<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 5 06, 2006

No. 0920 ( Hạt Cát dịch)
Thông Ðiệp Liên Hiệp Quốc Ngày Vesak :Cảm thông, dung hợp và hài hòa

Dưới đây là thông điệp của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan trong dịp Ðại Lễ Tam Hợp Vesak.

"Tôi lấy làm hoan hỷ gửi đến các bạn lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của tôi trong ngày Ðại Lễ Vesak khi chúng ta tưởng niệm các sự kiện đản sinh, thành đạo và niết bàn của Ðức Phật.

Những lý tưởng mà chúng ta chào mừng trong ngày lễ trọng đại này rất gần gũi với những lý tưởng của Liên Hiệp Quốc: Cảm thông giữa con người với nhau, mở rộng tấm lòng dung hợp nhau và đẩy mạnh tiến trình tìm kiếm hòa bình.

Ðại Lễ Ngày Vesak đến nhằm lúc Liên Hiệp Quốc tiếp tục nỗ lực chỉnh đốn mọi mặt để thích ứng với những thách thức của thế kỷ 21, và đặc biệt là thi hành các bản tuyên cáo chung được ký kết bởi các nhà lãnh đạo tại Hội Nghị Thượng Ðỉnh Thế giới 2005 hồi tháng 09 năm rồi. Thành công của chúng ta trong việc đề bạt chương trình nghị sự canh tân này sẽ tùy thuộc không chỉ vào các đại diện chính phủ và viên chức quốc tế. Nó sẽ còn phải dựa lên trên các cử tri, khách hàng tiêu thụ, các tổ chức xã hội dân sự và những cá nhân quan tâm tới nó trong mọi lứa tuổi, cũng như trong các quốc gia giàu hay nghèo, suy nghĩ và hành động như là những công dân của hành tinh địa cầu.

Ðể đánh dấu lễ hội Vesak của năm nay, chúng ta hãy công nhận, như Phật giáo đã làm, tính chất phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta. Và chúng ta hãy kiên quyết làm việc với nhau để cùng hướng về sự thiện lành chung, cho sự khoan dung và sống chung hòa bình của tất cả mọi người trên thế giới. Tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người về sự thực thi các lý tưởng trên, và xin chúc tất cả một mùa lễ hội Vesak thật tuyệt vời.
------------------
SECRETARY-GENERAL UNDERLINES IMPORTANCE OF UNDERSTANDING AMONG PEOPLES, PURSUIT OF HARMONY, PROMOTION OF PEACE, IN MESSAGE ON DAY OF VESAK

Following is the text of the message by UN Secretary-General Kofi Annan on the occasion of the Day of Vesak, 11 May 2006:

It gives me pleasure to send you my warmest greetings on the Day of Vesak, when we commemorate the birth, enlightenment and passing of the Buddha.

The ideals celebrated on this day are close to those of the United Nations: understanding among peoples, the pursuit of harmony, the promotion of peace.

This Day of Vesak falls as the United Nations continues its efforts to adapt the United Nations to meet the challenges of the twenty-first century, and in particular to implement the commitments made by leaders at the 2005 World Summit last September. Our success in advancing this agenda of renewal will depend not only on Government representatives and international officials. It will rest on voters, consumers, civil society groups and concerned individuals of all ages, in rich and poor countries alike, thinking and acting as global citizens.

As we mark this year’s Day of Vesak, let us recognize, as Buddhism does, our essential interdependence. And let us resolve to work together towards the common good, and for the harmonious and peaceful coexistence of all the world’s people. I thank all of you for your commitment to those ideals, and wish you a wonderful celebration for the Day of Vesak.

http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sgsm10441.doc.htm