<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 5 02, 2006

No. 0908 (Hạt Cát lược dịch)
Tầm cầu an tĩnh nội tâm.

Một đôi vợ chồng Phật tử mở cửa, mở lòng chào đón thiền lữ.

BY JACQUELYN LEWIS, The Island Packet
Low Country-South Carolina - April 29, 2006- Tấm biển trên cánh cửa nhà của Je và Jereme trong khu chung cư Williams Hampton Hall đề là “Palmetto Sangha”.

Trong truyền thống Phật giáo, Sangha có nghĩa là cộng đồng, là đoàn thể đệ tử Ðức Phật, và cộng đồng đúng là những gì mà cặp vợ chồng J&J cố gắng thành lập, bất kể là cộng đồng có thể nhỏ bé như thế nào cũng được.

Jeremy, 34 và Je, 27, chủ trì một nhóm Thiền tập Phật giáo tại nhà họ vào mỗi ngày Chủ Nhật. Cho đến nay, chỉ có một hoặc hai người đến tham dự kể từ khi bắt đầu hồi tháng Giêng, 2006. Jeremy nói rằng bởi vì Phật Giáo chưa được truyền bá rộng rãi ở khu vực này.

Tuy nhiên, anh ta nói thêm, anh và Je sẽ tiếp tục thiền tọa mỗi sáng Chủ Nhật trong mái hiên chắn kính của nhà anh cùng với những người đã tham gia.

Jeremy, một y tá làm việc tại Savanath, nói “ Chúng tôi hân hoan mở rộng vòng tay chào đón nhiều người hơn, chúng tôi đã cùng nhau quyết định, chúng tôi sẽ là thiền lữ của nhau, ngay cả nếu như không có ai đến, chúng tôi vẫn gặp gỡ nhau mỗi cuối tuần”. Anh nói, thực tế, bạn đạo là một thành phần quan trọng trong tôn giáo.

“ Trong truyền thống chúng tôi, rất khó mà thực hành Phật pháp một mình. Ta cần những người khác, những ai cùng một khuynh hướng tâm linh để có thể yểm trợ và giup đỡ lẫn nhau.

Jeremy và Je theo học Phật pháp nơi Thiền Sư Nhất Hạnh. Họ nói họ sẽ nuôi dưỡng cháu bé gái 6 tháng tuổi, Jeya, lớn lên trong tinh thần Phật Giáo, mặc dù cả hai vợ chồng họ đều lớn lên trong gia đình Ky Tô Giáo.

Jeremy bắt đầu biết đến Phật Giáo khi anh vào Ðại học. Anh nói “Tôi lớn lên trong hệ thống Tin Lành Presbyterian, tuy nhiên, tôi không bị rơi vào giáo điều một cách nặng nề, mẹ tôi giới thiệu cho tôi Ðạo Lão và thiền vào năm tôi khoảng 18 tuổi. Vào khoảng thời gian đó, tôi luôn có những nghi vấn về chân lý. Tôi đã trải qua một giai đoạn nghiên cứu tất cả mọi tôn giáo một cách thâm sâu. Tôi thực sự muốn có được một điều gì đó, một tôn giáo mà tôi có thể sùng tín”

Anh đã bị lôi cuốn bởi Phật giáo vì tính cách phóng khoáng của Phật Giáo, và anh bắt đầu đọc thêm sách vở trên đề tài Phật Giáo và bắt đầu hành thiền tại nhà.

Sau khi tốt nghiệp Ðại Học, anh dời nhà từ Georgia đến Colorado và bắt đầu tham dự các lớp thiền tập ở Trung Tâm Shambhala, một trung tâm dạy thiền theo truyền thống Tây Tạng. Dần dần anh trở nên thấm đẫm trong Phật Giáo nhiều hơn cho đến khi anh quy y một năm về trước.

Anh nói “Có một điều gì đó nảy nở trong tôi qua những năm qua” Anh phát biểu về việc anh trở thành một Phật tử.

Anh bắt đầu theo học Phật pháp với Thiền Sư Nhất Hạnh sau khi tham dự một khóa tu học một tuần lễ với Ngài vào hồi tháng 08, 2005. Anh đã quy y một lần nữa với Thiền Sư Nhất Hạnh trong cuối tuần lễ đó.

“Tôi thật lấy làm hoan hỷ lắm, người tôi như bị thổi bay đi”, anh nói về triết lý của TS Nhất Hạnh “Nó rất phóng khoáng, và rất nhất quán, tôi nghĩ đó là mhững gì mà thế giới cần đến trong thời điểm hiện tại hôm nay.

Finding inner peace
Buddhist couple opens their home and minds to meditation
BY JACQUELYN LEWIS, The Island Packet
Published Saturday, April 29, 2006
The sign on the door of Je and Jeremy Williams' Hampton Hall townhouse reads "Palmetto Sangha."

Sangha means "spiritual community" in the Buddhist tradition, and community is exactly what the couple is striving to create -- no matter how small that community might be.

Jeremy, 34, and Je, 27, host a Zen Buddhist meditation group in their home on Sundays. So far, only one or two people have shown up for meetings since they started the sessions in January. Jeremy says that's because Buddhism isn't widespread in this area of the country.

However, he adds, he and Je still will be meditating every Sunday on their screened-in porch, to the backdrop of a bubbling fountain, on their own or with those who choose to join them.

"We would love and be open to more people," says Jeremy, who works as a nurse in Savannah. "But we made a decision together that we would be sangha to each other. Even if no one showed up, we would meet every weekend."

He says, in fact, that camaraderie is an important part of the religion.

"In our tradition, it's very hard to practice Buddhism by yourself. You need other people who have a similar mindset so you can support and help each other."

Jeremy and Je follow the teachings of Thich Nhat Hanh, a Vietnamese Buddhist monk, peace activist and author, who is known for his work with Martin Luther King Jr. and his approach of combining traditional and a more modern approach to Buddhism.

Nhat Hanh promotes "engaged Buddhism," or applying the teachings to every day life, which includes "mindfulness trainings," or principals that promote compassion, awareness and moderation.

"It's mostly about compassion, open-mindedness and awareness," says Jeremy, who is working toward becoming an ordained member of the Order of Interbeing, which Nhat Hanh founded in the 1960s.

Jeremy and Je say they will raise their 6-month-old daughter, Jeya, Buddhist, although both of them grew up in Christian households.

Jeremy didn't discover Buddhism until college.

"I was raised Presbyterian, but it was never dogmatic," he says. "My mother introduced me to Taoism and meditation at about 18."

Around that time, Jeremy says, he also went on what he calls a "quest for truth."

"I went through a phase where I studied just about every religion in depth," he says. " I really wanted to have something -- a religion -- I could respect."

He was attracted to Buddhism's open-mindedness, he says, and he began reading up on the subject and meditating at home.

After college, when Jeremy moved from Georgia to Colorado, he started taking meditation courses at a Shambhala Center, which is based on Tibetan Buddhism. He gradually became more immersed in Buddhism, he says, until he took his "refuge vows" -- a formal commitment Buddhism -- a year ago.

"It was something that developed over the years," Jeremy says of becoming a Buddhist.

He started following Nhat Hanh's teachings after he attended a week-long retreat with the religious leader in August, 2005. He took a second set of vows for the Nhat Hanh teachings at the end of that week.

"It was so amazing, it just blew me away," he says of Nhat Hanh's philosophy. "It's very open-minded; it's very inclusive, and I think that's what the world needs today."

Je, a professional dancer and dance teacher, says she had come across Buddhist themes in art and dance techniques before she met Jeremy, but she wasn't familiar with the particulars of the philosophy.

"I didn't know I would become a Buddhist," she says, adding that she grew up as a Catholic in Korea.

She and Jeremy, who also served as a Korean linguist in the U.S. Army, met on a networking Web site called koreanfriendfinder.com, a few years ago when Jeremy was considering taking a trip to Korea. The two have been married for about two years, and they moved to the Lowcountry to be closer to Jeremy's family about a year and a half ago.

Je says she learned about Buddhism from Jeremy, and she's been studying alongside him ever since.

Jeremy says Buddhists don't actively recruit others to the religion, but he's hoping to meet others who are interested in it and want to build a support network.

"I feel like, through Buddhism, I've found out how to live my life in an extraordinary way," he says.

http://www.islandpacket.com/features/story/5701530p-5107876c.html