<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 5 11, 2006

No. 0930 (Hạt Cát dịch)
Tóm tắt phát biểu của các nhà lãnh đạo, các học giả Phật Giáo tại Hội Nghị Phật Giáo Quốc Tế.

Buddhamonthon- Bangkok, May 09, 2006. Bản tin trích từ Trang Nhà Vesakday.org TháiLan.
Samameri Agganyani ( Christa Bentencierder), Thành Viên Giáo Hội Phật Giáo Ðức Quốc: Phật Gíao được truyền bá sang Ðức Quốc khỏang một thế kỷ trước. Tuy nhiên, giáo hội Phật Giáo chỉ mới được thành lập từ 10 năm nay. Hiện nay, Ðức quốc hy vọng thành lập một học đường giảng dạy triết lý Phật Giáo.

Dr. Patricia Gaden, Cựu Chủ Tịch Giáo Hội Phật giáo Pháp Quốc: Nhân loại ngày nay phải chịu đựng đau khổ từ thương tổn và những thói hư tật xấu khác, nhưng giáo huấn của Ðức Phật có khả năng quét sạch mọi đau khổ. Dr. Gaden hy vọng rằng hội nghị sẽ thành công và có thể mang hòa bình đến cho thế giới.

HT Thích Trí Quảng, Phật Giáo Việt Nam : Hội nghị năm nay cho thấy lý tưởng Phật Giáo đang được áp dụng ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Kiến thức và tư tưởng trên giáo pháp đang được trao đổi và phát huy. Ðây là một cơ hội đặc biệt, nơi mà Phật tử có thể gặp gỡ nhau và cống hiến những lợi lạc tốt đẹp nhất đến cho thế giới với những giáo lý căn bản của Phật Gíao.

HT Ching Hsin, Viện Trưởng Viện Ðại Học Ching Chueh, Ðài Bắc: Thế giới ngày nay đầy dẫy bạo động và xung đột tạo nên hậu quả thê thảm với sự mất mát tính mệnh của nhiều chúng sanh. Rõ ràng là chiến tranh tệ hại và tàn khốc. Hội nghị này sẽ đẩy mạnh Phật Giáo như một điểm khởi đầu trong việc mang hòa bình trở lại cho thế giới.

Hòa thượng Jnanapurnik, Phó chủ tịch Giáo Hội Phật giáo Nepal : Mọi người đều có thể theo đuổi và phát huy giáo lý Phật Giáo, chúng có thể thống nhất và mang lại hòa bình.

Hòa thượng Zhing Liang, Chủ tịch Giáo Hội Phật giáo Đài Loan : Mục tiêu của Phật giáo là tạo ra hòa bình và thống nhất. Tôn giáo này thúc đẩy từ bi và sự thông cảm. Thế giới sẽ hòa bình nếu mọi người yêu thương, quan tâm và dung hợp lẫn nhau.

Hòa thượng Khamba Lama Dambajav Ch, Khamba Lama, Tu viện Dashichoilling, Ulaan Baatar: Giáo lý Phật Giáo nhằm mục đích mang lại hòa bình cho thế giới. Hiện nay, thế giới đang có nhiều vấn đề và mọi người phải làm việc và thông cảm với nhau để giải quyết những vấn đề này, với những nguyên tắc Phật giáo trong tâm thức.

Sư Phra Rajmedhaporn, Viện Trưởng Ðiều hành Ðại Học Phật Giáo Mahamakut Bangkok, Thailand : Lễ Hội Ngày Vesak là một ngày quan trọng đối với Phật Giáo. Ðức Phật không chọn lựa trong việc giảng dạy giáo pháp cho bất cứ một nhóm người nào. Xã hội Phật Giáo là một xã hội hòa bình, và vì thế, Liên hiệp Quốc đã tuyên bố rằng Lễ Hội Ngày Vesak là một ngày hòa bình quốc tế.

Recapitulation of Speeches of Buddhist Leaders and Scholars at the International Buddhist Conference
mcuit [ 09/05/2006 ]


Samameri Agganyani (Christa Bentencierder), Council Member German Buddhist Union, Germany

Buddhism has spread into Germany about a century ago, however the German Buddhist Union has been founded only ten years ago. Right now, the country is hoping to open up a school that will teach Buddhism philosophy.

Dr. Patricia Gaden, Former President Buddhist Union, France

Humanity is currently suffering from pain and other vices, but the teaching of the Lord Buddha will be able to brush away the suffering. Dr. Gaden hopes the conference will be a successful one and be able to bring peace to the world.

Most Ven. Thich Tri Quang, Vice President of All Vietnam Buddhist Sangha Executive Council

The conference this year has shown that Buddhist ideals are being applied in all corners of the globe. Knowledge and ideas on dharma are being exchanged and carried out. This is a special occasion where Buddhists can come together and offer optimal benefits to the world with the principles of Buddhism.

Most Ven. Ching Hsin, Rector of Ching Chueh Buddhist Sangha University, China Taipei

The world today is full of violence and conflicts, and the outcome is catastrophic as there will be losses of many lives. It is clear that war is abominable and cruel. This conference will enable Buddhism to be the starting point for bringing peace back to the world.

Most Ven. Bhikshu Jnanapurnik, Vice President of All Nepal Bhikkhu Association, Nepal

This is an auspicious occasion to celebrate the 60th anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne.

Everyone can follow and carry out the teaching of Buddhism, and they can unite and bring peace.

Most Ven. Zhing Liang, President of the Buddhist Association of China, China Taipei

The goal of Buddhism is to create peace and unity. The religion encourages compassion and sympathy. The world will be peaceful if people are compassionate, caring and merciful.

Most Ven. Khamba Lama Dambajav Ch, Khamba Lama, Dashichoilling Monastery, Ulaan Baatar

The teaching of Buddhism aims at bringing peace to the world. Currently, the world has many problems, and people must work together and be sympathetic to solve these problems, with the Buddhist principles in mind.

Phra Rajmedhaporn, Acting Rector Mahamakut Buddhist University Bangkok, Thailand

The Day of Vesak is an important day for Buddhism, as it is the day the Lord Buddha was born, enlightened and passed away. The Lord Buddha was not selective in preaching to any group of people. The Buddhist society is a peaceful society, and therefore, the UN has declared that Visakha Puja Day is an international day of peace.

http://www.vesakday.net/vesak49/details_1.php?id=49