<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 5 03, 2006

No. 0914 (Hạt Cát dịch)
Cổ xúy hòa bình qua phim ảnh Phật Giáo
15 tổ chức từ mọi truyền thống Phật Giáo đã kết hợp nối vòng tay lớn để hỗ trợ cho lễ hội Liên Hoan Phim Ảnh Vesak Quốc Tế sắp tới một sự thành công.

Kuala Lumpur, Malaysia, May 02, 2006. Lễ hội Wesak đánh dấu ngày đản sanh, thành đạo và nhập Niết Bàn của Ðức Phật trong truyền thống Theravada. Ðó cũng là ngày kỷ niệm giáo lý tôn quý, cảm thông và hài hòa của Ngài.

Năm nay, 15 đoàn thể từ tất cả mọi hệ phái Phật giáo hợp tác tổ chức Lễ Hội Liên Hoan Phim ảnh Wesak Quốc Tế sẽ được diễn ra vào hai cuối tuần 20, 21 tháng 05 và 27, 28 tháng 05, 2006 tại Trung Tâm Du Lịch Mã Lai Á.

“ Chúng tôi hy vọng làm nổi bật hương vị giáo pháp của Ðức Phật xuyên qua những phim truyện ngắn và phim tài liệu. Phim ảnh là một phương tiện truyền thông đầy năng lực hữu hiệu. Không có một con số bài thuyết giảng hay sự dạy dỗ nào có thể khơi gợi lên cái cảm tính mà phim ảnh đã chứng minh như phim ảnh đã làm”. Ông Tan Ho Soon, chủ tịch Hiệp Hội Phật giáo Nalanda Mã Lai Á nói như trên.

“ Nhưng rồi bạn sẽ thấy, các bộ phim không phải là chỉ hạn chế trong đề tài Phật giáo. Chúng tôi hy vọng khán giả sẽ tìm thấy những thông điệp chung về cảm thông, tương kính và dung hợp. Các bộ phim cũng diễn tả sự chiến thắng bản thân qua những thử thách.”

Ðợt Liên Hoan Phim Ảnh Phật Giáo được tổ chức là lễ hội đầu tiên thuộc loại này tại Mã Lai Á và Ông Tan tin tưởng rằng cũng là lần đầu tiên ở khu vực Ðông Nam Á. Một vài đại biểu của các hội đòan đã đến Mã Lai hồi tháng 11 năm ngoái để thảo luận kế hoạch đón mừng lễ hội Wesak năm nay ( 12 tháng 05) khi Ông Benny Liow, chủ tịch tổ chức liên hoan phim ảnh nêu lên ý tưởng về một cuộc liên hoan phim ảnh. Ý tưởng này được mọi người hoan hỷ tán thành và con số các đoàn thể tham dự lên tới 15.

Nhìn qua danh sách các đoàn thể Phật Giáo tham gia Lễ Hội Liên Hoan Phim Ảnh và danh sách chi tiết các cuốn phim sẽ được trình chiếu, diễn giảng, người ta nhận thấy có nhiều khuôn mặt quen thuộc trong Phật Giáo thế giới như Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, Thiền Sư Nhất Hạnh, đạo diễn Keanu Reeves, diễn viên Richard Gere .v.v..,

Một vài đoàn thể Phật Giáo tham gia lễ hội trước kia cũng có hợp tác với nhau nhưng chưa bao giờ trên một quy mô lớn lao như vậy. Chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ thành công tốt đẹp. Nếu có sự đáp ứng tích cực, lễ hội liên hoan phim ảnh này có thể trở thành sự kiện được tổ chức hàng năm. Chúng tôi đặc biệt hy vọng được nhìn thấy nhiều gia đình đến tham gia lễ hội hơn”.

Ông Tan kết luận "Sau khi bế mạc, chúng tôi hy vọng những ai đã đến đây xin hãy mang về một sự thông cảm sâu sắc và đúng đắn hơn về hòa bình. Hòa bình không phải chỉ hô hào khẩu hiệu mà phải bắt tay vào hành động cụ thể, và hành động của chúng ta như thế nào sẽ quyết định loại hòa bình và hạnh phúc mà chúng ta sẽ nhận lãnh".

Fostering peace through Buddhist cinema
The Star, May 2, 2006

Fifteen organisations from all Buddhist traditions have joined hands to make the inaugural Wesak International Film Festival (WIFF) a success.

Kuala Lumpur, Malaysia -- Wesak Day celebrates the birth, enlightenment and passing of Lord Buddha. It is also a day to remember his teachings of understanding, respect and tolerance.

This year, 15 organisations from all Buddhist traditions are jointly organising the inaugural Wesak International Film Festival that will be held over two weekends on May 20 and 21 and May 27 and 28.

“We hope to highlight the essence of Lord Buddha’s teachings through the feature and short films and documentaries. Film is a powerful media. No amount of lecturing or schooling can evoke the sentiment that films have proven to be able to,” says Nalanda Buddhist Society executive committee member Tan Ho Soon.

“But as you will see, the films are not strictly about Buddhism. We hope the audience will find universal messages of understanding, respect and tolerance. The films also depict personal triumph over challenges.”

The festival is the first of its kind organised in Malaysia and Tan believes, maybe even South-East Asia. Several Buddhist organisation representatives had come together last November to discuss plans for this year’s Wesak Day (on May 12) celebrations when Benny Liow, organising chairman of the film festival, mooted the idea for a film festival. It went down well with everyone and soon the number of participating organisations grew to 15.

They are Bandar Utama Buddhist Society, Buddhist Channel, Buddhist Gem Fellowship, Buddhist Missionary Society Malaysia, Fo Guang Shan Malaysia, Kajang Buddhist Centre, Kinrara Metta Buddhist Society, Kota Kemuning Buddhist Centre, Losang Dragpa Buddhist Society, Nalanda Buddhist Society, Sasana Abhiwurdhi Wardhana Society, Sri Jayanti Sri Lanka Buddhist Temple, Subang Jaya Buddhist Association, Vajrayana Buddhist Council of Malaysia and Young Buddhist Association of Malaysia. While several of them have cooperated in the past, it has never been on such a big scale.

“We hope that the turnout will be good. If the response is positive, this may become an annual event. We especially hope to see many families attending.

“At the end of the festival, we hope those who came will go back with a clearer understanding and appreciation for peace. Peace is not just about shouting slogans, but also the actions you take. And how you act will determine the kind of peace and happiness you receive,” concludes Tan.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=12,2627,0,0,1,0