<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 5 11, 2006

No. 0932 (Nhị Ðộ Mai dịch)
Công viên Phật Gíao Thái Lan : Buddhamonthon.

Công viên Buddhamonthon là nơi tổ chức Hội Nghị Phật Giáo Thế Giới trong Mùa Khánh Ðản Ngày Vesak Liên Hiệp Quốc. Dưới đây là vài nét đại khái về Công viên Buddhamonthon.
Bangkok – Phutthamonthon (còn gọi là Buddha Monthon) là một công viên Phật giáo trong khu Phutthamonthon, thuộc tỉnh Nakkhon Pathom, Thai Lan, phía tây Bangkok. Nó được nổi bật bởi pho tượng Phật cao 15.87m (52 foot), được xem là pho tượng đứng cao nhất của thế giới.

Công viên được thành lập vào năm 1957 để kỷ niệm Phật Lịch 2500 - trên ý kiến của Thủ tướng Thái Phibunsongkhram. Khuôn viên công viên trải rộng vào khoảng 40 hectares. Công trình xây dựng bắt đầu vào ngày 29 tháng 7, 1955, và khánh thành vào ngày Đại lễ Vesak 13 tháng 05, 1957.

Sau một thời gian dài đình trệ, công trình công viên được bắt đầu lại vào 1976; đáng kể là, pho tượng Phật chính yếu được xây dựng sau thời gian đó. Ðã được vẽ kiểu vào năm 1955 bởi nhà mỹ thuật chuyên môn, giáo sư Silpa Bhirasri, pho tượng được in đúc vào 1981. Pho tượng được mệnh danh là Phra Si Sakaya Dasabalayan Prathan Buddhamonthon Sudassana bởi Ðức Vua Bhumibol Adulyadej. Pho tương được đặt tại trung tâm công viên. Chung quanh pho tượng là 4 khu vực tưởng niệm 4 sự kiện trong cuộc đời Đức Phật :Ngày Đản sanh của Đức Phật, sự giác ngộ của Đức Phật dưới cây Bồ Đề, bài pháp đầu tiên và nhập Níp Bàn. Sự kiện quan trọng khác nữa là tu viện đá hoa, toàn bộ tam tạng thánh điển được khắc chạm trên 1418 phiến đá hoa.

Các sinh hoạt trong mùa lễ hội Vesak và Hội Nghị Phật Gíao QuốcTế tại đây gồm có

- Nghi lễ khai mạc triển lãm ngày Đại lễ Vesak do Ðức Tăng Thống Somdet Phra Buddhacharya chủ tọa.

- Diễn văn khai mạc Ðại Lễ do Công Chúa Siriwanwarinarirattana.

-Diễn văn chào mừng quan khách do HT Giáo Sư Tiến Sĩ Phra Dhammakosajarn, Viện Trưởng Viện Ðại Học Phât Giáo Mahachulalongkornrajavidyalaya .

- Diễn văn chào mừng Hội Nghị POhật Giáo của Phó Thủ tướng Thái Lan.

- Diễn văn và thông điệp của các nhà lãnh đạo Phật Giáo.

- Trình diễn Văn hóa dân tộc thuộc nhiều truyền thống Phật Giáo khác nhau.

- Nghi lễ Thắp Nến.

Phutthamonthon
Buddhist park in the Phutthamonthon district


Phutthamonthon (Thai พุทธมณฑล, also often called Buddha Monthon) is a Buddhist park in the Phutthamonthon district, Nakhon Pathom Province of Thailand, west of Bangkok. It is highlighted by a 15.87 m (52 foot) high Buddha statue, which is considered to be the highest free-standing Buddha statue of the world.

The park was created in 1957 (which was the year 2500 in the Thai Buddhist Era) on the basis of an idea of Thailand's prime minister, Phibunsongkhram. The park covers an area of about 40 hectares, which in traditional Thai units is 2500 rai. Construction started on July 29 1955, and the park was inaugurated on the Vaisakh Bucha day (May 13) in 1957.

After a long pause construction on the park resumed in 1976; notably, the main Buddha statue was built after that time. Already designed in 1955 by art professor Silpa Bhirasri, the statue was cast in 1981. Given the name Phra Si Sakaya Dasabalayan Prathan Buddhamonthon Sudassana by King Bhumibol Adulyadej, it is located at the centre of the park. Around the statue are sites memorialising the four main stations in the life of Buddha: his birth symolized by seven lotus flowers, his Enlightment under the Bodhi tree, his first sermon and his death. Another important building is the marble viharn, which contains the entire buddhist canon engraved in 1418 marble stelas.
Activities to be held at Buddhamonthon

- Opening Ceremony of Exhibitions on the Day of Vesak by His Holiness, Somdet Phra Buddhacharya, President of the Executive Committee, on behalf of the Supreme Patriarch of Thailand
- Inauguration Address by HRH Princess Siriwanwarinarirattana
- Welcome Speech by Most Ven. Prof. Dr. Phra Dhammakosajarn, Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
- Speech by H.E. the Deputy Prime Minister of Thailand
- Speeches and Messages from Buddhist leaders
- Ethnic Cultural Shows from different Buddhist traditions
- Candle Lit Procession

http://www.vesakday.net/vesak49/monthon.php?language=en