<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 5 01, 2006

No. 0909 (Nguồn Internet)

Sài Gòn sẽ có một đại lễ Phật đản hành tráng

[30.04.2006 13:58]

Lễ hội của xe hoa và lễ đài

Theo Ban tổ chức (BTC), năm nay Lễ Phật đản sẽ được tổ chức lớn nhất từ sau năm 1981. Các Ban đại diện Phật giáo (BĐDPG) quận huyện trong toàn TP đã triển khai và bắt tay vào chuẩn bị Đại lễ Phật đản theo tinh thần cuộc họp của Ban Trị Sự về việc chuẩn bị lễ Phật đản. Ít nhất mỗi BĐ DPG quận huyện sẽ làm một chiếc xe hoa, các ban ngành, các tự viện lớn đều làm xe hoa cho riêng mình. Bên cạnh đó, Ban Trị Sự, BĐ GPG quận huyện đã kêu gọi, vận động các tự viện, Phật tử treo cờ Phật giáo, lồng đèn trong suót thời gian từ mùng 8 đến Rằm tháng Tư ở tự viện, nhà riêng, khu nhân cư… để cúng dường nhân mùa Phật đản. Ngòai ra, năm nay, với không khí chuẩn bị như thế này, hy vọng sẽ có khoảng trên 40 chiếc xe hoa trong toàn TP. Xe hoa sẽ tập trung vào hai đêm 14, rằm tháng Tư và có lộ trình riêng diễn hành quanh TP. Qua trao đổi với các BĐ DPG quận huyện, ngoài lộ trình chính của đoàn xe hoa đêm Phật đản, xe hoa quận huyện sẽ có lộ trình diễn hành riêng tại địa phương.

Trần thiết xe hoa để cúng dường nhân mùa Phật đản nhưng BTC cũng muốn có một nét đẹp riêng, ấn tượng và mang đặc trưng của văn hóa Phật giáo trong lễ hội Phật đản. Đặc biệt, năm nay ngoài việc chấm giải xe hoa đẹp, BTC cũng bầu một Ban Giám khảo đi đến tận nơi để chấm giải lễ đài, vườn Lâm Tỳ Ni tại các BĐDPGD quận huyện, các chùa.

Trong thời gian diễn ra Lễ hội Phật đản, BTC sẽ phát giải “Tầm nhìn Tăng Ni trẻ” do Báo Giác Ngộ tổ chức cho đối tượng là Tăng Ni sinh các lớp sơ cấp Phật học của các quận huyện trên toàn TP. Hiện nay, cuộc thi kiến thức Phật học với hình thức như một gameshow đã có 9 đội tham gia. BTC sẽ tuyển ra 3 đội có kết quả tốt nhất vè kiến thức Phật học, ứng xử, khả năng giao tiếp nhạy bén… để trao giải. Trong dịp này, BTC kết hợp với Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam trao 10 giải kỷ lục PG khu vực phía Bắc : Chùa Một Cột, Chùa Mía, Chùa Dâu, Chùa Bút Tháp, Tượng Phật chùa Phật Tích, tượng Phật đồng nặng 100 tấn, tượng Phật Quán Thế Âm chùa Đào Xuyên, quả chuông Thanh Mai ở Bảo tàng Hà Tây, quả cầu Như Ý, quả chuông cổ ở chùa Cổ Lễ.

Lễ Hội Phật đản PL.2550 còn là nơi hội tụ nhiều sản phẩm văn hóa. BTC dự định sẽ tổ chức cuộc triển lãm với quy mô lớn trong khuôn viên đại sảnh chùa Vĩnh Nghiêm. Triển lãm sẽ trung bày những tác phẩm tranh sơn dầu, thư pháp chữ Hán, chữ Việt, tượng điêu khắc; ảnh nghệ thuật, pháp khí… Đặc biệt, Ban Văn hóa PG sẽ tổ chức hai đêm văn nghệ Phật giáo cúng dường Phật đản. Đêm 7-4 ÂL sẽ diễn ra tại Nhà hát Bến Thành và đêm 12/4 diễn ra tại sân khấu ngoài trời chùa Vĩnh Nghiêm. Đây là hai đêm văn nghệ sẽ thu hút hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử đến tham dự.

Và đêm hội của lồng đèn

Tạo không khí hoan hỷ trong Tuần lễ văn hóa Phật đản tại Sài Gòn, Ban Văn hóa PG kết hợp với Công ty Kỹ Thuật Mới đã thực hiện thiết kế những mẫu lồng đèn Phật đản phục vụ Tăng Ni Phật tử trong cả nước. Đây là những mẫu lồng đèn thiết kế theo đúng tinh thần Phật giáo với hình tượng hoa sen, Phật đản sanh… màu sắc trang nhã. Mục đích của Ban Văn Hóa PG là khuyến khích TNPT, các tự viện treo cờ, lồng đèn trong Tuần lễ Phật đản. Đặc biệt Ban Văn hóa THPG và Công ty Kỹ Thuật Mới đã thiết kế một chiếc lồng đèn Phật đản được cho là lớn nhất từ trước đến nay có tên “Sen trong ngọc” với hình tượng quả địa cầu và nhièu hoa văn hình hoa sen cách điệu. Đây là chiếc lồng đèn rất đặc biệt, đã đươc đề xuất kỷ lục Việt Nam. Chiếc lồng đèn hình quả địa cầu, với nhiều cánh hoa sen được thiết kế bằng nhiều loại bóng đèn bên trong và đèn dạ quang bên ngoài, tạo được ánh sáng trắng, hồng cánh sen một cách lung linh huyền ảo. Lồng đèn “Sen trong ngọc” được làm bằng chất liệu polymer, bền với mưa nắng, có thể xếp lại sau khi dùng. Lồng đèn có đường kính 2,6m, nặng 100kg, dùng tất cả 25 bóng đèn điện, gồm 17 bóng loại 18w; 3 bóng loại 6w và bên ngoài là 5 bóng đèn pha.

Trong tuần lễ Phật đản, Ban văn hóa THPG kết hợp với Công ty Kỹ Thuật Mới sẽ tổ chức những đêm hội hoa đăng Phật đản đầu tiên được tổ chức tại lễ đài chính của THPG. Ngòai chiếc lồng đèn Phật tử kỷ lục, BTC dự định sẽ treo hàng ngàn lá cờ Phật đản, khảng 200 đến 500 chiếc lồng đèn lớn nhỏ nhiều màu sắc khác nhau được trang trí xung quanh lễ đài chính và khắp khu vực chùa Vĩnh Nghiêm. Những đêm Đại lễ Phật đản, do vậy sẽ tạo nên nét đẹp lung linh, tráng lệ với sắc màu đạo vị.
(Theo Giác Ngộ)