<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 5 06, 2006

No. 0921 (Bình An Sơn dịch)

Sư Brahm thuyết giảng tại Đại học Curtin, Tây Úc

Bản tin của Hội Phật Giáo Tây Úc, ngày 5 tháng 5, 2006
(Bình Anson dịch, 06-05-2006)

Perth, Australia - May 05, 2006. Khi thế giới quanh ta ngày càng bận tâm với ý tưởng "làm thế nào để thành công", chữ "thành công" này đã có thêm một ý nghĩa mới: đó là ý nghĩa giới hạn trong phạm vi có tiền, quyền lực và danh vọng. Nhưng không hẳn phải như thế.

Vào ngày thứ Tư, 15 tháng 3 vừa qua, sinh viên, giáo sư và quan khách tại Đại học Curtin đã có được cơ hội để đến nghe Sư Brahm thuyết giảng về đề tài "Thành công là một trạng thái tâm lý". Đại học Curtin là một đại học lớn ở Tây Úc, nổi tiếng trong lãnh vực giáo dục, và có lẽ đây là một đề tài rất có ý nghĩa, vì thế, chẳng mấy chốc mà đầy chật người đến nghe, sau cùng đạt đến giới hạn tối đa của giảng đường là 160 người.

Sư Brahm vừa trở về thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Úc, sau khi dự tiệc chào đón Nữ hoàng Anh quốc tại thủ đô Canberra của liên bang Úc trong đêm trước. Sư bắt đầu bài giảng bằng cách nói về kinh nghiệm của Sư tại Trụ sở Quốc hội Liên bang. Mặc dù là một tu sĩ, không có tiền bạc của cải, không có gì để gọi là "thành công" theo quan niệm thông thường, Sư đã được mời dự tiệc với những người nổi tiếng nhất trên thế giới. Sở dĩ được như thế là vì "ta không cần phải giàu có và nổi tiếng trong cuộc sống, mà ta chỉ cần có tâm an bình".

Như thế, làm thế nào ta được thành công, nếu ta không có thói quen tích lũy tiền của hay thu đạt quyền lực? Lời giải đáp là sự hạnh phúc. Sư nói: "Đó là vì người thành công không hẳn đã hạnh phúc, nhưng người hạnh phúc là người thành công".

Trong thời đại ngày nay, khi tầm quan trọng được đặt vào tính hiệu quả và sản xuất, các cá thể rất khó được phép tạm dừng lại trong đời sống của họ, để có thì giờ thấu hiểu những gì đã thật sự hiện hữu trong thế giới quanh họ. Khi kể lại một câu chuyện có thật khi Sư rảo bước lên dốc đồi, hướng đến tu viện Giác Minh mà Sư là vị trụ trì, Sư Brahm nhớ lại là Sư đã đứng lại và cảm thấy lạc hướng. Không phải là vì Sư không biết rằng mình đang ở đâu, nhưng bởi vì Sư thường đi qua đó bằng xe hơi, nên Sư không có được một kinh nghiệm để ghi nhận thật sự những gì đang hiện hữu trong bối cảnh đó. Khi dừng lại bên đồi, bấy giờ Sư mới thấy rằng nếu để tâm mình có đủ thì giờ chuyên chú ghi nhận khung cảnh chung quanh, màu sắc và âm thanh sẽ trở nên rõ ràng và sâu đậm hơn.

Sư nói: "Trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta lướt đi nhanh quá và không dành đủ thì giờ để hiểu rõ ràng những gì ta thấy và cảm nhận; và vì thế, ta sống một cuộc đời u ám."

Sư tiếp tục ý tưởng nầy bằng cách nói về cách thức mà tâm ta lúc nào cũng muốn phản ứng, lúc nào cũng muốn can dự. Tuy nhiên, tâm ta thể nghiệm nhiều chi tiết và hấp thu nhiều thông tin hơn nếu tâm ta có cơ hội được thư dãn và an định. Tâm lúc nào cũng phản ứng là tâm thiêu đốt nhiều năng lực, và từ đó đưa đến mệt mõi. Nếu ta để cho tâm được lắng đọng và trong suốt, năng lực sẽ được phục hồi và đưa đến kết quả là một sự hạnh phúc bên trong.

Qua một giờ thuyết giảng, các thính giả từ nhiều nguồn gốc khác nhau đã nghe Sư kể nhiều câu chuyện nhỏ về sức mạnh của tâm thức. Bài giảng của Sư Brahm khuyến khích mọi người nên có lòng tin vào khả năng của tâm mình, và nên dành thời gian và không gian cho tâm được an định. Qua an định, ta sẽ có minh triết; qua minh triết, ta sẽ tìm được hạnh phúc; và qua hạnh phúc, ta sẽ đạt mọi thành công.
------------

Ajahn Brahm Gives Lecture At Curtin University
Newsletter, Buddhist Society of Western Australia, 4 May 2006

As the world around us becomes increasingly preoccupied with the concept of being ‘successful’, the word has taken on a new meaning; one that is supposedly bound in money, power and superiority. Yet this does not have to be so.

On Wednesday, March 15th, students, teachers and visitors were given the opportunity to attend a lecture given by Ajahn Brahm on ‘Success is a state of mind’. Given Curtin’s reputation as a prestigious education institution, this seemed a very relevant topic and the lecture theatre filled up quickly – finally reaching capacity of 160 people.

Ajahn Brahm had only just arrived in Perth after dining with the Queen of England in Canberra the night before. He began his lecture by speaking of his experience at Parliament House. Although he, as a monk with no possessions or monetary wealth, does not fit the classical template of success, he was dining with some of the most prestigious people in the world. He said that this was because “one does not need to be rich and famous in life to be successful, they just need to be peaceful.”

So how does one become successful, if they are not in the habit of acquiring wealth or gaining power? The solution – happiness. “It is not that successful people are happy,” Ajahn Brahm said, “it is that happy people are successful.”

In this modern age, such importance is placed on efficiency and production, yet this hardly allows individuals to pause in their life, and understand what it actually is that fills the world around them. When relating a story about walking up the hill to his monastery, Ajahn Brahm recalled stopping and feeling disorientated. It was not that he did not know where he was, rather, he had driven past the landscape so often in a car, that he had not had the experience of seeing things as they were in real time. Upon stopping on the hillside, he realised that if the mind could take the time to focus on its surroundings, then the colours and the sounds became clearer and more vivid.

“In our life, sometimes we speed around so much and do not linger long enough to fully understand what we are seeing and feeling, and we live a life in greyness,” he said.

He continued with this thought by speaking of how the mind is forever trying to react, to be involved. Yet the mind experiences much more detail and absorbs much more information if it is given the opportunity to relax and be still. Reactive minds consume so much energy, which results in tiredness. If humans allow their minds to be still and become clear, then the energy is restored and results in a sense of inner happiness.

Over the hour long lecture, people from all walks of life were presented with many anecdotes which revealed the power of the mind. Ajahn Brahm’s lecture encouraged people to have faith in the ability of their own mind, and to allow it time and space to be still. Through stillness we can find clarity, through clarity we can find happiness, and through happiness we can all find success.


1 Comments:

Blogger travismartin2137041387 said...
Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.
2:27 SA  

Đăng nhận xét

<< Home