<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 5 03, 2006

No. 0912 ( Nhị Ðộ Mai dịch)
Tu viện dưới áp lực phải bán cho nhà nước sau khi phát hiện khí đốt

Miến Ðiện- Narinjara News 5/1/2006- Một Tăng sĩ từ tu viện Thôn Set Tha Wra nói nhà cầm quyền sở tại MrauK U yêu cầu Viện Trưởng Tu Viện bán cho nhà nước mảnh đất nhỏ ở khu vực hậu viên sau khi hơi đốt được khám phá trong tổng thể tu viện.

Ngôi làng nằm ở hướng Nam thị trấn Mrauk U, một trong những thành phố cổ xưa. Hơi đốt đã rỉ ra từ một cái lỗ trong khuôn viên tu viện, dân làng đã đốt lửa chỗ rỉ tại miệng lỗ để đun nước.

Tuy nhiên, Viện Trưởng Tu Viện từ chối bán tu viện cho nhà nước vì sự quan trọng của lịch sử.

Năm vừa qua, khí đốt cũng được phát hiện trong cơ ngơi của một dân cư khi dân làng bắt đầu đào một cái hố để xây dựng nhà cửa. Vào lúc đó, nhà chức trách đã đến ngôi làng để nghiên cứu sự phát sinh hơi đốt thiên nhiên trong khu vực.

Theo các nguồn tin từ dân làng, Viện Trưởng Tu Viện và dân làng hiện đang ở dưới áp lực của nhà chức trách địa phương về việc phải bán đi Tu Viện cho nhà cầm quyền.Viện trưởng Tu Viện và dân làng không ai muốn bán đi tu viện.

Tỉnh Arakan của Miến Ðiện vốn phong phú về tài nguyên thiên nhiên, bao gồm dầu , hơi đốt, tre trúc, gỗ, cá và đá hoa. Một vài công ty ngoại quốc kể cả Daewoo và China Offshore Oil Corp. đang đầu tư vaò lãnh vực hơi đốt thiên nhiên và dầu thô tại địa hạt Arakan.

Buddhist Monastery Pressured to Sell after Gas Discovery

Narinjara News
5/1/2006

Burma - The authority in Mrauk U has requested that the Abbot of Set Tha Wra Village sell the plot of land on which the monastery sits to the state after natural gas was discovered within the compound, said a monk from the monastery.
The village is located in the south of Mrauk U Township, one of the last ancient cities of Arakan. Gas has been oozing from a hole within the monastery compound; villagers have been lighting the gas seepage at the mouth of the hole and using it to boil water, said the monk.

However, the abbot has refused to sell the monastery to authorities as it is of historic importance.

Last year, gas was also found within a house compound when villagers began to dig a hole for construction of the home. At that time, the township authority visited the village to study the presence of natural gas in the area.

According to village sources, the abbot and the villagers are now under pressure from the local authority to sell the monastery to authorities for gas exploration. Neither the abbot nor the villagers wish to sell the monastery.

Arakan State is rich in natural resources, including oil, gas, bamboo, teak, fish and marble. Several foreign companies including Daewoo and China National Offshore Oil Corp. have been investing in the natural gas and oil sectors in Arakan State. #


http://www.narinjara.com/details.asp?id=599