<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 5 07, 2006

No. 0924 (Hạt Cát dịch)

Thái Lan: Tuyên đọc Tam Tạng Kinh Ðiển đánh dấu Ðại Lễ Khánh Ðản

Bangkok, The Nation, May 07, 2006- Ðể đánh dấu Ðại Lễ Khánh Ðản lần thứ 2550 vào thứ Sáu tới đây, ngày hôm qua Bangkok đã khởi xướng Tuần Lễ Phật giáo và cung nghinh Xá Lợi Phật từ Hoàng Cung đến công trường Sanam Luang cho đại chúng chiêm bái trong thời gian tiến hành Ðại Lễ.

Thống Ðốc Apirak Kosayodhin ngồi ghế chủ tọa trong buổi lễ khai mạc vào buổi sáng, buổi lễ bao gồm một nghi thức tôn giáo cúng bái tất cả các chư thần linh, Thần Hộ Quốc Phra Siam Thevathirat và liệt tổ liệt tông vương triều Thái Lan .

Một thủ tục cung nghinh Xá lợi đến ngôi tháp tạm thời tại công trường Sanam Luang và
một cuộc truyền bá đọc tụng Tam Tạng kinh điển liên tục suốt ba ngày không ngừng nghỉ do chư Tăng thay phiên đọc tụng cũng được thành lập.

Preecha Kanthiya, tổng giám đốc thuộc Bộ Văn Hóa Tín Ngưỡng nói rằng bảo trợ cho chương trình này ngoài Bộ Văn Hóa ra còn có Ðại Học Phật Giáo Mahachulalongkorn, Ðại học Mahamakut và Cơ Quan Công Quyền Thủ Ðô Bangkok .

ChưTăng trong một nhóm 30 người sẽ luân phiên nhau đọc tụng kinh điển. Họ sẽ bắt đầu đọc tụng lại sau khi chấm dứt hết 84,000 chương của 45 quyển kinh luật luận.

Một phiên triển lãm trị giá 10 triệu Baht cũng được tổ chức do Cơ Quan Thẩm Quyền Du Lịch chịu trách nhiệm sẽ đặt trọng tâm vào giáo pháp và đời sống Ðức Phật với các phương tiện truyền thông đa dạng, kể cả video, các thiết bị và kỹ năng truyền thông.

Công trình triển lãm trải rộng ra trên một diện tích 1000 mét vuông, chia ra thành 9 gian phòng với từng chủ đề riêng như “Giáo Pháp Ðức Phật”, “Sự Luân Chuyển Của Khổ Ðau Trong Ðời Sống”, “Tự Giác Và Cuộc Ðời Ðức Phật” v.v… Phó Thống Ðốc Santichai nói rằng sau Ðại Lễ Khánh Ðản, cuộc triển lãm sẽ được đưa về khuôn viên Buddha Monthon ở Nakhon Pathom.

Scripture reading marks Visakha week

The Nation May 7, 2006 : Last updated 0:53 am (Thai local time)

Scripture reading marks Visakha week

Bangkok - May 7, 2006- To mark Visakha Puja Day this coming Friday, Bangkok yesterday launched Buddhism Week and welcomed a relic of the Lord Buddha's relic from the Royal Palace to Sanam Luang for public veneration during the period.

Governor Apirak Kosayodhin presided over the morning opening ceremony, which included a religious service dedicated to all deities, to Phra Siam Thevathirat - guardian of the Kingdom - and to Thailand's ancestral kings.

A procession escorted the relic to a temporary shrine in Sanam Luang.

Thailand's first propagation of the Tripitaka Buddhist canon was launched to run non-stop until Thursday with the laity attending readings of the scriptures by monks so as to better understand and apply their precepts.

Preecha Kanthiya, director-general of the Culture Ministry's Religious Affairs Department, said the department was sponsoring this with Mahachulalongkorn Buddhist University, Mahamakut Buddhist University and the Bangkok Metropolitan Administration.

Monks in groups of 30 will take turns to read out the scriptures, starting again when they have finished all 84,000 chapters of the 45 books, he said.

A Bt10-million Visakha Punnami exhibition organised by the Tourism Authority of Thailand (TAT) will focus on the Buddha's teachings and life by means of multimedia presentations, including video, installations and media art.

The exhibition covers 1,000 square metres divided into nine rooms, each with a theme, such as the Lord's teachings, the circle of suffering in life, self-awareness and the life of the Buddha.

TAT deputy governor Santichai Euachongprasit said that after Visakha Puja Day, the exhibition might be installed in the Buddha Monthol compound in Nakhon Pathom.

http://203.150.224.53/2006/05/07/national/national_30003425.php