<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 5 04, 2006

No. 0881 ( Tinh Tấn dịch)
Một buổi thuyết giảng của Ni Sư Phật Giáo tại Montrose

Thứ Năm, ngày 20 tháng 04, 2006
Được viết bởi James Shea. Daily Press Writer

Montrose – Những âm thanh lan truyền khắp phòng như tiếng rầm rì của hồ nước. Ngôn ngữ là tiếng Trung Hoa nhưng thông điệp là chung cho toàn thế giới.

“Đảnh lễ Bồ Tát Quán Âm, bậc lắng nghe tất cả âm thanh trên thế giới”. Ðó là lời tụng niệm của 30 người tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư Phật Giáo Heng Yin Shr vào ngày thứ Tư vừa qua.

Ni sư Heng Yin Shr, người sống trong một tu viện Phật Giáo tại miền Bắc tiểu bang California, thuyết giảng về căn bản Phật Pháp và kể lại hành trình trở thành một Ni sư của cô.

Ni Sư nói “Phật giáo là một tôn giáo đặt trọng tâm vào sự thực hành".

Ni Sư nói rằng cô lớn lên tại thành phố Austin, tiểu bang Texas và đã theo học ngành vi tính tại trường Đại học Texas. Ni Sư kể tiếp cô đã bắt đầu đi tìm những câu giải đáp cho các câu hỏi triết lý sâu sắc trong đại học.

“Đời sống của tôi như thế nào ? Tôi đã dự định làm gì ? Tôi có thể làm điều gì khác như thế nào ? Ni Sư tự hỏi.

Ni Sư nói rằng cuối cùng cô biết đến Phật giáo nhờ một vị tu sĩ từ Vạn Phật Thành đã đến viếng thăm trường đại học. Ni Sư nói: “Phật giáo thật sự đã làm tôi xao xuyến.”

Cuối cùng Ni Sư đã dự một khóa tu học tại tu viện ở tiểu bang California, hành thiền và học giáo pháp căn bản. Ni sư nói cô bắt đầu cảm thấy một sự liên quan đến thực hành. Ni sư nói về hành thiền: “Hành thiền là kinh nghiệm hoàn toàn khác biệt để nhìn vào nội tâm và trở nên tĩnh lặng.”

Sau khi tốt nghiệp, cô đã quyết định vào tu viện trọn thời gian và được cha mẹ yểm trợ. Ni Sư nói đời sống tu viện rất chặt chẽ, Ni sư được yêu cầu tụng kinh và hành thiền vài giờ trong ngày.

Ni sư Heng Yin Shr nói rằng Ni Sư muốn dạy một nhóm người nhưng không muốn chuyển hóa họ. Ni Sư nói: “Mọi người học Phật giáo sẽ chọn một con đường khác nhau nhưng mọi người có cùng một mục đích. Tôi không nói rằng đường tôi đi là đúng. Mục đích trong đạo Phật là Giác ngộ khi mà con người được giải thoát khỏi đau khổ của sinh tử và tham ái. Con người bắt đầu hướng về sự giác ngộ khi họ tôn kính cha mẹ và cố gắng không cãi lại song thân.”

Mục đích tu tập là để trở thành Phật hay một bậc Giác ngộ.

Ni sư nói tiếp: “Phật giáo đã khởi đầu từ một vị hoàng tử ở Ấn Độ và cuối cùng du nhập vào Trung Hoa và dung hợp với đạo Khổng và đạo Lão. Người sáng lập ra hệ phái mà cô đang theo đuổi đã đến Mỹ từ Trung Hoa khi cộng sản nắm chính quyền. Đời sống tu viện không phải cho mọi người, nhưng Vạn Phật Thành là một cộng đồng hoàn toàn phát triển theo Giáo Pháp của Đức Phật. Mọi người đến đây đều có cơ hội để trở thành một vị Phật.”

(tinhtan dich)


Buddhist Nun discusses teachings in Montrose

Thursday, April 20, 2006

James Shea. Daily Press Writer

MONTROSE — Voices wandered through the room like ripples on a lake. The language was Chinese but the message was universal.

“Homage to the bodhisattva who observes all sounds in the world,” chanted the 30 people who attended a lecture by Buddhist Nun Heng Yin Shr Wednesday.

Shr lives at a Buddhist monastery in Northern California and discussed the basic teachings of Buddhism and her journey to becoming a monk.

“Buddhism is a religion that focus on practice,” said Shr, who wore a yellow nun’s robe.

She said she grew up in Austin, Texas and attended the University of Texas, where she studied computer science. Shr said she started looking for answers to deep philosophical questions in college.

“What is my life about? What am I meant to do? How can I make a difference?” Shr asked.

She said she eventually came in contact with Buddhist teachings when a monk from the City of 10,000 Buddhas visited campus.

“It really struck a cord with me,” Shr said.

She eventually attended a retreat at the monastery in California and learned meditation and some of the religion’s basic teachings. Shr said she started to feel a connection to the practice.

“It was very different experience to go inside yourself and be quiet,” Shr said of meditation.

After graduation, she decided to join the monastery full time and said he parents were supportive. She said life at the monastery is very regimented and she is required to pray and meditate several hours a day.

Shr said she wanted to educate the group but was not interested in converting people. She said everyone who learns about Buddhist teachings will take a different path but everyone has the same goal.

“I don’t mean to say that my path is the right path,” Shr said.

She said the goal of Buddhism is enlightenment where people free themselves from the suffering of death and desires. Shr said people begin to move toward enlightenment when they honor their parents and try not to hold grudges against them.

The goal is to become a Buddha, or who one who is awakened.

Shr said Buddhism was started by a prince in Indian and eventually came to China where it mixed with Confucianism and Taoism. She said the founder of her school came to the United States from China when the communists took over the country.

She said monastic life is not for everyone but the City of 10,000 Buddhas is an entire community developed around the teachings of the buddha.

“Everyone who comes there has a chance to be a Buddha,” Shr said.

http://www.montrosepress.com/articles/2006/04/20/local_news/3.txt