<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 5 07, 2006

No. 0915 ( Nhị Ðộ Mai lược dịch)
Pho tượng Phật đẹp nhất Thái Lan - Phra Buddha Chinnarat.

Với kỹ thuật thẩm mỹ rất lôi cuốn, rất khó mà so sánh những pho tượng khác với pho tượng Pra Buddha Chinnarat.

By Thannong Khanthong,The Nation(ThaiLand), April 24,2006.
Trên phương diện thẩm mỹ , pho tượng Pra Buddha Chinnarat biểu hiện như một tượng Phật đẹp nhất tại Thái Lan. Nếu vẻ đẹp được xác định bởi kích thước và sự cân đối, thì tượng Phra Buddha Chinnarat là pho tượng được đúc chạm hoàn hảo, tia sáng tỏa ra nổi bật hình ảnh Đức Phật Cảm Thắng và tiêu biểu cho thành tựu mỹ thuật Phật giáo cao đẳng nhất.

Bạn phải …nín thở khi đặt chân bước vào trong chùa Phra Sri Ratana Mahathat, nơi tôn trí pho tượng Phra Buddha Chinnarat trong oai nghi của một vị Phật .Thực ra là oai nghi của một Ðức Phật Cảm Thắng Ma Vương. Toàn bộ pho tượng, với mẫu trang trí hình ảnh rắn thần Naga, được bao phủ bằng vàng lá, rực rỡ chói ngời đến nỗi bạn có thể cảm nhận vố số hào quang tỏa sáng từ bức tượng trong ánh sáng ban ngày.

Ðược đúc chạm trong thời đại Sukhothai , Phra Buddha Chinnarat thực sự là hiện thân của sự tôn quý và uy quyền của một nơi từng là kinh đô cổ xưa, Phitsanulok, nằm gần ranh giới phía bắc Thái Lan.

Các nghệ nhân đúc tạc pho tượng Phra Buddha Chinnarat phải có một hình ảnh tinh khiết của Vị Phật Cảm Thắng trong tâm trí và thể hiện lên bức tượng không theo hình thức kiểu mẫu nào trước đó. Bức tượng đồng này cao 3.72 metres và chiều rộng 2.85 metres.

Một khi bạn làm một chuyến hành hương đến Phitsanulok để đảnh lễ trước pho tượng Phra Buddha Chinnarat, nghĩa là bạn đã hoàn thành một nếp sống của một Phật tử. Không ai có thể tự nhận mình là một Phật tử sống ở Thái Lan nếu chưa từng có một lần trong đời đến đảnh lễ trước tượng Phật Cảm Thắng này.

Tượng Phra Buddha Chinnarat với uy nghi của một Ðức Phật Cảm Thắng Ma Vương , ngồi dưới một cội cây, hàng ngàn chư thiên vây quanh Ngài khi Ma Vương kéo đến với ma quân của ông ta. Ma Vương muốn hủy diệt Ðức Phật. Chư Thiên sợ hãi và chạy trốn. Ðức Phật một mình chiến đấu và cuối cùng đã chiến thắng Ma Vương với năng lực của Ngài- kể từ đó có thêm pho tượng Ðức Phật Cảm Thắng Ma Vương. Với lý do này, tượng Phra Buddha Chinnarat được tượng trưng cho Ðức Phật Cảm Thắng.

Victorious and glorious
For breathtaking aesthetic beauty, it's hard to match the statue of Phra Buddha Chinnarat

by Thanong Khanthong, The Nation (Thailand), April 24, 2006
Aesthetically speaking, Phra Buddha Chinnarat stands out as the most beautiful Buddha statue in Thailand. If beauty is to be defined by size and proportion, then Phra Buddha Chinnarat is a perfectly built statue, radiating a striking image of the Victorious Buddha and representing the highest achievement of Buddhist art.

You have to hold your breath as you set foot inside Wat Phra Sri Ratana Mahathat, where Phra Buddha Chinnarat resides in his authoritative posture. It is in fact a posture of the Buddha's Subduing of the Mara. The entire body of the statue, with its decorative frame of Naga, the mythical snake, is covered with gold leaf, so bright that you can feel a myriad rays beaming out from the statue in the daytime.

Built during the Sukhothai era, Phra Buddha Chinnarat truly embodies the noble spirit and grandeur of ancient Phitsanulok, the northern outpost and onetime capital of old Siam. The maker of Phra Buddha Chinnarat must have had a pure image of the Victorious Buddha in mind and set about creating the statue without following any previous model. The bronze statue is 3.72 metres high and 2.85 metres wide.

Once you have made a pilgrimage to Phitsanulok to worship Phra Buddha Chinnarat, you have fulfilled your life as a Buddhist. Nobody can truly claim to be a Buddhist living in Siam without once in his or her life paying homage to this Victorious Buddha.

Phra Buddha Chinnarat has the posture of the Buddha' Subduing of the Mara, or Demon King. The Buddha was sitting under a tree, surrounded by thousands of heavenly beings when the Mara arrived with his army. The Demon King wished to destroy the Buddha. The heavenly beings were filled with fear and fled away. The Buddha then conquered the Mara alone with his own power - hence the statue of the Buddha's Subduing of the Mara. For this reason, Phra Buddha Chinnarat is looked upon as the Victorious Buddha.

King Naresuan the Great and his brother King Ekathosarot, both warrior kings, must have developed a special bond with Phra Buddha Chinnarat, for they only needed to cross the Nan River from their Chandra Palace to visit the temple and Phra Buddha Chinnarat, commonly called Luang Pho. The term Luang Pho gives Phra Buddha Chinnarat a life, an image of a grand old, learned man.

Luang Pho can also be considered a teacher, for in the old days only monks served as teachers, with the temples serving as schools.

The inspiration King Naresuan drew from worshipping Phra Buddha Chinnarat must have been carried with him to every battlefield on which he waged war against the Burmese. King Naresuan and King Ekathosarot were believed to have glued the gold leaf to the body of Phra Buddha Chinnarat with their own hands. With the Victorious Buddha in his heart, King Naresuan won all the battles alone, like the Buddha's victory over the Mara.

When the statue is stripped of its gold for cleaning, it is completely black. Incidentally, King Naresuan was also known by the name Phra Ong Dum (the Black King). Four hundred years after his death, the people of Phitsanulok have come to associate King Naresuan with Phra Buddha Chinnarat. Buddha amulets and Buddha coins are made with the image of Phra Buddha Chinnarat on the front and that of King Naresuan on the back. In this regard, Phra Buddha Chinnarat and King Naresuan are two sides of the same coin.

source: http://nationmultimedia.com/2006/04/24/headlines/headlines_30002374.php