<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 5 09, 2006

No. 0929 (Hạt Cát lược dịch)

Sanam Luang

Trong sự kiện Thái Lan tổ chức Ngày Veskha phối hợp lễ Khánh Chúc 60 năm trị vì của Ðức Vua. Quảng Trường Sanam Luang thường hay được nhắc đến. Dưới đây là đôi hàng khái quát về Quảng trường Sanam Luang.

Trong sự kiện Thái Lan tổ chức Ngày Vesak phối hợp lễ Khánh Chúc 60 năm trị vì của Ðức Vua. Quảng Trường Sanam Luang thường hay được nhắc đến. Dưới đây là đôi hàng khái quát về Sanam Luang.

Sanam Luang là một khỏanh đất rộng khoảng 30 mẫu nằm trước mặt Chùa Ngọc Phật và Cung Ðiện Hoàng Gia, trung tâm lịch sử của thủ đô Bangkok thuộc khu Phra Nakhon, Thái Lan.

Quảng trường Sanam Luang chính thức được biết đến với cái tên Thung Phra Mane, như là một địa phận dành tổ chức những cuộc trà tỳ của các hàng vua chúa, hoàng hậu công chúa hoàng tử trong vương triều kể từ triều đại King Rama I. Năm 1855, Ðức Vua Rama IV đổi tên Thung Phra Mane thành Thong Sanam Luang, cho tới bây giờ thì cái tên được rút gọn lại chỉ còn hai chữ Sanam Luang.

Sanam Luang có thể được coi là một công viên rộng lớn, được sử dụng từ thời đại Ðức Vua Rama I. Nó vốn là một nơi dành để cử hành các nghi lễ hoàng gia và đa số các sự kiện quan trọng khác. Ngoài các buổi Lễ Hạ Ðiền, Lễ Hoán Vũ do Hoàng Gia thực hiện hàng năm, Sanam Luang còn là một nơi tổ chức lễ hội thả diều từ xưa đến giờ vẫn còn tiếp tục. Bây giờ thì nó cũng trở nên quen thuộc với các buổi đua ngựa, sân vận động môn goft v.v. ... khi hiện naycó nhiều du khách ngoại quốc viếng thăm. Mỗi năm một tuần lễ “Xiển dương Phật Pháp” cũng được tổ chức nơi đây trong mùa Phật Ðản.

Chùa chiền, các tổ chức, các hội đoàn Phật Giáo, đa số là từ Bangkok và ngoại ô, với sự hợp tác của chính phủ và các tổ chức tư nhân, các sinh hoạt được thực hiện trong mùa lễ hội Vesak tại đây đại khái như sau :

- Thắp nến và chiêm bái Xá Lợi Phật (mỗi ngày bất cứ giờ nào)

- Triển lãm về ý nghĩa Ngày Vesak

- Thảo luận giáo pháp trên các đề tài lý thú do những tổ chức khác nhau thực hiện. Học giả Phật Giáo được mời đến diễn giảng.

- Thuyết giảng giáo pháp do những giảng sư nổi tiếng.

- Thực hành thiền định và xướng kệ.

- Ðọc tụng Tam Tạng Thánh Điển Pāli 24 trên 24 giờ.

- Thi đua thuyết trình về giáo pháp dành cho Phật tử giới trẻ là một sinh hoạt nhằm tạo hứng khởi cho giới trẻ trong việc thuyết giảng Phật Pháp.

- Hội chợ sách, bày bán sách vở về Phật Giáo cũng như các lãnh vực khác với giá hạ.


Sanam Luang
The Meru Ground

Sanam Luang (Thai : สนามหลวง) is an open field in front of the Wat Phra Kaew and the Grand Palace. It is located in the historic center of Bangkok (district Phra Nakhon), Thailand.
It was written in the Royal Chronicle as follow that : "In front of Wat Mahathat, Sanam Luang lies between the Royal Palace and the Palace to the Front. When royal cremation was held at the Phramen Ground, the pyre set up in the centre with the Royal Palace Pavilion to the south and the one of the Prince of the Palace to the Front to the north. The music from the the Royal Palace and from the Palace to the Front would be played on opposite sides of Sanam Luang".
Sanam Luang was officially known as Thung Phra Mane (the royal cremation ground) (Thai : ทุ่งพระเมรุ). It has been used as a site for the cremation of kings, queens and high-ranking princes since the reign of King Rama I In 1855, King Rama IV changed the name from Thung Phra Mane to Thong Sanam Luang , but the name is now shortened to Sanam Luang

History
Sanam Luang has been used since the time of King Rama I. It was the place for royal ceremonies and functions. Including the cremation of the Prince of the Palace to the Front, who was Rama I's brother. King Rama II followed this example of performing royal ceremonies there, including the cremation of the Prince of the Palace to the Front of his reign, who was also his beloved brother. The Royal Chronicles mention the close link between the two brothers as follows :
At the beginning of the season of the tradewind, the king flew a Chula kite (star-shaped kite) in front of the Temple of the Emerald Buddha and the Prince of the Palace to the Front flew a Pakpao kite (plain kite) at Sanam Luang".
During the reign of King Rama III, when Thailand was engaged in a conflict with Vietnam over the Cambodian border, the King wished to demonstrate to other nations that Thailand was such a fertile, flourishing country that even the area in front of the Grand Palace was cultivated. Sanam Luang was then a normal plot of land, used for growing rice. When there was a Royal Funeral, it would be smoothed over to prepare for the event.
King Rama IV set up a place for performing the Ploughing Ceremony and the Ceremony of Calling the Rain (Thai พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ) where low walls were put up and a small hall was built to place the Buddha image for the Ceremony. Pavilions and towers were built near the king's seat when he watched the ploughing ceremony. Next to the king's pavilion there was a stage where plays were performed as part of the ritual of propitiating the gods. Outside the wall there was a barn where the rice would be stored.
King Rama V enlarged Sanam Luang and pulled down all the buildings which were used for the ceremonies of former kings and it was no longer necessary to grow rice near the Royal Palace. The space was needed for the preparation of the Centennial Celebration of Bangkok in 1897 which took place soon after King Rama V's return from Europe. It was a grand celebration also corresponding to the king's fiftieth birthday. Sanam Luang was still the place for kite flying. King Rama VI again used the place in the same manner as former kings to perform various ceremonies. Also, it was used as a race-track, and golf-course since more foreigners came to visit and stay in the country.
The present king uses Sanam Luang annually on 11 March, for the Ploughing Ceremony and the Ceremony of Calling the Rain. There were various ceremonies performed at Sanam Luang, including the Bi-Centennial Celebration of Bangkok (Thai : พระราชพิธีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี), in 1982, the grand celebration to the king's birthday (Thai : พระราชพิธีกาญจนาภิเษก) and the cremation for Queen Rambhai Barni of King Rama VII, in 1986
The last cremation that took place there was for the Queen Grandmother, Somdej Phra Srinagarindra Boromarajachondeni in 1997.
The Fine Arts Department has listed Sanam Luang as a historical site in 1977, announced on 13 December 1977, according to the Royal Decree (book 94 part 126). The area of Sanam Luang is about 30 acres (74 Rai 63 Wa).Activities to be held at the Meru Ground or Sanam Luang
The Meru Ground or Sanam Luang is a large park where important functions are frequently held. Every year a week of promoting Buddhism is held on the occasion of Visakha Puja Day. Temples, Buddhist organizations and Buddhist societies, mostly from Bangkok and the suburbs, with the cooperation of the Government and the private sector, organize activities which may be classified as follows:
Candle-lit procession and paying respect to the Holy Relics of the Buddha (every day at any time)
Exhibitions about the significance of Visakha Puja Day,
Dhamma Discussions on interesting topics are held by various organizations. Buddhist scholars are invited to give a talk
Dhamma Talks by famous teachers
Buddhist Chanting and meditation practice
Recitation of Tipitaka (in Pali) over 24 hours
Dhamma Speech Competition for youth is an activity supporting young Buddhists interested in Buddhist teachings
Cut-price book sales. Buddhists can buy books on Buddhism, and also on general fields, at discount prices.

http://202.28.52.14/vesak49/meruground.php?language=en