To's production company, didn't return calls seeking confirmation of the report

http://www.canada.com/topics/entertainment/story.html?id=8f279e6a-8d5c-4199-a544-809edcc3baa2&k=69004

1 Comments:

Blogger Frequent Reader said...
Hello all,
How do you allow images and Youtube videos in comments?
While I surf blog , i found a all new trick in http://pic-memory.blogspot.com/

Vistor can comment and EMBED VIDEO YOUTUBE , IMAGE. Showed Immediately!
EX : View Source.
http://pic-memory.blogspot.com/2009/02/photos-women-latin-asian-pictu...
(add photos and videos to Blogspot comments).
Written it very smart!
I wonder how they do it ? Anyone know about this , please tell me :D
(sr for my bad english ^_^)

email: ya76oo@ya76oo.com
thanks.
11:16 CH  

Đăng nhận xét

<< Home